သင္ခန္းစာ(၁၆)။ မိသားစု၀င္မ်ား  စုံညီခ်ိန္မွာ။

第十六课,在一次家庭聚会 (တိ စ္-ရွ္ လိ်ဳ ့ ခဲ့ ၊  ဇွဳိက္ ယီးစစ္ က်ား ထင္ ကၽြိ ေဟြ ့)

Lesson 16; At a Family Gathering

1.      我很高兴认识你的家人。Wǒ hěn gāoxìng rènshi nǐ de jiārén.

( ေ၀ါ ဟိန္ေကာင္းယွင့္ ရိန္ ့စ္-ရွစ္  နီႆဲ့ က်ားရိန္ ။)

ခင္ဗ်ားရဲ ့အိမ္သူအိမ္သားေတြနဲ ့သိကၽြမ္းရတာ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္၀မ္းသာပါတယ္ ။

It’s nice to meet your family members.

2.   这是我的拿手菜。Zhè shì wǒ de náshǒucài.

( ဇ္-က်ဲ  ့ စ္-ရွစ္ ေ၀ၚႆဲ့ နာစ္-ရွဳန္ ဆုိက္ ။)

ဒီဟင္းက ကၽြန္မရဲ ့ လက္ရာ ေလ။ This dish is my specialty.

3.   你多吃点儿。Nǐ duō chī diǎnr.  ( နီ ေတာ ဆ္-ခ်စ္ တ်န္ အ္ာ။)

အားရပါးရသာ စားပါေနာ္ ။ Help yourself to some more.

4.   下次请你们到我家做客。Xià cì qǐng nǐmen dào wǒ jiā zuò kè.

(ယွစစ္ ခ်င္ နီမိန္း ေတာက္ ေ၀ၚက်ား ေဇွာ့ ခဲ့။)

ေနာင္က်ေတာ့လည္း ကၽြန္မတုိ ့အိမ္ကုိ အလည္လာၾကပါ ရွင္ ။

Next time please come over to my house.

သင္ခန္းစာ(၁၇)။ ညစာစားပြဲ တစ္ခုမွာ။                                                                         (

第十七课,在一个宴会 (တိ စ္-ရွ္ ခ်ီး့ ခဲ့ ၊  ဇွဳိက္ ယီ ကဲ့ ယန္ ့ ေဟြ ့)

Lesson 17 ;At a Banquet

1.   您先请!Nín xiān qǐng!  ( နဲင္း ယွန္း ခ်င္ ။)

ခင္ဗ်ားပဲ အလ်င္ ယူလုိက္ပါ။   After you.

2.   别这么客气!Bié zhème kèqi!  ( ပ်ယ္ ဇ္-က်္ မဲ ခဲ့ခ်ိ။)

ဘာမွ် အားမနာပါနဲ ့ေနာ္ ။   Don’t stand on ceremony!

3.   为我们的合作成功干杯!Wèi wǒmen de hézuò chénggōng gān bēi!

( ေ၀့ ေ၀ၚမိန္းႆဲ့ ဟယ္ေဇာ့ ဆ္-ခ်ိန္းကုန္း  ကန္းေပး ။)

ကၽြန္ေတာ္တုိ ့အားလုံးရဲ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ ေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္၊ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါစုိ ့။

Let’s toast to our successful cooperation!

4.   为大家的身体健康干杯!Wèi dàjiā de shēntǐ jiànkāng gān bēi!

( ေ၀့ တာ့က်ားႆဲ့  စ္-ရွိန္းထီ က်န္ ့ခန္း ၊ ကန္းေပး ။)

အားလုံးရဲ ့က်န္မားေရးေကာင္းမြန္ဖုိ  ့အတြက္ ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါစုိ ့ ။

Let’s drink a toast to our good health!

5.   感谢你们的热情款待。Gǎnxiè nǐmen de rèqíng kuǎndài.

( ကန္ ယွဲ ့ နီမိန္း ႆဲ့  ရဲ  ့ခ်င္  ခြမ္ တုိက္။)

ခင္ဗ်ားတုိ ့ရဲ ့ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မွဳ ကုိ ေက်းဇူး အထူးပဲ တင္ပါတယ္။

Thank you for your hospitality!

သင္ခန္းစာ(၁၈)။အေရာင္းဆုိင္ ကုန္တုိက္ႀကီးမွာ။

第十八课,在超 ;                                                                                                                                                                (တိ စ္-ရွ္ ပါး ခဲ့ ၊ ဇွိဳက္ ေခ်ာင္း စ္-ရွစ္)

Lesson 18; At the Supermarket

1.   请问有洗发水卖吗?Qǐngwèn yǒu xǐfàshuǐ mài ma?

