လာမည့္ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေန လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္း မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ (အဆိုပါပိတ္ရက္အတြင္း)လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ကာ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း တစ္ရက္လွ်င္ လုပ္ခလစာ ႏွစ္ဆ(မျဖစ္မေန)ေပးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြက္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာန၏ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ၏႐ံုးပိတ္ရက္ခံစားခြင့္ႏွင့္ ႐ံုးပိတ္ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရေသာလုပ္ငန္းရပ္မ်ားအတြက္ တစ္ေန႔လုပ္ခလစာ၏ ႏွစ္ဆရရွိခြင့္တုိ႔ကို နစ္နာမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ အထက္ပါဥပေဒအား ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ အရ အက်ံဳးဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား၊ ဆိုင္မ်ား၊ အလုပ္ဌာနမ်ားအားလံုးပါဝင္ေၾကာင္း သိရ သည္။ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ အရ အက်ံဳးဝင္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၊ ဌာနမ်ားမွလစာေပး၍ ခန္႔အပ္ထားေသာဝန္ထမ္းအားလံုးပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အထက္ပါ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ အက်ံဳးဝင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးႏွစ္သစ္ကူး ရံုးပိတ္ရက္မ်ားကို ခံစားခြင့္ ရရန္၊ အဆုိပါရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ မဟာသႀကၤန္အက်ေန႔(၁၄-၄-၂၀၁၀)မွ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔(၁၇-၄-၂၀၁၀)အထိ အက်ံဳးဝင္သည့္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားအားမျဖစ္မေန (မျဖစ္မေန) အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္ေပးရန္၊ အဆိုပါ ႏွစ္သစ္ကူး ရံုးပိတ္ရက္ မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ႀကိဳတင္ရယူၿပီး၊ အလုပ္သမား၏ဆႏၵမပါဘဲ ခိုင္းေစျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ တစ္ရက္လုပ္ခလစာႏွစ္ဆ (မျဖစ္မေန)ေပးရန္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္သစ္ ကူးကာလ ရံုးပိတ္ရက္မွာ ၁၂-၄-၂၀၁၀ မွ ၂၁-၄-၂၀၁၀ အထိျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF