အသည္းဟာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ဘယ္လို အေရးပါသလဲ?

အသည္းသည္ ခႏၶာကုိယ္တြင္ အၾကီးဆုံးအဂါၤတစ္ခုျဖစ္သည္။ အသည္းသည္ အစာအိမ္ အူလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနျပီး ၀မ္ဗိုက္အတြင္း ညာဘက္နံရိုးေအာက္တြင္ ရွိျပီး ၁၅၀၀ ဂရမ္ ခန္ ့ ေလးပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးၾကီးေသာ အဂါၤတစ္ခုျဖစ္ျပီး ေန ့စဥ္ အသက္ရွင္ေန ထိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဇီ၀ကမၼ၊ ဇီ၀ဓါတုျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ အသည္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတ္မီစက္မ်ားျဖင့္ပင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အလြန္ခက္သည္။ အသည္းတြင္ အမ်ဳိးေပါင္း ၅၀၀ေက်ာ္မွ်ေသာ သီးျခားလုပ္ငန္းမ်ားရွိသည္။

အသညး္၏လုပ္ငန္ုူးမ်ားအနက္ အေရးၾကီးေသာ တာ၀န္မ်ားမွာ-

အဆိပ္အေတာက္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း

ခႏၶာကိုယ္တြင္ ၀င္ေရာက္လာေသာ အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ အဆိပ္အေတာက္ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ- အရက၊္ ေဆးလိပ္) ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို အႏၱရာယ္ကင္းေသာ အဆိပ္မရွိေသာ ပစၥည္း မ်ား အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲေပးသည္။ ထုိ့အျပင္ ပိုလွ်ံေနေသာ ဓါတ္ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ – အမိုးနီးယားမွ ယူရီး ယား) ကို စြန္ ့ပစ္ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ကိုယ္တြင္းဇီ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခငး္

အသည္းသည္ခႏၶာကိုအတြက္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္ကိုထုတ္ေပးေသာ မီးစက္ႏွင့္ တူျပီး အသည္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အျခားမည္သည့္အဂါၤ ကမွ အစားထိုးရ်္ မေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ပါ။

၄င္းတို့မွာ ဂလူးကို ့စ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျဖိဳခြဲျခငး၊္ အဆီတည္ေဆာက္ျခင္း ဂလူးကို ့စ္ အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းတို ့ျဖစ္သည္။

ေသြးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

အသည္းသည္ ခႏၶာကုိတြင္ ေသြးဆဲလ္မ်ား အေရးတၾကီးလိုအပ္လာပါက ေသြးနီဥမ်ားကို ထုတ္ေပးႏိုင္ျပီး လိုအပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဗီတာမင္ႏွင့္သံဓါတ္မ်ားကိုလည္း သို ေလွာင္ထားႏိုင္သည္။

ေသြးထဲ၌အေရးၾကီးသည့္ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသားဓါတ္မ်ားကို ထုတ္ ေပးသည္း။

အသည္းသည္ေသြးမ်ားကိုသိုေလွာင္ထားႏိုင္ျပီး၊ ေသြးခဲျခင္းအတြက္ အလြန္အေရး ၾကီးေသာ clotting factor ေခၚ ေသြးခဲပစၥည္းမ်ားကိုလည္းထုတ္ေပးသည္။

ခုခံကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အသည္းသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အဓိက ခုခံကာကြယ္ေရးအဂါၤတစ္ခုျဖစ္သည္။ အသည္းရွိ Kuffer ဆဲလ္မ်ားသည္ ပိုးမႊားမ်ားက္ို ဖမ္းစား၀ါးမ်ဳိႏိုင္သည္။

ကိုယ္တြင္းအပူကို ထိန္းညိွေပးျခင္း

အသည္းသည္ အပူဓါတ္ကို ထုတ္ေပးေသာ အဓိက အဂါၤျဖစ္ျပီး အသည္း၏ ဇီ၀ျဖစ္ပ်က္ႏႈန္း ကို ခ်ိန္းဆျခင္းျဖငိ့ ကိုယ္ခႏၶာအပူခ်ိန္ကို တစ္သမတည္း ရွိေနေစသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ကိုယ္တြင္ း ဇီ၀ ဓါတုျဖစ္စဥ္မ်ား ဟန္ခ်က္ညီစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစသည္။

အစာအဟာရလုပ္ငန္းမ်ာ

အသည္းသည္ အစာေခ်ဖ်က္ျခင္းအတြက္ အေရၾကီးေသာ သည္းေျခရည္ကို ထုတ္ေပးသည္။ သည္းေျခရည္ေၾကာင့္အစားအစာတြင္ပါေသာ အဆိပ္ဓါတ္ကို ေျခဖ်က္စုပ္ယူႏိုင္ျပီး အဆီတြင္ေပ်ာ္၀င္ ေသာ ဗီတာမင္ A D E K တို ့ကို စုပ္ယူႏိုင္ေစသည္။ အစာအဟာရမ်ားကို သိုေလွာင္ျခင္း ျဖိဳခြဲျခင္း အသြင္ေျပာင္းျခငး္စသည္တို ့ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..

   Send article as PDF