ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းတိုက္ဖ်က္ ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြမွာ ကာ ကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာသာရပ္ႏွစ္မ်ဳိးကို သင္ၾကားေလ့ရွိပါတယ္။ ပထမတမ်ဳိးက Critical Infrastructure Protection ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယတမ်ဳိးကေတာ့ close protection ျဖစ္ပါတယ္။ လူတဦးတေယာက္ (သို႔မဟုတ္) အုပ္စုတခုကို အနီး ကပ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရတဲ့အခါမွာ ေစာင့္ေရွာက္ခံရသူ (သို႔မဟုတ္) အုပ္စုတခုမွာ အေရးပါတဲ့ပုဂၢိဳလ္ (Very Important Person- VIP) ေတြ ပါ၀င္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္လဲ VIP/ Close Protection လို႔ လံုျခံဳေရးေလာကမွာ ေခၚေ၀ၚသံုးႏွံဳးပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူသားေတြဟာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေလ့ရွိၾကပါ တယ္။ ဥပေဒရဲ႕ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုလဲ ခံယူေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံရဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက်ေတာ့ ကိုယ့္ ဘာသာကိုယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရံုနဲ႔တင္ မလံုေလာက္ပါဘူး။ အသက္အႏၱရာယ္ လံုျခံဳေရးကို အနီးကပ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္သူေတြ၊ သက္ေတာ္ေစာင့္ေတြကို အနီးမွာ ထားရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား တြင္းမွာရွိတဲ့ စစ္တပ္၊ ရဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အသံုးျပဳတတ္ၾကပါ တယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မဟုတ္တဲ့ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးေတြကက်ေတာ့ နီးစပ္ရာ ပါတီ၀င္၊ အဖြဲ႔အစည္း၀င္ေတြကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပရိုက္ဗိတ္ လံုျခံဳေရးအရာရွိမ်ားကို ငွားရမ္းၿပီးပဲျဖစ္ျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ရပါ တယ္။ ဒီလိုတာ၀န္ေပးအပ္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီ၀င္၊ အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားက မိမိတို႔ဘာသာ အသိစိတ္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အနီးကပ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျပဳလုပ္တဲ့အ ခါ VIP/ Close Protection နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိသင့္သိထိုက္တဲ့ အခ်က္ေလးေတြ ရွိပါ တယ္။

လုပ္ၾကံမႈ သီအိုရီ

လူတေယာက္ကို အျခားလူတေယာက္ကျဖစ္ေစ၊ လူတစုကျဖစ္ေစ ေသေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ သတ္ျဖတ္လိုက္တဲ့အခါ ဒါကို သတ္ျဖတ္မႈ (murder) လို႔ ေခၚပါတယ္။ သားေကာင္ဟာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ ေတာ့ ဒါကို လုပ္ၾကံမႈ (assassination) လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ၾကံတဲ့အခါမွာ လုပ္ၾကံ သူေတြအေနနဲ႔ ပထမဦးစြာ ပစ္မွတ္ကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၾကပါတယ္ (subject select ion)။ ၿပီးရင္ ပစ္မွတ္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာပါတယ္ (surveillance)။ ပစ္မွတ္သြားလာေလ့ရွိတဲ့ ေနရာေဒသေတြရဲ႕ ၀န္းက်င္အေနအထားေတြကို သံုးသပ္ပါ တယ္။ ပစ္မွတ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စုေဆာင္းပါတယ္ (intelli gence gathering)။ ဒီအခ်က္ေတြ ရၿပီးတဲ့အခါမွာ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ အစီအစဥ္ကို ခ်မွတ္ပါတယ္ (planning)။ ဒါေတြ အားလံုးၿပီးမွ အမွန္တကယ္ လုပ္ၾကံမႈကို ျပဳလုပ္ပါ တယ္ (execution)။

ဒီလုပ္ၾကံမႈဆိုင္ရာ သီအိုရီသေဘာတရားေတြကို နားလည္ၿပီးမွ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခ ံရ ႏိုင္တဲ့ risk ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မယ့္ contra measures ေတြကို ခ်မွတ္အသံုးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ ယူထားသူမ်ားဟာ

(၁) ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ၀န္းက်င္အေျခအေနကို သိရပါမယ္

(၂) ေခါင္းေဆာင္ကို အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္မယ့္ ရန္သူအေျခအေနကို သိရပါမယ္

