ေဆာင္၇န္ေ၇ွာင္၇န္မ်ား –

(၁) ေဆး၇ံု/ခန္း (သို့)စမ္းသပ္စစ္ေဆးဓါတ္ခြဲကုသမွုအပါအ၀င္ခြဲစိတ္ကုသမွုအားလံုးအတြက္ approval (သို့) authorization မ်ားကိုအနဲဆံုး ၃ႏွစ္မွ၅ ႏွစ္အထိထိမ္းသိမ္းပါ။

(၂)အေ၇းေပၚ Emergency Room (ER) သြားတိုင္း co-payment ေပးပါ။ ေဆး၇ံုကမေတာင္းလ်င္လဲမိမိ၏ insurance ID card ကိုၿပၿပီးယင္းက်သင့္ေငြကိုေပးပါ။

(၃)ခြဲစိတ္မွုအပါအ၀င္ အၿခား procedures အားလံုအတြက္approval/authorization ေတာင္းပါ။ ေဆးခန္း၀န္ထမ္းမ်ားကို မိမိ insurance coverage ၿဖင့္သာကုသခံမည္ၿဖစ္၍ coverage ေသခ်ာေအာင္လုပ္ဘို့အထပ္ထပ္သတိေပးပါ။

(၄) ေအာက္ပါတို့ကိုကြဲၿပားသိ၇ွိယံုမကက်န္မိသားစု၀င္ (သားသမီးကအစ) နားလည္ၾကပါေစ။

PCP (Primary care Physician) – မိမိအၿမဲၿပသေနက် မိသားစုဆ၇ာ၀န္ (ဤေန၇ာတြင္အထူးကုႏွင့္PCP ကြဲၿပားသိ၇န္လိုသည္) PCP ႏွင့္တၾကိမ္ၿပၿပီးအထူးကုႏွင့္အၾကိမ္မည္မွ်ၿပသည္ၿဖစ္ေစ၊ ကိစၥ၇ွိတိုင္းမူ၇င္း PCP ထံသိုသာၿပန္ၿပ၇မည္ဆိုသည္ကိုသတိခ်ပ္ပါ။

Health insurance (Carrier)– Kaiser Permanente/Blue Cross/Aetna စသည္ၿဖင့္

Medical group – ဆ၇ာ၀န္/အထူးကုမ်ားႏွင့္ဖြဲ့စည္းထားေသာအဖြဲ့အစည္း

Medical Provider – PCP တစ္ဦး (သို့)အမ်ားႏွင့္ဖြဲ့ထားေသာေဆးခန္း/၇ံု

(၅) ေဆး၇ံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ၿမန္မာဘာသာၿပန္ဆိုေပးေသာ services မ်ား(အထူးသၿဖင့္ Medi-Caid, Low Cost Children and Maternal plans, Disability, Medicare) မ်ားတြင္အမ်ားအားၿဖင့္၇ွိပါသည္။ ၇ွိႏိုင္သည္မို့အကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ သတိခ်ပ္၇န္မွာယင္း service မွာ optional ၿဖစ္သၿဖင့္ ၇မည္ဟုတ၇ားေသမေၿပာႏိုင္ပါ။

(၆)မိမိဘာသာစကားကိုေၿပာႏိုင္ေသာၿမန္မာဆ၇ာ၀န္မ်ားကိုကံေကာင္းလ်င္ေတြ့ႏိုင္ေသာ္လည္း”ၿမနိ္မာဆ၇ာ၀န္နဲ့မွၿဖစ္မည္”ဟူေသာအစြဲကိုေဖ်ာက္ၾကပါ။ ၿမန္မာဆ၇ာ၀န္မ်ားႏွင့္ေတြလ်င္လည္း၇ွိသမွ်အခြင့္အေ၇းမ်ားကိုအိပ္ သြန္ဖာေမွာက္ေတာင္းခံၿခင္းကိုတတ္ႏိုင္သမွ်ေ၇ွာက္က်ဥ္ၾကပါ။ ထစ္ကနဲ၇ွိမိမိသိေသာဆ၇ာ၀န္အိမ္သို့ဖံုးေခၚၿပီး ေမးၿမန္းၿခင္း၊အကူအညီေတာင္းၿခင္းကိုလည္းအထူးေ၇ွာင္က်ဥ္ၾကပါ။ မိမိေ၇ာက္၇ွိေနထိုင္ေသာေသာထံုးစံ စည္းကမ္းကိုလိုက္နာႏိုင္ေအာင္က်ိဳးစားၾကပါ။ ၿမန္မာဆ၇ာ၀န္အမ်ားစုကမိမိထံေ၇ာက္လာေသာၿမန္မာ မိသားစုမ်ားအေပၚအတတ္ႏိုင္ဆံုးကူညီလိုေသာဆႏၵ ၇ွိၿပီးသားမို့ေစ်းမဆစ္မိဘို့သတိေပးလိုပါသညိ။

(၇) insurance အကုန္အက်ခံၿပီးေပးႏိုင္ေသာ coverage မ၇ွိေသာကုသမွု procedure ႏွင့္ ေဆ၀ါးမ်ားကို အတိုးနွန္းမဲ့ (သို့) နည္းေသာ financing plan မ်ား၇ွိပါသည္။ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ေမးႏိုင္ပါသည္။

(၈) ယခုႏွစ္ဆန္းမွစ၍ထူးၿခားေသာေၿပာင္းလဲမွုမ်ား၇ွိႏိုင္သည္မို့ယခုအခ်ိန္ open enrollment မွစတင္ေတာ့မည့္ health paln အေၿပာင္းအလဲမ်ားကိုအထူးဂ၇ုၿပဳၾကပါ။ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သိုးမ်က္ေစ့ပိတ္ၿပီးလက္မွတ္ထိုးမိတာမ်ိဳး မၿဖစ္ပါေစႏွင့္။

(၉) မိမိအလုပ္၇ွင္၏ ံHR/benefit ဌာနတို့တြင္ Flexible Health Care Spending Plan ၇ွိမ၇ွိေမးပါ။ ေဆး၀ါးပံုမွန္၀ယ္ေသာက္၇သူ၊ မိမိတို့မူ၇င္း health plan မွအကုန္အက်မခံေသာစ၇ိတ္ကိုယင္းplan မွတာ၀န္ယူႏိုင္ပါသည္။သို့ေသာ္မိမိသတ္မွတ္၇ာထားေသာေငြပမာဏကိုႏွစ္မကုန္ခင္အကုန္သံုးမိေစ၇န္ဂ၇ု ၿပဳဘို့ေတာ့လိုပါသည္။

(၁၀) အလုပ္၀င္ၿပီး၇ာထူးအတည္ၿဖစ္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္က်န္းမာေ၇းအာမခံ (group plan) ေလွ်ာက္ခြင့္၇ွိပါသည္။ မိမိအလုပ္၇ွင္တြင္မ၇ွိပါ – ၀င္ေငြနဲသူမ်ားအတြက္ Medicaid၊ ၀င္ေငြသာမာန္၇ွိသူတို့ကမိမိအစဥ္ၿဖင့္၀ယ္ၾက၇ပါမည္။ မိမိတို့ေနထိုင္၇ာ county ၇ံုး (သို့) county official websiteမ်ားတြင္စ၇ိတ္နည္း plan မ်ား၇ွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

(၁၁) မိမိအိမ္ႏွင့္အနီးဆံုးေန၇ာ၇ွိအေ၇းေပၚေဆး၇ံု (ER/Hospital) ႏွင့္ မိမိplan ကလက္ခံေသာ Urgent care ေဆးခန္းလိပ္စာ/ဖံုးနံပါတ္ကို၇င္းႏွီးေအာင္လက္လွမ္းမွီေအာင္ထားပါ။

(၁၂) Emergency Room ထက္ Urgent After Hour Care  ေဆးခန္းကိုဦးစားေပးသံုးပါ။ စ၇ိတ္သက္သာသလိုအလြန္အဆင္ေၿပပါသည္။

