ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သည္ Smart Card ကိုအသံုးျပဳ၍ ဘဏ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း Online ခ်ိန္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ “Quick Cash” Online Banking System ကို ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ခြဲ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဘဏ္ခြဲ(၁)၊ ဘဏ္ခြဲ(၂)၊ ဘဏ္ခြဲ(၅)ႏွင့္ေငြစု ဘဏ္ခြဲ(၃)၊ မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ(၁)ႏွင့္ ဘဏ္ခြဲ(၂) စုစုေပါင္းဘဏ္ခြဲခုနစ္ခုတုိ႔၌ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂ ရက္မွစတင္၍ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ “Quick Cash” Online Banking System အရ Customer မ်ားအေနျဖင့္ Smart Card ကိုအသံုးျပဳ၍ေငြသြင္း ေငြထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လြယ္လင့္တကူ ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္မည့္အျပင္ မိမိစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဘဏ္၌သာမက Online ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္အျခားမည္သည့္ဘဏ္ခြဲတြင္ မဆို ေငြသြင္းေငြထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ သြားေလရာသို႔ေငြေၾကး ပမာဏအေျမာက္အျမား သယ္ေဆာင္သြားရန္မလုိေတာ့ဘဲ Smart Card ျဖင့္ အလြယ္တကူ ေငြသြင္း ေငြထုတ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ ျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစေရးအ တြက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ ADSL ႏွင့္ IP Star စနစ္မ်ားအျပင္ Fiber Optics လုိင္းတုိ႔ကို အသံုးျပဳ၍ Network ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈ ေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းခ်ိန္အတြင္း အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသြားႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္ မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္မွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ဤ ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳ လုိသူမ်ားသည္ ကနဦး တြင္ အနည္းဆံုးေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀၀၀ ျဖင့္ Online Account စာရင္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္မွ Smart Card တစ္ခုႏွင့္ ေငြမွတ္ စာအုပ္ တစ္အုပ္တုိ႔ ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ Customer မ်ားအေနျဖင့္ Smart Card ကုိ မိမိႏွစ္သက္ရာဂဏန္းေျခာက္လံုးျဖင့္ Password သတ္မွတ္ႏုိင္ၿပီး အဆိုပါ Password ကုိ ဘဏ္ကပင္မသိရွိဘဲ မိမိတစ္ဦးတည္းသာ သိရွိမည္ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိ၏ကတ္ေပ်ာက္ဆံုး/ခိုးယူျခင္းခံရလွ်င္ပင္ Password မသိရွိပါက ေငြထုတ္ယူမ ရႏုိင္သည့္အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈအျပည့္အ၀ရွိမည္ဟုဆိုသည္။ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သည္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အသံုးျပဳ၍ Online စနစ္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကို ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေမလကပင္ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာမည့္သူမ်ားအား ဘဏ္အာမခံ စာတမ္း ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္း အတြက္ အာမခံေငြ ေကာက္ခံျခင္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန႐ံုး၌ လည္း ေကာင္း၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအတြက္ ေပးသြင္းေငြေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ံုးတုိ႔၌လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္ခြဲႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကိုယ္ စား One Stop Service အျဖစ္ အင္တာနက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ Online ဘဏ္လုပ္ငန္းကို စမ္း သပ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ Smart Card ကို အသံုးျပဳ၍ေငြ သြင္းေငြထုတ္စနစ္ကိုတုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္မတ္လ ၂၄ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF