ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

ႏိုင္ငံေတာ္အလံဥပေဒ

(ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၈/၂၀၁၀)

၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၁၃ ရက္

(၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္)

နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၃ တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပဌာန္းထားသည့္ အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးေပၚေပါက္လာသည့္အခါတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရန္ လိုအပ္လာပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို ယင္း၏ဂုဏ္က်က္သေရႏွင့္အညီ နည္းလမ္းတက်သံုးစြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကေစရန္အလို႔ငွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၃ ႏွင့္ အညီ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္သည္။

အခန္း(၁)

အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္

၁။ ဤဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္အလံဥပေဒ ဟုေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ ဤဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစရမည္-

(က) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆိုလိုသည္။

(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္အလံ ဆိုသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၇၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားေသာ အလံကိုဆိုလိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ မည္သည့္အရာ၀တၳဳျဖင့္မဆို ျပဳလုပ္သည့္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အရာ၀တၳဳေပၚတြင္မဆို ေဖာ္ျပသည့္ႏိုင္ငံေတာ္အလံသေဘာ သက္္ေရာက္ေသာ အရာ၀တၳဳအားလံုးပါ၀င္သည္။

အခန္း(၂)

ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၏ စံျပဳအရြယ္အစား၊ အတိုင္းအတာႏွင့္ အေရာင္အေသြး

၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၏ စံျပဳအရြယ္အစား၊ အတိုင္းအတာႏွင့္ အေရာင္အေသြး စသည္တို႔မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

(က) ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၏ စံျပဳအရြယ္အစားသည္ ေထာင့္မွန္စတုဂံပံုျဖစ္ၿပီး အလ်ား ၉ ေပႏွင့္ အနံ ၆ေပ ျဖစ္သည္။

(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၏ ေအာက္ခံအေရာင္မွာ အ၀ါေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္တို႔ျဖစ္သည္။ အ၀ါေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္တို႔မွာ အလံေတာ္၏ အနံျဖစ္ေသာ ၆ေပကို သံုးပံုတစ္ပံုစီ အညီအမွ် ရွိရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေရာင္တစ္ေရာင္လွ်င္ ၂ေပစီ ရွိရမည္။

(ဂ) (၁) အ၀ါေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္ ေအာက္ခံေပၚတြင္ ေရာင္ျခည္လက္တံ ငါးခုပါေသာ ၾကယ္ျဖဴႀကီးတစ္လံုးရွိရမည္။

(၂) ၾကယ္ျဖဴႀကီး၏အေပၚ ၾကယ္လက္တံသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ အလ်ား၏ထက္၀က္ျဖစ္ေသာ ၄ ေပ ၆ လက္မႏွင့္ တည့္တည့္ ေနရာတြင္ ရွိၿပီး အထက္သို႔မတ္မတ္ညႊန္းရမည္။

(၃) ၾကယ္၏ထိပ္မွ အလံ၏အ၀ါေရာင္အနားသတ္အထိ အကြာအေ၀းႏွင့္ အနီေရာင္အတြင္းရွိေအာက္ပိုင္းၾကယ္လက္တံႏွစ္ခု၏ထိပ္မွ အလံ၏အနီေရာင္အနားသတ္အထိ အကြာအေ၀းတို႔သည္ ၁ ေပစီ ရွိရမည္။

(၄) ၾကယ္လက္တံထိပ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုသည္ ၂ေပ ၇.၂ လက္မစီ အကြာေ၀းတူညီရမည္။

(ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၏ စံျပဳအေရာင္အေသြးမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

(၁) အ၀ါေရာင္မွာ အေရာင္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္အၫႊန္းကိန္း ပင္န္တုန္း ၁၁၆ ပီစီ (PANTONE 116 PC) ျဖစ္သည္။

(၂) အစိမ္းေရာင္မွာ အေရာင္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္အၫႊန္းကိန္း ပင္န္တုန္း ၃၆၁ ပီစီ (PANTONE 361 PC) ျဖစ္သည္။