(၃) အႏၱရာယ္ အဆင့္ကို သိရပါမယ္ (အသက္အႏၱရာယ္၊ ထိခိုက္အနာတရျဖစ္ေစမႈ အႏၱရာယ္၊ ဂုဏ္သိကၡာညႇိဳးႏြမ္းေစမႈ အႏၱရာယ္)

(၄) အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္မယ့္ လူ (သို႔) အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရပါမယ္

(၅) လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ အလားအလာရွိသူမ်ား ေခါင္းေဆာင္အနီးကို ေရာက္မလာေစဖို႔ သတိျပဳရပါမယ္။ အလားအလာရွိသူေတြထဲမွာ အထီးက်န္သမားေတြ၊ ၿပိဳင္ဘက္ေတြ၊ စိတ္ေဖာက္ျပန္ ေနသူေတြ၊ အစြန္းေရာက္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးပါေသာ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို အနီးကပ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ့္ close protect tion အဖြဲ႔တခု ဖြဲ႔စည္းထားရွိဖို႔ လိုပါတယ္။

Close Protection အဖြဲ႔

ဒီအဖြဲ႔မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဖြဲ႔ငယ္ ငါးမ်ဳိးထပ္ခြဲေလ့ရွိပါတယ္။

(၁) personal escort team

(၂) advance team

(၃) ယာဥ္ေမာင္းအဖြဲ႔

(၄) mobile support team

(၅) Command team

(၁) personal escort team

ဒီအဖြဲ႔ငယ္ဟာ အေရးပါ ပုဂိၢိဳလ္က ေနရာ ေအကေန ေနရာ ဘီကို သြားတဲ့အခါ ေနရာ ေအကို ျပန္ေရာက္ခ်ိန္ အထိ အေရးပါ ပုဂိၢိဳလ္မွာ ဘယ္လိုထိခိုက္မႈမွ မရွိေအာင္ တာ၀န္ ယူရမယ့္ အဖြဲ႔ငယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ငယ္မွာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၊ သက္ေတာ္ေစာင့္၊ ေရွ႕ ကေနသြားရမယ့္သူ (point), ေနာက္မွလိုက္ပါမည့္သူ ( tail), ဗယ္ေတာင္ပံလူ (left flank), ညာေတာင္ပံလူ ( right flank) ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႔မွာပါတဲ့ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ (Team Leader) ဟာ တာ၀န္အရွိဆံုးလူျဖစ္ပါတယ္။ အေရးပါပုဂိၢိဳလ္ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစမယ့္ အရာအားလံုးကို နားရွင္ရွင္၊ မ်က္စိရွင္ ရွင္နဲ႔ သံုးသပ္ႏိုင္ၿပီး၊ လိုအပ္သလို အလ်င္အျမန္ တံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ သက္ေတာ္ေစာင့္ (Body Guard) ဟာ အေရးပါ ပုဂိၢိဳလ္အနီးမွာ အခ်ိန္ျပည့္ ရွိေနရမယ့္ သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ရင္ အမ်ဳိးသမီး သက္ေတာ္ ေစာင့္ ထားရွိသင့္ပါတယ္။ ပိြဳင့္၊ ေတးလ္၊ ဗယ္ေတာင္ပံ၊ ညာေတာင္ပံ လူေတြပါ ထပ္ ထည့္လိုက္ရင္ ေျခာက္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အရံလူတေယာက္ပါ ထပ္ထည့္ၿပီး မ်ား ေသာအားျဖင့္ ခုနစ္ေယာက္ပါတဲ့ အဖြဲ႔ငယ္ေလးေတြကို ဖြဲ႔ေလ့ရွိပါတယ္။

(၂) advance team

အေရးပါပုဂိၢိဳလ္ မေရာက္ခင္မွာ သူသြားမယ့္ေနရာေဒသကို ၾကိဳတင္ရွင္းလင္းေရးလုပ္တဲ့ အဖြဲ႔ငယ္ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဖြဲ႔၀င္ ေျခာက္ေယာက္ခန္႔ ပါ၀င္ေလ့ရွိပါတယ္။ အေရးပါပုဂၢိဳလ္က ဟိုတယ္တခုမွာ ညစာစားပြဲသြားတဲ့အခါ ဒီအဖြဲ႔ငယ္ဟာ ဟိုတယ္ရဲ႕ ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္၊ ဧည့္ႀကိဳေနရာ၊ ေလွကား၊ ဓာတ္ေလွကား၊ ဟိုတယ္၀န္းက်င္ စ တာေတြမွာ လံုျခံဳေရးအေျခအေန စိတ္ခ်ရမႈ ရွိမရွိ ႀကိဳတင္ေလ့လာ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးပါ ပုဂၢိဳလ္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ၀န္းက်င္လံုျခံဳေရး၊ လူအ၀င္အထြက္အ ေျခအေန၊ သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ စတာေတြကို အကဲခတ္ၿပီး၊ personal escort team နဲ႔ လိုအပ္သလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ယာဥ္ေမာင္းအဖြဲ႔

အေရးပါပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ယာဥ္တန္းေတြမွာ ပါ၀င္တဲ့ ကားေတြကို ေမာင္းႏွင္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သူမ်ား၊ အေသာက္အစား ကင္းသူမ်ား ျဖစ္ရပါ မယ္။ ယာဥ္တန္းကို တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့အခါ အေရးပါပုဂိၢဳလ္ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို အဓိကထားၿပီး၊ အႏၱရာယ္ၾကားကေန ဆြဲထုတ္ရမယ့္ အေရးႀကီးဆံုး လူျဖစ္ပါတယ္။ အေရးပါ ပုဂၢိဳလ္မွာ ကားအေရအတြက္ မ်ားမ်ား သံုးႏိုင္ခဲ့ရင္ အသြား၊ အျပန္မွာ ေရွ႕ကား၊ ေနာက္ကားေတြ ေျပာင္းလဲ စီးသင့္ပါတယ္။ အသြားမွာ ဗယ္ဘက္ထိုင္ရင္ အျပန္မွာ ညာဘက္ထိုင္တာမ်ဳိး ေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒီလိုလံုျခံဳေရးလွည့္စားမႈေတြမွာ ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑ က အေရးႀကီးပါတယ္။ ကိုယ့္ကားေပၚမွာ အေရးပါပုဂၢိဳလ္ အမွန္တကယ္ မပါပဲ ပါသ ေယာင္ ေမာင္းထြက္ၿပီး၊ ရန္သူ႔အာရံုကို လွည့္စားရတာေတြလဲ ရွိတတ္တာေၾကာင့္ ယာဥ္ ေမာင္းအဖြဲ႔မွာ ပါမယ့္သူမ်ားကို စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းရပါမယ္။

(၄) mobile support team

တိုက္ခိုက္ခံရမႈမွာ လက္နက္ပစၥည္းနဲ႔ စက္ကိရိယာ ပံ့ပိုးေပးတဲ့ အဖြဲ႔ငယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမွာပဲ အသံုးျပဳေလ့ရွိ ပါတယ္။ ပရိုက္ဗစ္လံုျခံဳေရးမွာေတာ့ အသံုးျပဳေလ့ မရွိပါ။

(၅) Operation Commander and administrative team

ဒီအဖြဲ႔ငယ္မွာေတာ့ အနီးကပ္လံုျခံဳေရး အဖြဲ႔တခုလံုးကို ကြပ္ကဲရတဲ့ ကြယ္ကဲေရးမွဴးနဲ႔ နည္းပညာအရ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ သူ႕ကို ပံ့ပိုးေပးရမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေထာက္ မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

Close Protection အဖြဲ႔၀င္

အေရးပါတဲ့ ပုဂိၢိဳလ္တေယာက္ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို အနီးကပ္တာ၀န္ယူရတဲ့ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔၀င္ တေယာက္မွာ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ က်င့္၀တ္ေတြ ရွိပါတယ္။ အနီးကပ္ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ သူတို႔တာ၀န္ယူထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔အတူ အမ်ားျပည္သူအၾကား ကို ၀င္ထြက္သြားလာရမယ့္ သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းဆိုရင္ သူတို႔ဟာ အေရးပါ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ public image ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ လူအမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံ မႈေတြမွာ သတိရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို႔တေတြဟာ လူအမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ ရည္ ရည္မြန္မြန္ ဆက္ဆံတတ္သူမ်ား ျဖစ္ရပါမယ္။ အေရးပါပုဂိၢိဳလ္ဟာ လူအမ်ားရဲ႕ ၀န္းရံမႈ ကို ခံေနရတဲ့ အခါ (သို႔မဟုတ္) သတင္းသမားေတြရဲ႕ ဓာတ္ပံု၀ိုင္းရိုက္ေနျခင္းကို ခံရတဲ့ အခါ ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔ လမ္းပိတ္ေနတယ္ဆိုရင္ လူထုကို ေအးေဆးစြာနဲ႔ပဲ ဖယ္ရွားခိုင္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရပါမယ္။ လူထုကို တြန္းထုတ္ျခင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွားဖို႔ လိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာလံုျခံဳေရးနဲ႔ သံတမန္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာေတာ့ close protection အဖြဲ႔၀င္တ ေယာက္မွာ PPSS ရွိရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