(၁၃) ကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္းမ်ား (ကေလးမ်ားအတြက္အဓိက) ႏွင့္ အဆုတ္ေ၇ာဂါကင္း၇ွင္းေၾကာင္း ဓါတ္မွန္အေၿဖ (ဓါတ္မွန္မဟုတ္) ကိုမိမိသက္၇ွိထင္၇ွား၇ွိသေ၇ြ့ထိမ္းသိမ္းပါ။

(၁၄) နီးစပ္၇ာ ေဆးဆိုင္ (pharmacy) မ်ားတြင္ လစဥ္ေဆးထုတ္၇ပါကအလိုအေလ်ာက္ေဆးၿဖည့္တင္း ေပးေသာစနစ္ (auto-refill) လုပ္ထားပါ။ ကာလၾကာ၇ွည္စြာခ၇ြးသြား၇န္၇ွိပါက (ၿမန္မာႏိုင္ငံသို့ၿပန္လည္ပတ္ ၇န္စီစဥ္ထားပါက) သင့္တင့္ေသာအပိုေငြႏွင့္ (၂)လစာခန့္ကိုၾကိဳတင္မွာယူႏိုင္ပါ သည္။ သို့ေသာ္ၾကိဳတင္ အသိေပးစီစဥ္၇န္လိုသလို plan ကြာၿခားမွု၇ွိႏိုင္ပါသည္။

စက္တင္ဘာ (၂၃) ၂၀၁၀ ၇က္မွစ၍ေၿပာင္းလဲလာသည့္ (သို့မဟုတ္) လာမည့္healthcare law –

(၁) ယခင္ကမိမိ၏ insurance plan ေအာက္တြင္၇ွိေသာမိမိ၏သားသမီးမ်ား အသက္(၂၅)ႏွစ္မတိုင္မွီအထိ coverage ၇ွိေသာ္လည္းအခိ်န္ၿပည့္ေက်ာင္းတက္ေနေၾကာင္းသက္ေသၿပ၇သည္။ ယခုအသက္(၂၆)ႏွစ္အထိတိုးလိုက္သည့္အၿပင္။ေက်ာင္းေနသည္ၿဖစ္ေစအိမ္ေထာင္၇ွိသည္ၿဖစ္ေစ။ထိုသားသမီး၏အလုပ္မွ insurance မေပးသည့္တိုင္ေအာင္ coverage တိုးခ်ဲ့ေပးထားသည္။

(၂) လက္၇ွိplan မ်ားအားလံုးကမိမိ plan ေအာက္တြင္၇ွိေနေသးသေ၇ြ့၊ ကုသမွုကုန္က်စ၇ိတ္အမ်ားဆံုး (lifetime caps) သတ္မွတ္ခ်က္ခြင့္မ၇ွိေတာ့ပါ။

(၃) အ၇ြယ္မေ၇ာက္မွီကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ေ၇ာဂါအေၾကာင္း၇င္းခံမူလက၇ွိေသာ္လည္းၿငင္းဆိုခြင့္မ၇ွိေတာ့ပါ။ (pre-existing health conditions for children)။ လူၾကီးမ်ားအတြက္ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္တြင္စတင္ပါမည္။

(၄) ေ၇ာဂါၾကိဳတင္ကာကြယ္မွု (preventive services) အတြက္ co-payment ေပး၇န္မလိုေတာ့ပါ။ ထိုနည္းတူမိမအိပ္စိုက္ၾကိဳတင္ေပး၇ေသာ premium from deductibles စနစ္မ၇ွိေတာ့ပါ။

(၅)small business ေခၚကိုယ္ပိုင္စီးပြားေ၇းလုပ္ငန္းငယ္မ်ားအေနၿဖင့္မိမိ၀န္ထမ္းမ်ား(ဦးေ၇ ၂၅ အထိ) အတြက္ကိုအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၇ၾကပါမည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ –

