ေလးဦးဂုိဏ္း ဆုိသည္မွာ ေမာ္စီတုံးေခတ္ေႏွာင္းပုိင္းကာလ ၾသဇာအာဏာၾကီးမားေသာ တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေလးဦး အဖြဲ႕ၿဖစ္သည္။ ထုိဂုိဏ္းတြင္ ေမာ္၏ဇနီး က်န္းကြင္ Jiang Qing ႏွင့္ သူ႕ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ဝမ္ဟြမ္ဂြမ္ Wang Hongwen ၊ ယုိဝမ္ယြမ္ Yao Wenyuan ၊ က်န္ခၽြန္ကြဳိ Zhang Chunqaio တုိ႕ပါဝင္ၿပီး အားလုံးမွာ ရွန္ဟဲျမဳိ႕မွ အဓိက ပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၿဖစ္သည္။ သူတုိ႕မွာ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး (၁၉၆၆ – ၇၆) ကာလတြင္ ေနရာရလာျပီး တရုတ္ျပည္ ဒုတိယအၾကီးဆုံးျမဳိ႕တြင္ ေမာ္၏ မူဝါဒမ်ားအား ဖိဖိစီးစီး အေကာင္အထည္ ေဖၚခဲ႕သူမ်ားၿဖစ္သည္။ ။။။။
ထုိဆယ္စုႏွစ္ပုိင္း ကာလအတြင္း ေမာ္၏ က်န္းမာေရး ယုိယြင္းလာသည့္အခါ အစုိးရ အဓိက ဌာနမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႕ အုပ္စီးမိၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္စဥ္ မူဝါဒႏွင့္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေလးဦးဂုိဏ္း၏ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈႏွင့္ မည္ေရြ႕မည္မ ွ် ေမာ္႕ သေဘာအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ေၾကာင္း ရွင္းလင္းမႈ မရွိပါ။ အေစာင့္နီတပ္၏ ႏုိင္ငံတဝွမ္း ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရး အသက္သြင္းမႈက ေမာ္၏ ႏုိင္ငံေရး ရပ္တည္မႈကုိ ျပန္လည္ရွင္သန္ အားေကာင္းေစေသာ္လဲ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ အႏ ္တရာယ္ ၾကီးမားေသာ မျငိမ္သက္မႈႏွင့္ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးမႈ ၿဖစ္ပြားရသည္။ မျငိမ္သက္မႈမ်ားက တိန္ေရွာက္ပိန္၊ ဇူအန္လီ၊ ရဲက်န္ရင္ တုိ႕ပါဝင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အုပ္စုႏွင့္ ေလးဦးဂုိဏ္းအၾကား ရန္မီးစ ေတာက္ေလာင္ေစသည္။ ၁၉၇၆ စက္တင္ဘာ ၉ရက္ေန႕ ေမာ္ ေသဆုံးသည့္အခါ ေလးဦးဂုိဏ္းမွ ႏုိင္ငံအား ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္ေသာ္လဲ အဆုံးတြင္ အဓိက ဇတ္ေဆာင္ မည္သူမ ွ် အာဏာ မရခဲ႕ၾကေခ်။ သူ႕ေနရာ ဆက္ခံသူအၿဖစ္ ေမာ္ေရြးသူမွာ ယခင္ လူသိနဲခဲ႕ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဝါဒီ ဟြာဂုိဖန္း Hua Guofeng ၿဖစ္သည္။ ဟြာက ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး၏ အလြန္အကၽြံ ျပဳမူခ်က္မ်ားကုိ လူသိရွင္ၾကား ရႈံ႕ခ်ခဲ႕သည္။ ။။။။
၁၉၇၆ ေအာက္တုိဘာ ၆တြင္ က်န္းကြင္ႏွင့္ သူမ၏ လ ်ွဳိ႕ဝွက္အုပ္စုဝင္ ဂုိဏ္းသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးရန္ ဟြာ အမိန္႕ထုတ္သည္။ တရားဝင္ သတင္းစာမွ အၿဖဳတ္ခံရေသာ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ “ေလးဦးဂုိဏ္း” နာမည္ေျပာင္ေပးၿပီး သူတုိ႕ႏွင္ ေမာ္  မကြယ္လြန္ခင္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္တြင္ လမ္းခြဲခဲ႕ေၾကာင္း အခုိင္အမာ ဆုိသည္။  ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး၏ အလြန္အၾကဴး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ သူတုိ႕တြင္ အျပစ္ပုံခ်ၿပီး ႏုိင္ငံတဝွမ္း ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ပြဲမ်ား က်င္းပသည္။ ။။။။
