ဘားအံတြင္ သင္တန္းတစ္ပတ္တတ္ယံုမွ်ျဖင့္ ထိုင္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႕တရား၀င္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခုမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ ထိုသင္တန္းတြင္ ထုိင္းယဥ္ေက်းမွူ ဓေလ့စိရိုက္မ်ား ၊ တရား၀င္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ဧ။္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ၊ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္လက္မ်ား ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မွူမ်ားႏွင့္အေထြေထြ သိေကာင္းစရာမ်ားကို သင္ျပေျပာျပေပးမွာျဖစ္ျပီး သင္တန္းျပီးဆံုးပါက သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။ ထိုလက္မွတ္ရရွိထားပါက ထိုင္ႏိုင္ငံတြင္တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး တရားမ၀င္သြားေရာက္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ လစာမေပးမွူမ်ား ၊ မတရားလစာျဖတ္ေတာက္မွုမ်ား ၊ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မွုမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္သည္ ။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္လည္း ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရရွိျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုင္သည္ ။ သင္တန္းအေထြေထြ စရိပ္မွာ က်ပ္ ေျခာက္ေသာင္းခြဲခန္႕ေပးရမွာျဖစ္ျပီး သင္တန္းဖြင့္လစ္ရာ ဘားအံျမိဳ႕တစ္ေနရာထဲတြင္သာ သင္တန္းတတ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုလည္း ျမ၀တီတြင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး က်ပ္ 3000မွ်သာက်သင့္မည္ ။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္ရန္ ႏိုင္ငံ သား ကတ္မူရင္း (၁၈) ႏွစ္ ျပည့္ သို႔မဟုတ္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ သက္ဆိုင္ရာ ရ.ယ.က ႏွင့္ ရဲစခန္း ေထာက္ခံ ခ်က္ မူရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၱဴ မိခင္၊ ဖခင္ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ အိမ္ေထာင္ရွိပါက အိမ္ေထာင္ဖက္ ၏ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ အစရွိသည္တို႔ တစ္ပါတည္းယူလာရမွာျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္ ။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!