Medicare (prescription part) လက္၇ွိ၇၇ွိေနသူမ်ားအေနၿဖင့္အလြန္သက္သာေသာေလွ်ာ့ေစ်းႏွုန္းၿဖင့္ေဆ း၀ယ္ခြင့္၇ၾကပါမည္။ သကၠ၇ာဇာ္ ၂၀၂၀ တြင္သတ္မွတ္ေစ်းႏွုန္း၏ (၂၅%)ကိုသာေပး၇ပါေတာ့မည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ –

(၁) Flexible Healthcare Spending plan ၇ွိသူမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေဒၚလာ ၂၅၀၀ အထိသတ္မွတ္ေၿပာင္းလဲပါမည္။

(၂) ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြ ႏွစ္သိန္းခြဲအထက္ ၀င္ေငြ၇ွိသူမ်ားအတြက္Medicare အတြက္မိမိ၇၇ွိေသာလစာမွတို့း ၿမွင့္ေကာက္ခံပါမည္။

(၃) အဘိုးအခအၿမတ္ကိုဦးစားမေပးေသာ သမ၀ါယမစနစ္ကိုအေၿခခံသည့္ (non-profit co-operative) ကိုထူေထာင္၇န္၇ွိပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ –

(၁) မူလေ၇ာဂါအခံ၇ွိေသာလူနာမ်ားကိုကုသခြင့္မေပးေသာစနစ္ၿငင္းပယ္ေသာစနစ္ကိုအၿပီး တိုင္ဖ်က္သိမ္းပါမည္။

(၂) ၿပည္နယ္မ်ားအလိုက္အစိုး၇က insurance မ၇ွိသူမ်ားကိုတာ၀န္ယူေစာင့္ေ၇ွာက္ေပးေသာ  health insurance exchange မ်ားေပၚထြက္လာပါမည္။

(၃) ယင္းအစီအမံမ်ားတြင္၀င္ေငြကိုအေၿခခံေသာက်န္းမာေ၇းဆိုင္၇ာအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားသတ္မွတ္ၿပဌာန္း ပါမည္။

(၄) ဆင္း၇ဲသူမ်ားအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္မွသတ္မွတ္ထားေသာဆင္း၇ဲမြဲေတမွုဆိုင္၇ာစံႏွုန္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို (၁၃၃%)အထိတိုးၿမွင့္ၿပီး Medi-Caid တြင္ထဲ့သြင္းပါမည္။

(၅) ခြ်င္းခ်က္အနဲငယ္မွလြဲ၍၊ health insurance မ၇ွိသူမ်ားဒါဏ္၇ိုက္ခံ၇ပါမည္။

(၆) လက္ေအာက္၀န္ထမ္း (၅၀)အထက္၇ွိသူအလုပ္၇ွင္မ်ားကမိမိလက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ health insurance မထား၇ွိေပးႏိုင္ပါကဒါဏ္၇ိုက္ခံ၇ပါမည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ –

“Cadillac Health Plan” ေခၚအဆင့္ၿမင့္က်န္းမာေ၇းအာမခံစနစ္ကိုအလုပ္၇ွင္မ်ားအတြက္သတ္မွတ္ ပါမည္။ (insurance တန္ဘိုး $10,200 ႏွင့္အထက္၇ွိသူမ်ားသာ)

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ –

Doughnut Hole ေခၚလက္၇ွိ Medicare Plan တြင္၇ွိေသာေဆး၀ါး၀ယ္ယူ၇ာတြင္မလိုလားအပ္ေသာအပို ေဆာင္းေငြေၾကးေပး၇မွုစနစ္လံုး၀ပေပ်ာက္သြားမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

(က်မ္းကိုး – www.healthreform.gov ႏွင့္ www.ca.gov ) ႏွင့္ “၇တနာပံုေနၿပည္ေတာ္သတင္းစာ” (စက္တင္ဘာ/ေအာက္တိုဘာထုတ္ ၂၀၁၀)တြင္ေဖၚၿပထားၿပီး။

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..

   Send article as PDF