(၃) အနီေရာင္မွာ အေရာင္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္အၫႊန္းကိန္း ပင္န္တုန္း ၁၇၈၈ ပီစီ (PANTONE 1788 PC) ျဖစ္သည္။

(င) ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၏စံျပဳပံုစံမွာ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းျဖစ္သည္

၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံတြင္ အ၀ါေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္ေအာက္ခံပါရွိျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလက ထည္၀ါစြာ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ သံုးေရာင္ျခယ္အလံကို အေလးအျမတ္ျပဳေဖာ္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။

၅။ အလံေတာ္၏အေရာင္မ်ားႏွင့္ ၾကယ္၏အျဖဴေရာင္တို႔၏အဓိပၸာယ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

(က) အ၀ါေရာင္သည္ စည္းလံုးျခင္း၊ ညီၫြတ္ျခင္း၊ ဉာဏ္ပညာႀကီးမားျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈရွိျခင္း ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ ကို ေဖာ္ၫႊန္းသည္။

(ခ)       အစိမ္းေရာင္သည္ ေျမဆီၾသဇာၾကြယ္၀ျခင္း၊ ညီၫြတ္မွ်တျခင္းႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာ၍ စိမ္းလန္းစုိျပည္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းဟူေသာ အဓိပၸာယ္ ကို ေဖာ္ၫႊန္းသည္။

(ဂ)  အနီေရာင္သည္ ရဲရင့္ျခင္းႏွင့္ ျပတ္သားျခင္းဟူေသာ အဓိပၸာယ္ ကို ေဖာ္ၫႊန္းသည္။

(ဃ) ၾကယ္၏အေရာင္ျဖစ္ေသာ အျဖဴေရာင္သည္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ျခင္း၊ ကရုဏာတရားျပည့္၀ျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ ကို ေဖာ္ၫႊန္းသည္။

၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အရြယ္အစားအမ်ဳိးမ်ဳိး အသံုးျပဳရာတြင္ ပုဒ္မ ၃ အရ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားပါ အခ်ဳိးအစား၊အေရာင္အေသြးတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရမည္။

အခန္း(၃)

ႏိုင္ငံေတာ္အလံ လႊင့္ထူျခင္း

၇။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို ရံုးဖြင့္ရက္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔ကသတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔ႀကီး၊ရက္ႀကီးမ်ား၌ လႊင့္ထူရမည္။

၈။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔က အခါအားေလ်ာ္စြာေၾကညာသည့္ေန႔ရက္မ်ား၌လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း လႊင့္ထူရမည္။

၉။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔က သတ္မွတ္ေၾကညာသည့္ေန႔ရက္မ်ား၌ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးရွိ အစိုးရအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဥပစာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ရထား၊ သေဘာၤ၊ ေလယာဥ္ စေသာယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို လႊင့္ထူႏိုင္သည္။

၁၀။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို ႏိုင္ငံတကာအစည္းအေ၀း၊ အခမ္းအနားမ်ား၌ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သံတမန္ဆိုင္ရာ ျခံ၀င္းႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ျပခန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ရထား၊ သေဘာၤ၊ ေလယာဥ္ စေသာ ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ လႊင့္ထူျခင္းတို႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္းျဖစ္သည္။

၁၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အစဥ္အၿမဲ မတ္မတ္ထား၍ ၀င့္ႂကြားစြာ ကိုင္ေဆာင္ရမည္။

၁၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အသံုးျပဳရာတြင္ ယင္း၏ ဂုဏ္က်က္သေရကိုၫိႇဳးမွိန္ေစမည့္ အေရာင္အဆင္း ေမွးမွိန္ပ်က္ယြင္းျခင္း၊ ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သာ ျပဳတ္ျခင္း ႏွင့္ ပိတ္သားမ်ား စုတ္ၿပဲျခင္း စေသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား မရွိသည့္ အလံမ်ဳိးကိုသာ အသံုးျပဳရမည္။

အခန္း(၄)

တားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္

၁၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သူမွ် ေအာက္ေဖာ္ျပပါတစ္ခုခုကို မျပဳလုပ္ရ-

