ျမန္မာ့မီးရထားက သႀကၤန္ကာလအတြင္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းပိုင္းတြင္ သႀကၤန္အထူးရထားႏွစ္စင္း ေျပးဆြဲေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သႀကၤန္အထူးရထားမ်ားကို ဧၿပီ ၅ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီတြင္ မႏၲေလး ဘူတာမွ ထြက္ခြာ၍ ရန္ကုန္ဘူတာသို႔ ထိုေန႔ ညေန ၆ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ သႀကၤန္အထူးရထား(၁)သည္ ရန္ကုန္ ဘူတာမွ နံနက္ ၄ နာရီခြဲတြင္ ထြက္ခြာ၍ မႏၲေလးဘူတာသို႔ ထိုေန႔ညေန ၆ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္လည္းေကာင္း၊ သႀကၤန္အထူးရထး(၂)သည္ မႏၲေလး ဘူတာမွ နံနက္ ၄ နာရီတြင္ ထြက္ခြာ၍ ရန္ကုန္ဘူတာသို႔ ထုိေန႔ညေန ၆ နာရီ ၁၀မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဆို ပါအထူးရထားႏွစ္စင္းသည္ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အစုန္/အဆန္ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေနျပည္ ေတာ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားအပါအ၀င္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ရွိေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ ေျပးဆြဲေနေသာ အမွတ္(၃၂) အစုန္၊ အမွတ္(၈)အစုန္ အျမန္ရထားႏွစ္စင္းအျပင္ အဆိုပါအထူးရထားႏွစ္စင္းကုိ ဧၿပီ ၉ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္ – ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲေပးမည္ျဖစ္ရာ အစုန္အထူးရထား(၁)သည္ ေနျပည္ေတာ္မွ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ထြက္ခြာ၍ ရန္ကုန္ သို႔ ညေန ၃ နာရီမိနစ္ ၅၀ တြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အစုန္အထူးရထား(၂)သည္ ေနျပည္ေတာ္မွ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ထြက္ခြာ၍ ရန္ကုန္ သို႔ ညေန ၄ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဧၿပီ ၁၂ ရက္တြင္ အထူးရထား(၁)သည္ ရန္ကုန္ဘူတာမွ မႏၲေလးဘူတာသို႔ လည္း ေကာင္း၊ ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ အထူးရထား(၁)သည္ မႏၲေလးဘူတာမွ ရန္ကုန္ဘူတာသို႔လည္းေကာင္း၊ အထူးရထား(၂)သည္ ရန္ကုန္ဘူတာမွ မႏၲေလး ဘူတာသို႔ လည္းေကာင္း၊ ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ အထူးရထား(၂)သည္ မႏၲေလးဘူတာမွ ရန္ကုန္ဘူတာသို႔လည္းေကာင္း၊ အထူးရထား(၁)သည္ ရန္ကုန္ဘူတာမွ မႏၲေလးဘူတာသို႔လည္းေကာင္း၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ အထူးရထား(၁)သည္ မႏၲေလးဘူတာမွ ရန္ကုန္ဘူတာသို႔ လည္း ေကာင္း အထက္ေဖာ္ျပပါ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးမွ ထြက္ခြာမည့္အခ်ိန္မ်ားအတိုင္း ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ ေနျပည္ေတာ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ လက္ရွိအမွတ္(၃၁)အဆန္၊ အမွတ္(၇)အဆန္ အျမန္ရထား ႏွစ္စင္းအျပင္ ေနာက္ထပ္အထူးရထား(၂)စင္းကို ဧၿပီ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္တို႔တြင္ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ရာ အဆန္အထူးရထား(၁)သည္ ရန္ကုန္မွ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ထြက္ခြာ၍ ေနျပည္ေတာမ္သို႔ ည ၇ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆန္အထူးရထား(၂)သည္ ရန္ကုန္ မွ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲတြင္ ထြက္ခြာ၍ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ည ၈ နာရီ္္ မိနစ္ ၂၀ တြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ရန္ကုန္-မႏၲေလးသႀကၤန္ အ ထူး(အစုန္/အဆန္) ရထားမ်ားကို ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ သာစည္ဘူတာမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ အထူး(အစုန္/အဆန္)ရထားမ်ား ကို ေတာင္ငူ၊ ပဲခူး၊ တိုးေၾကာင္ကေလး ဘူတာမ်ားတြင္သာ ရပ္တန္႔သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ ၁၆ ရက္အထိ သႀကၤန္ကာလတြင္ ေျပးဆြဲျခင္း ရပ္နား ထားမည္ ျဖစ္ရာ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အခ်ိန္မီသိရွိေစရန္ ျမန္မာ့မီးရထားက ႀကိဳတင္အသိေပးေၾကညာထားေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ရက္ ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF