♥♥အသည္းေရာင္  အသား၀ါ ေရာဂါ ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသလဲ။♥♥

အသဲေရာင္ အသား၀ါ ေရာဂါအမ်ဳိးအစား ေအ၊ ဘီ၊ စ၊ီ ဒီ၊ အီး၊ အက္ဖ္ ဂ်ီ ဟူေသာ အမ်ဳိးအစားမ်ား ရွိပါသည္။

♥♥အသဲေရာင္အသား၀ါဘီေရာဂါ ဘယ္လိုကူးစက္တတ္ပါသလဲ။♥♥

ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ေသာအရည္မ်ား (ေသြး ၊လိင္အဂါၤအရည္မ်ား၊ တံေတြး) စသည္ တို ့မွတစ္ဆင့္ တစ္ဦးမွတစ္ဦးသို ့ကူးစက္တတ္ပါသည္။

ေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္သူ သို ့ေရာဂါျဖစ္ေနသူ မိခင္မွတစ္ဆင့္ ရင္ေသြးငယ္သိုု ့ကူးစက္ျခင္း။

ကေလးမ်ား အရြယ္ေရာက္ခါစလူငယ္မ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးရွိသူ၏ တံေတြး၊ အနာတို႕မွ မွ ထြက္ေသာ ေသးြတို ့မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ျခငး္။

ေရာဂါပိုးရွိသူ သယ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္လိင္တူ လိင္ကြဲဆက္ဆံျခင္း

ေရာဂါပိုးရွိသူ၏ ေသြးသြင္းျခင္း။

ေရာဂါပိုးရွိေသာ ေဆးထိုးအပ္ ေသြးေၾကာသြင္းကိရိယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျခင္း။

ေရာဂါပိုးရွိေသာ အပ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲသို ့ သြင္းရာမွ ကူးစက္ျခင္း။

လက္သည္းညွပ္ ၊ဘလိပ္ဓါး ၊ဘီး ၊သြားပြတ္တံတို ့ကို ေရာေႏွာသုံးစြဲျခငး္ႏွင့္ မေတာ္တဆဒဏ္ရာရရာမွ ကူးစက္ျခင္း စသည္တို ့့မွကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။

♥♥ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီေရာဂါကို ဘယ္လုိ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသလဲ။♥♥

ေရာဂါျဖစ္ပါြးေစႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို သတိထားေရွာင္ၾကဥ္ျခငး္ျဖင့္လည္း၊ ေကာင္း မသန္ ့ေသာအပ္မ်ားႏွင့္ေဆးထိုးျခင္း၊ မလိုအပ္ဘဲေသြးသြင္းျခငး္ စသည္တို ့ ကို သတိထားေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အေကာင္းဆုံးႏွင့္စိတ္အခ်ရဆုံး နည္းမွာကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..

   Send article as PDF