သူတုိ႕အား ေထာက္ခံသည့္ ရွန္ဟဲရွိ အဓိကလူမ်ားကုိ ေပက်င္းသုိ႕ အစည္းေဝးတက္ရန္ ဖိတ္ေခၚေရြ႕ ေရာက္ေရာက္ျခင္း တန္းဖမ္းဆီးသည္။ ၁၉၈၁တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ၊ ႏုိုင္ငံအား ဆန္႕က်င္ေသာ အျခားရာဇဝတ္မႈ စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလးဦးဂုိဏ္းဝင္မ်ားအား ရုံးတင္စစ္ေဆးသည္။ စြဲခ်က္မ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း လူေပါင္း ၃၄၃၇၅ဦး ေသဆုံးရမႈ အျပင္ ခုႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းေသာ အျပစ္မဲ႕ ျပည္သူမ်ားအေပၚ မတရား အႏုိင္က်င့္ စီရင္မႈမ်ားလဲ ပါဝင္သည္။ ။။။။

ေလဥ ေပထု ေဂြရႈ ေတဘု

ရုံးတင္စစ္ေဆးမႈမွာ ရုပ္ျပသက္သက္သာ ၿဖစ္သၿဖင့္ အမ်ဳိးသား တရားခံသုံးဦး ခုခံေခ်ပျခင္း မျပဳခဲ႕ေပ။ ဝမ္ဟြမ္ဂြမ္ ႏွင့္ ယုိဝမ္ယြမ္ ႏွစ္ဦးစလုံး ရာဇဝတ္မႈ စြဲခ်က္မ်ားကုိ ဝန္ခံၿပီး ေနာင္တရေၾကာင္း သက္ညွာခြင့္ ေတာင္းခဲ႕သည္။ ဇန္ခၽြန္ကြိဳမွာ တေလ်ာက္လုံး အျပစ္မရွိေၾကာငး္ ျငိမ္သက္ တည္ျငိမ္စြာ ေလ်ာက္လဲသည္။ က်န္းကြင္မွာမူ သူမအား စစ္ေဆးေသာ တရားခြင္တေလ်ာက္လုံး ေငါက္ငမ္း၊ ငုိယုိ၊ ဆူပူ ေနျပီး သူမတြင္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ႏွင့္ လင္ေယာက္်ားၿဖစ္သူ ေမာ္စီတုံး အမိန္႕နာခံျခငး္ သက္သက္သာၿဖစ္ေၾကာင္း ေအာ္ဟစ္ေျပာသည္။ ။။။။
ေနာက္ဆုံးတြင္ တရားခံ ေလးဦးစလုံး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရသည္။ ဝမ္ဟြမ္ဂြမ္မွာ ေထာင္ဒဏ္တသက္ ခ်မွတ္ခံရျပီး ၁၉၈၆တြင္ လႊတ္ေပးကာ ေဆးရုံသုိ႕ ေျပာင္းေရႊထားျပီး ၁၉၉၂ အမည္ေဖၚမျပေသာ အသည္းေရာဂါၿဖင့္ ေသဆုံးခ်ိန္ဝယ္ သူ႕အသက္ ၅၆ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ ယုိဝမ္ယြမ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္၂၀ ခ်ခံရကာ ၁၉၉၆တြင္ ျပန္လြတ္ျပီး ၂၀၀၅တြင္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါႏွင့္ ကြယ္လြန္သည္။ ။။။။
က်န္းကြင္ ႏွင့္ ဇန္ခၽြႏ္ကြဳိ ႏွစ္ဦးစလုံးအား ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ တသက္တကၽြန္း ေလ်ာ႕ခ်ေပးခဲ႕သည္။ က်န္းကုိ ၁၉၉၄တြင္ သူ႕သမီးအိမ္၌ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထားျပီး ၁၉၉၁ တြင္ သူ႕ကိုယ္သူ အဆုံးစီရင္သြားသည္။ သူမတြင္ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ ၿဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ျပီး ဆက္လက္ၾကာရွည္ ခံစားျခင္းေဘးမွ ေရွာင္လႊဲရန္ သူ႕ကုိယ္သူ ၾကိဳးဆြဲခ်ခဲ႕သည္။ ဇန္မွာ ၁၉၉၈တြင္ ပန္ကရိယ ကင္ဆာ ၿဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရျပီးေနာက္ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ေထာင္မွ ျပန္လြတ္သည္။ ၂၀၀၅တုိင္ေအာင္ သူအသက္ရွင္ ေနထုိင္ခဲ႕သည္။ ။။။။
ေလးဦးဂုိဏ္း က်ဆုံးခန္းက တရုတ္ျပည္သူ႕သမတႏုိင္ငံအတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ၿဖစ္ေပၚေစသည္။ ဟြာဂုိဖန္း ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ရလာသူ တိန္ေရွာက္ပိန္ ဦးေဆာင္မႈေအာက္ ေမာ္ေခတ္ကာလ အဆုိးရြားဆုံး အလြန္အကၽြံ ျပဳမူခ်က္မ်ားမွ ရုန္းထြက္ႏုိင္ခဲ႕သည္။ ယူအက္စ္၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သံတမန္၊ ကုန္သြယ္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ထူေထာင္ကာ လက္ရွိ က်င့္သုံးေနေသာ စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲေရြ႕ တင္းၾကပ္စြာခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရး စနစ္ကုိ စတင္ခဲ႕သည္။ ။။။။
တရုတ္သဗုံ ေၾကးမုံဂ်ီးႏွင့္ ႏွစ္အူးဂိုဏ္း တည္ေထာင္မည့္ ျမန္ၾတံ႕သဗုံေၾကာင္ *:->~~ spooky
ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF