ဖ်က္မုိး

          ယခုအခ်ိန္ကာလ ဒီဇင္ဘာလသည္ လပြတၱာေဒသအတြင္း စုိက္ပ်ဳိးထားေသာ စပါးမ်ားရင့္မွည့္သည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္။ ဤေဒသရွိ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏူိ၀င္ဘာလကုန္မွ စတင္၍ ဇန္န၀ါရီလအထိ ေအာင္ သက္လ်င္၊ သက္လတ္၊ သက္ႀကီးအစရွိသည့္ စပါးမ်ားအား သက္တမ္းအလုိက္ ရိတ္သိမ္းမႈအား ျပဳလုပ္ရပါသည္။ ပုံမွန္ ရာသီဥတုအေျခအေနဆုိပါက ယခုကာလသည္ မုိးတိမ္ကင္းစင္ေသာကာလ ျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္၀ေသာကာလ၊ ေငြရႊင္ေသာကာလျဖစ္သည္။ လပြတၱာကဲ့သုိ႔ေသာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရွိ ေတာင္သူမ်ားအတြက္မူ ယခုႏွစ္ ယခုအခ်ိန္သည္ အျခားေဒသ မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားထက္ အေရးႀကီး၏။ သူတုိ႔အတြက္ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒါဏ္ရာမ်ား က်က္စျပဳေနအခ်ိန္၊ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇူလုိင္လကုန္မွ စတင္၍ သုံးပြင့္ဆုိင္ဗဟုိအဖြဲ႔(TCG) အစျပဳေသာ ကူညီပံ့ပုိးေရး အဖြဲ႔အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ေသာအခ်ိန္၊ နာဂစ္မုန္တုိင္းလြန္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ပထမဦးဆုံး ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏူိင္ခဲ့ေသာ စပါးစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ၄င္းမွရရွိလာမည့္ အျမတ္အစြန္းစသည္ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔ ျပန္လည္ႏူိးထစျပဳလာေသာ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

          သုိ႔ေသာ္ ရာသီဥတုက ေတာင္သူတုိ႔အား မ်က္ႏွာသာမေပးခဲ့ပါ။ ဂီရိမုန္တုိင္း စတင္အားယူခ်ိန္မွ စ၍ မၾကာခဏဆုိသလုိ ရြာသြန္းေနေသာမုိးသည္ ေတာင္သူတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအား ေပ်ာက္ ကြယ္ေစခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ မိသားစုအင္အားနည္းပါး၍ လုပ္အားမလုံေလာက္ေသာ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ပုိ ၍ ထိခုိက္ရသည္။ စပါးရိတ္သိမ္းသည့္ ကာလတြင္ မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစုိး၀င္းမွ`ဒီအခ်ိန္မွာ မုိးရြာတယ္ဆုိေတာ့ ေပၚဆန္း (သက္ႀကီး)ပဲစုိက္စုိက္၊ ေကာက္ႀကီး(သက္လတ္စပါး)ပဲစုိက္စုိက္၊ သက္ငယ္ပဲစုိက္စုိက္ အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ ထိခုိက္မႈရွိတာပဲ။ ဦးေလးက ေပၚဆန္းေတြ စုိက္ထားတယ္။ စပါးေတြက မမွည့္ေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ မုိးမ်ားေတာ့ အပင္ေတြ က်ဳိးကုန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဖ်င္းအေမွာ္ေတြ မ်ားလိမ့္မယ္။ အပင္ေတြက်ဳိးကုန္ေတာ့ လုိအပ္တဲ့ အာဟာရေတြ အသီးေတြဆီကုိ မေရာက္ႏူိင္ေတာ့ဘူး။ အနည္းဆုံး တစ္ဧကကုိ ေလးငါးတင္းေတာ့ အထြက္ နည္းမယ္ထင္တယ္။ သက္လတ္နဲ႔ သက္ငယ္စုိက္တဲ့လူေတြ ပုိဆုိးမယ္။ သူတုိ႔က ေကာက္ရိတ္တုန္း၊ ရိတ္ၿပီးကာစဆုိရင္ မုိးမစုိေအာင္ မလုပ္ႏူိင္ရင္ အေညႇာင့္ထြက္ကုန္မွာပဲ။ အနည္းဆုံး တစ္ဧကကုိ ဆယ္တင္း ေလာက္ေတာ့ အထိအခုိက္ရွိမယ္ထင္တာပဲ။´ ဟု ေျပာခဲ့သည္။ လပြတၱာေဒသအတြင္း တစ္ဧက ပ်မ္းမွ် စပါးအထြက္ႏႈန္းမွာ ၅၀တင္းခန္႔သာ ရွိသျဖင့္ အခါမဟုတ္မုိးေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ ထိခုိက္မႈအား မွန္းဆ ၾကည့္ႏူိင္မည္ ထင္သည္။

ဖ်က္လူ

          လြန္ခဲ့ေသာ ၆လခန္႔က ၂၀၁၀ ဇြန္လ၌ မုိးစပါးမ်ား စတင္စိုက္ပ်ဳိးမည့္ အခ်ိန္တြင္ လပြတၱာေဒသရွိ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ မ်ဳိးစပါး၀ယ္ယူရန္ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ နာဂစ္လြန္ကာလ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ အတြင္း စုိက္ပ်ဳိးခဲ့သည့္ စပါးမ်ား၏ အထြက္ႏႈန္းမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္မရရွိခဲ့ျခင္း၊ အျခား စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေျဖရွင္းေနရျခင္းေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစုမ်ားအတြက္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ မုိးစပါးစုိက္ပ်ဳိးရာသီတြင္ မ်ဳိးေစ့၀ယ္ယူရန္ မတတ္ႏူိင္ပဲ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၄င္းအခက္အခဲအား ေျဖရွင္းႏူိင္ရန္ ဌာန ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တတ္ႏူိင္သေလာက္၀ုိင္း၀န္းပ့ံပုိးခဲ့ၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္အပါအ၀င္ ပုပၸလိကကုမၸဏီမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ား၏ အခက္အခဲအား ၀ုိင္း၀န္းကူညီေျဖရွင္းရန္ဟု ဆုိကာ ေတာင္သူမ်ားအား စုိက္စရိတ္ထုတ္ေခ်းျခင္း၊ မ်ဳိးေစ့ထုတ္ေပးျခင္း အား ရက္ရက္ေရာေရာေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ကုမၸဏီ(၁၀)ခုခန္႔ ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ဦးပုိင္လီမိတက္အေနျဖင့္ တစ္ဧကလွ်င္ စုိက္စရိတ္ ၅ေသာင္းအား အတုိးေငြ ၂က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ မည္သူမဆုိေခ်းယူႏူိင္ေၾကာင္း၊ စပါးေပၚပါက ေဒသေပါက္ေစ်းႏွင့္ တြက္ခ်က္ကာ စပါးအား ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေက်းရြာဥကၠဌမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေဆာ္ၾသကာ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ားအား ေခၚယူေပးအပ္သည္အထိ ပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ေက်းရြာရယက ဥကၠဌမ်ားအား သက္ေသျပဳကာ ေငြေခ်းယူမႈစာခ်ဳပ္မ်ားအား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ စာခ်ဳပ္မိတၱဴမ်ားအား ေငြေခ်းယူသူ ေတာင္သူမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာ ဥကၠဌမ်ားအားလည္းေကာင္း ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