(က) ႏိုင္ငံေတာ္အလံေပၚတြင္ စာလံုး၊ ဂဏန္း၊ ရုပ္ပံုႏွင့္ သေကတၤ စေသာ အမွတ္အသားတစ္ခုခုကို ေရးသားျခယ္လွယ္ျခင္း၊ တြယ္ကပ္ျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ခုခုျဖင့္ အရာထင္ေစျခင္း၊

(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို-

(၁) အဆင္းအရြယ္၊ ပံုသဏၭာန္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိးအစားပ်က္ျပားေစရန္ျပဳျခင္း၊

(၂) ျပဌာန္းခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္ ေနရာ၊ေဒသႏွင့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း၊

(၃) မေလးမစားျပဳျခင္း။

(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၏ အထက္ႏွင့္တန္းတူတြင္ ျပည္တြင္းရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အလံတစ္ခုခု လႊင့္ထူျခင္း။

၁၄။  ႏိုင္ငံေတာ္အလံ လႊင့္ထူကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သူမွ်-

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမိန္႔မရဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို တိုင္၀က္လႊင့္ထူျခင္းမျပဳရ။

(ခ) ေက်ာက္ရုပ္၊ ေက်ာက္တိုင္ႏွင့္ ရုပ္တု အစရွိေသာ အထိမ္းအမွတ္ဖြင့္ပဲြမ်ား၌ ႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ဖံုးအုပ္ထားျခင္းမျပဳရ။

(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္အခမ္းအနား သို႔မဟုတ္ စစ္အခမ္းအနားျဖင့္သၿဂႋဳဟ္ရာတြင္မွအပ ကြယ္လြန္သ၏ရုပ္ကလပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အလံျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းျခင္း ျပဳရ။

(ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္အခမ္းအနား သို႔မဟုတ္ စစ္အခမ္းအနားျဖင့္သၿဂႋဳဟ္ရာတြင္ ကြယ္လြန္သူ၏ရုပ္ကလပ္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို သၿဂႋဳဟ္ျခင္း မျပဳရ။ ႏုိင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ သခ်ဳႋင္းေျမ မထိရ။

(င) ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အတင္အခ်ျပဳရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အသံုးျပဳရာတြင္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အလံေအာက္ရွိ ေျမျပင္၊ ေရျပင္၊ ၾကမ္းျပင္တို႔ႏွင့္ မထိေစရ။

(စ) ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို ဆုတ္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဂုဏ္က်က္သေရ ပ်က္ျပားေစရန္ တမင္သက္သက္ျပဳျခင္းမျပဳရ။

၁၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို မည္သူမွ်-

(က) ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ ထုပ္ပိုးခ်ည္ေႏွာင္ရန္ အသံုးမျပဳရ။

(ခ) အခင္းအျဖစ္ အသံုးမျပဳရ။

(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ကိုယ္စားေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ကိုယ္စားေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွအပ ပစၥည္းတစ္ခုခု၏ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အ၀တ္အထည္ ျခယ္လွယ္မႈအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဆင္ယင္မႈအျဖစ္လည္းေကာင္း သံုးစြဲျခင္းမျပဳရ။

၁၆။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၁၃၊ ပုဒ္မ ၁၄ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၅ ပါတားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သံုးသိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။

အခန္း(၅)

အေထြေထြ

၁၇။ ဤဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥေပေဒႏွင့္အညီ ဖြ႔ဲစည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရုပ္သိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ရုပ္သိမ္းျခင္းျပဳလုပ္သေရြ႕ ဤဥပေဒသည္ အတည္ျဖစ္သည္။

၁၈။ ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္-

(က) ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ လိုအပ္ေသာနည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။

(ခ) သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။

၁၉။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံဥပေဒ (၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁ )ကို ဤဥပေဒျဖင့္ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

(ပံု)

သန္းေရႊ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

ဥကၠဌ

ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

About Zaw Tun

Zaw Tun has written 9 post in this Website..

   Send article as PDF