(၁) P- Personal

close protection အဖြဲ႔၀င္တေယာက္ရဲ႕ သြင္ျပင္လကၡဏာဟာ ထက္ျမက္တက္ႂကြမႈ ရွိ ရပါမယ္။ မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္မႈ ရွိရပါမယ္။ အျပဳသေဘာနဲ႔ ရႈျမင္တတ္မႈ လိုအပ္ပါ တယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားခ်က္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ စူးစမ္းေလ့လာ တတ္သူျဖစ္ၿပီး၊ တာ၀န္ယူတတ္သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ရႈပ္ေထြးစရာ ေကာင္းတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာမဆို တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းတတ္သူ ျဖစ္ရပါ မယ္။

(၂) P- Physical

close protection အဖြဲ႔၀င္တေယာက္ဟာ က်န္းမာသန္စြမ္းသူ ျဖစ္ရပါမယ္။ သပ္သပ္ ရပ္ရပ္၊ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ၀တ္စားေနထိုင္တတ္သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ သက္ေတာ္ေစာင့္ဟာ အေရးပါပုဂိၢဳလ္နဲ႔ အလံုးအရပ္တူသူ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။

(၃) S- Social

close protection အဖြဲ႔၀င္တေယာက္ဟာ အေရးပါပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ public image ျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားၾကားမွာ သြားလာလႈပ္ရွားရမယ့္သူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူမႈဆက္ဆံေရး ဗဟုသုတ ရွိသူျဖစ္သင့္ပါတယ္။ စကားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာတတ္ၿပီး၊ လူအမ်ားနဲ႔ ေျပလည္ ေအာင္ ဆက္ဆံေနထိုင္တတ္သူေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။ အခ်ိန္တိက်ၿပီး၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်သင့္ တဲ့ လူေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။ လူအမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာ လမ္းေဘးစကားမ်ား၊ ရိုင္းပ်ေသာ စကားမ်ားကို အသံုးျပဳမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊အျပံဳးႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း၊ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာျခင္း စတဲ့ Professional Courtesy ကို က်င့္သံုးႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ရပါမယ္။ အေရးပါ တဲ့ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္က ဘယ္အခ်ိန္မွာ အစည္းအေ၀း တက္ရမွာလို႔ ေရွ႕ကေန လမ္းဖယ္ေပး ပါ ဆိုတာထက္ လမ္းဖယ္ေပးလို႔ ရႏိုင္မလား ခင္ဗ်ာ ဆိုတဲ့ စကားလံုးက လူအမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ပိုေကာင္းမြန္ေစတတ္ပါတယ္။

(၄) S- Skills

ေပါက္ကြဲေစႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားအား ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္မႈ၊ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ သည့္ အေျခအေနမ်ားကို သိျမင္ႏိုင္မႈ၊ အခ်ိန္အခါႏွင့္ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး လႈပ္ ရွားတတ္မႈ၊ ေရွးဦးသူနာ ျပဴစုမႈ၊ လိုအပ္ပါက အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကိုယ္လံုပညာမ်ား တတ္ ကၽြမ္းမႈ စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုး

ယခုေဆာင္းပါးမွာ အေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရမႈမွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔ကို စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္း၍ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို တိက်ေသာ တာ ၀န္ေပးအပ္မႈမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားတြင္ ရွိသင့္သည့္ အရည္အခ်င္းလိုအပ္ ခ်က္မ်ာကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ VIP/ Close Protection နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အ ျခား သိသင့္သိထိုက္တဲ့ venue protection ၊ foot protection ၊ motorcades prote ction၊ လမ္းေၾကာင္းတြင္ တိုက္ခိုက္ခံရပါက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ အႏၱရာယ္အေငြ႔အသက္မ်ား စသည္တို႔ကို သီးျခားေဆာင္းပါးမ်ားျဖင့္ ေရးသား ေဖာ္ျပပါမည္။

ခင္မမမ်ဳိး ေရးသား ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

www.naytthit.net

About ၾကယ္ေလး

ၾကယ္ေလး has written 44 post in this Website..

   Send article as PDF