          စပါးေပၚခ်ိန္ကာလျဖစ္သည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အခါမဟုတ္သည့္မုိးႏွင့္အတူ ေက်းရြာသားမ်ားထံ ေရာက္ ရွိလာသည္မွာ ဦးပုိင္လီမိတက္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခါမဲ့မုိးဒါဏ္ကုိ ခံစား ေနရခ်ိန္တြင္ မဖိတ္ေခၚပဲေရာက္ရွိလာေသာ ဧည့္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔၏ စာခ်ဳပ္ကတိအရ ေခ်းေငြကုိ စပါးျဖင့္ ေပးဆပ္ႏူိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရသည္။ ျပႆနာက ထုိအခ်ိန္တြင္ ေပၚလာသည္။ ေတာင္သူမ်ား ေငြေခ်း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိစဥ္က စပါးျဖင့္ ေခ်းေငြကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရာတြင္ ေဒသေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ဟူ၍ သေဘာတူညီထားရွိေသာ္လည္း ဦးပုိင္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တင္း (၁၀၀)လွ်င္ (၃၈၀,၀၀၀)က်ပ္သတ္မွတ္ ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕အေရာက္သယ္ယူစရိတ္ကုိ ေတာင္သူမ်ားမွ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိလာသည္။ လက္ရွိ ကာလ လပြတၱာၿမိဳ႕ရွိ စပါး တင္း(၁၀၀)ေပါက္ေစ်းမွာ (၄၀၀,၀၀၀)က်ပ္မွ (၄၂၀,၀၀၀)အထိျဖစ္သည္။ စပါးတင္း (၁၀၀)သယ္ယူရန္အတြက္ အရပ္အေခၚ ဒိန္းေဒါင္း (ေထာ္လာဂ်ီ)တစ္ေခါက္ ငွားခမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ (၁၅,၀၀၀)က်ပ္မွ (၂၀,၀၀၀)က်ပ္အထိျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဦးပုိင္သုိ႔ ေခ်းေငြကုိ စပါးျဖင့္ ေပးဆပ္ရန္မွာ ေတာင္ သူမ်ားအတြက္ တင္း (၁၀၀) ေပးရတုိင္း ေပးရတုိင္း (၅၀,၀၀၀)က်ပ္မွ (၆၀,၀၀၀)က်ပ္အထိ အ႐ႈံးေပၚမည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုံမွန္စံႏႈန္းအားျဖင့္ (၁)တင္းသည္ (၄၆)ေပါင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဖ်င္းအေမွာ္ႏွင့္ ေရစုိေနမႈအတြက္ဟုဆုိကာ မည္သည့္စပါးကုိမဆုိ ဦးပုိင္က(၁)တင္းကုိ ေပါင္(၅၀)ျဖင့္ သတ္မွတ္၍ ေပါင္ႏႈန္း ျဖင့္၀ယ္ယူသည္။ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ တင္း(၁၀၀)ေပးရတုိင္း (၈)တင္းခြဲခန္႔ ပုိေပးရမည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ အတုိးႏႈန္း ၂က်ပ္တုိးအား မက္ေမာ၍ ေငြေခ်းလုိက္မိကာမွ ေခတ္သစ္ ခ်စ္တီးႏွင့္ ေတြ႔ၾကရသည္။