( ခ်င္၀ိန္ ့  ယုံ ယွီးဖွာ့  စ္-ေရႊ  မွိဳက္ မား။)

ေမးပါရေစရွင္၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ ေရာင္းပါသလား ။

Please may I ask is there shampoo sold here?

2.   我想退货。Wǒ xiǎng tuì huò.  ( ေ၀ါ ယွန္ ေထြ ့ ေဟာ့။)

ကၽြန္မ ဒီ ပစၥည္းေတြကုိ ျပန္သြင္းခ်င္ပါတယ္္ ။  I’d like to return this.

2.      您的发票带来了吗? Nín de fāpiào dàilai le ma?

( နဲင္း ႆဲ့  ဖွားေဖ်ာက္ တုိက္လုိင္ လယ္ မား။)

လူႀကီးမင္းရဲ  ့ေျပစာ စာရြက္ ကုိ ယူလာ ပါသလား ရွင္။

Do you have the receipt with you?

1.      您给退了吧。Nín gěi tuì le ba. ( နဲင္း ေက ေထြ ့ လယ္ ပါ့။)

လူႀကီးမင္း ျပန္အပ္လုိ ့ရပါၿပီရွင္ ။ Please help me return this.

သင္ခန္းစာ(၁၉)။သစ္သီးအေရာင္းေစ်းခင္း မွာ။

第十九课,在水果市场; (တိ စ္-ရွ္ က်ဳံ ခဲ့ ၊  ဇွိဳက္ စ္-ေရႊ ေကာ္ စ္-ရွစ္ခ်န္္)

Lesson 19 ;At the Fruit Market

1.   这橘子甜吗?Zhè júzi tián ma?  ( ဇ္-က်ဲ  ့ ကၽြိ ဇယ္ ထ်န္ မား။)

ဒီ လိမ္ေမာ္သီး ေတြက ခ်ိဳပါတယ္ ေနာ္ ။     Is the tangerine sweet?

2.   多少钱一公斤?Duōshao qián yì gōngjīn?  ( ေတာ စ္-ေရွာင္ခ်န္  ယိ ကုန္းက်င္း ။)

တစ္ပိႆာကုိ ဘယ္ေလာက္ ေရာင္းပါသလဲ ရွင္။  How much per kilogram?

3.   我没有零钱。Wǒ méiyou língqián.  ( ေ၀ၚ မိန္းယုံ လင္းခ်န္။)

ကၽြန္မမွာ အမ္းစရာ အေၾကြ မရွိပါဘူး ရွင္ ။ I don’t have change.

4.   给你一张100元的。Gěi nǐ yì zhāng yībǎi yuán de.(ေကနီ ယိ ဇ္-က်န္း ယီးပုိင္ ယြမ္ ႆဲ့ ။)

ယြမ္ေငြ တစ္ရာတန္  ေပးလုိက္တယ္ေနာ္ ။   Here is a 100 yuan note.

သင္ခန္းစာ(၂၀)။ပစၥည္းေဟာင္းအေရာင္းဆုိင္ မွာ။

第二十课,在二手市场; (တိ အာ့စ္-ရွစ္ ံ ခဲ့ ၊ ဇွိဳက္ အာ့ စ္-ရွဳံ  စ္-ရွစ္ ခ်န္)

Lesson 20; At Second-hand Market

1.   这是什么牌子的?Zhè shì shénme páizi de? ( ဇ္ိ-က်ဲ ့စ္-ရွစ္ စ္-ရွ္ မဲ ဖုိင္ဇယ္ ႆဲ့။)

ဒါက ဘာ တံဆိပ္ ပါလဲ ခင္ဗ်ာ ။  What brand is it?

2.   中国名牌。Zhōngguó míngpái.  ( ဇ္-က်ဳံး ေကာ္ မင္း ဖုိင္ ။)

တရုတ္ျပည္ ရဲ ့နာမည္ႀကီးအမွတ္တံဆိပ္ ပါ။  China top brand.

3.   这儿有点儿毛病。Zhèr yǒu diǎnr máobìng. (ဇ္-က်ဲ ့အ္ ယုံ တ်န္အ္ ေမာင္ပင့္။)

ဒီနားမွာ နည္းနည္းေလး အျပစ္ကေလးပါတယ္ ေနာ္ ။

Something seems wrong here.

4.   最多100元!Zuìduō yìbǎi yuán!  ( ေဇႊ ့့ေတာ  ယိ ပုိင္ ယြမ္။)

ေစ်းအမ်ားဆုံးကမွ ယြမ္ေငြ တစ္ရာ ပဲ ရွိပါတယ္။ 100 yuan at most.

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.