ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ စစ္တပ္က ခန္႔အပ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္မည့္ “စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာဒီမိုကေရစီ” ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဆိုသည့္ အယူအဆအေပၚ အေျခခံ ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တခုက မဲအမ်ားစုျဖင့္ အႏိုင္ရရိွခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳး ထပ္မံ မေပၚေပါက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အစီအမံတခု ျဖစ္ပါသည္။

ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၄၄၀ ရိွမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္က ေနရာေပါင္း ၁၁၀ ယူထားသည္၊ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၂၄ ေနရာရိွေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၆ ေနရာ ရယူထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားရိွ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔မ်ားတြင္လည္း အလားတူ ေ၀စုကို ရယူထားပါသည္။ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၁ (ည) တြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း စစ္မႈထမ္းမ်ားကုိ ျခြင္းခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရယူထားေသာ္လည္း စစ္တပ္သည္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိက အဟန္႔ အတား ျပဳႏိုင္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအသစ္ တခုခုကို ျပဌာန္းလုိသည့္ အခါတြင္ လည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၏ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳမႈ ရရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ညီညႊတ္ေနသည့္ တိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာ တူညီမႈမရဘဲ ဥပေဒတခုကို ျပဌာန္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤသို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖဲြ႔ရန္ သို႔မဟုတ္ အေပးအယူလုပ္ရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ စစ္တပ္က ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ တခုခုကို အတည္ျပဳလုိလွ်င္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူရန္မလို သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳေပးရန္သာ ျဖစ္သည္ကို အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ (ခ) တြင္ “တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥ အားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ စီရင္ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရိွသည္” ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

ထို႔အျပင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးရာ ကိစၥမ်ား အတြက္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းသည့္အခါ စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္သာ ဖဲြ႔စည္းရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေပၚ မူတည္၍ လိုအပ္မွသာ တျခား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထည့္သြင္းရန္ကို အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၅ ႏွင့္ ၁၄၇ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About smytu1996

soe tun has written 142 post in this Website..

i just wanna share my knowledge via web.