          ဥပမာအားျဖင့္ လပြတၱာၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ရွိ ေက်းရြာတစ္ခုမွ ေတာင္သူ ဦးေခြးေလး၏ ျဖစ္စဥ္အား ေလ့လာၾကည့္ရာ သူသည္ လယ္(၁၀)ဧက ပုိင္ဆုိင္သျဖင့္ ေခ်းေငြ (၅)သိန္းေခ်းခဲ့မိသည္။ ယခုျပန္ဆပ္ရမည့္ ေခ်းေငြအား စပါးတင္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ၾကည့္ရာ ၅၀၀,၀၀၀/၃,၈၀၀ = (၁၃၂)တင္းျဖစ္သည္။ တင္း(၁၀၀)လွ်င္ ၈တင္းခြဲခန္႔ ပုိေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (၁၃၂)တင္းတြင္ (၁၂)တင္းခန္႔ ပုိေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ စုစုေပါင္း ေပးဆပ္ရသည့္ စပါးတင္းေပါင္းမွာ (၁၄၄)တင္းျဖစ္သည္။ (၁၄၄)တင္း၏ လပြတၱာၿမိဳ႕ေပၚေပါက္ေစ်း မွာ ၁၄၄ x ၄၁၀၀ = (၅၉၀,၄၀၀)က်ပ္ျဖစ္သျဖင့္ ျခားနားခ်က္ (၉၀,၄၀၀)က်ပ္ျဖစ္သည္။ ေငြေခ်းခဲ့သည့္ကာလ (၄)လျဖစ္သည့္ အတြက္ (၁)လအတြက္ ေပးရေငြ (၂၂၆၀၀)က်ပ္ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ပါ လစဥ္ပုံမွန္ အတုိးေငြမွာ ၂က်ပ္တုိး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္လလွ်င္ (၁၀,၀၀၀)က်ပ္ က်သင့္ကာ တစ္လအတြက္ စုစုေပါင္းေပးရေငြ ေပါင္းအား တြက္ခ်က္ပါက ၃၂,၆၀၀က်ပ္ျဖစ္သည္။ ဦးပုိင္လိမီတက္မွ ၂က်ပ္တုိးျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည္ ဟုဆုိကာ ေစတနာရွိသေယာင္ေယာင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးကာ နံမည္ယူခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တစ္ကယ္အားျဖင့္ အတုိးႏႈန္းမွာ ၆က်ပ္သာသာျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာ့ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထက္ ၂ဆ ေက်ာ္ေနသည္။ ေတာင္သူ ဦးေခြးေလးက ‘နားလွည့္ ပါး႐ိုက္ခံလုိက္ရသလုိပဲ။ အေပၚကုိ ဆြဲတင္မလုိလုိနဲ႔ ပစ္ခ်တာပဲ။ ငါက ေခ်းထားတာ နည္းေတာ့ ေတာ္ေသးတယ္။ အခ်ဳိ႕ဆုိ ၁၀ သိန္း၊ သိန္း ၂၀ေခ်းထားတာ။ အဲဒီလူေတြေတာ့ ခုထက္ထိ စပါးမေပးၾကေသးဘူး။’ ဟု ေျပာခဲ့သည္။

          လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအမ်ားအျပားတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ေန၍ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ဦးပုိင္လီမိတက္အၾကား တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌတစ္ဦးမွ ‘ ဟုိရက္ပုိင္းက မ.ယ.ကမွာ အစည္းအေ၀းေခၚၿပီး ညႇိတာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ.ယ.ကလည္း ေစ်းႏႈန္းကုိ မသတ္မွတ္ေပးႏူိင္ဘူး။ ေတာင္သူေတြက စပါး(၂)တင္းအတြက္ ေပါင္ (၁၀၀) ေပးရတာကို ေတာ့သေဘာတူၾကတယ္။ ဦးပုိင္က စာခ်ဳပ္ထဲမွာ တစ္မ်ဳိး၊ အျပင္မွာ တစ္မ်ဳိးလုပ္ေနတာ အားလုံးသိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔က ရန္ကုန္ ဆန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက သတ္မွတ္တဲ့ေစ်းလုိ႔ေျပာေနေတာ့ ဌာနဆုိင္ ရာေတြကလည္း ဘယ္သူမွ ျပတ္ျပတ္သားသား ျပန္မေျပာရဲၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ရြာက ေခ်းေငြမ်ားတဲ့ ေတာင္ သူေတြကေတာ့ ျပန္မေပးေသးဘူး။ စပါးေစ်း ျပတ္ျပတ္သားသားျဖစ္တဲ့အထိ ေစာင့္မယ္

About MZS

MyoZaw Shein has written 2 post in this Website..

Rural Development Project Staff. Mandalay Native. Would like to learn from all people.

   Send article as PDF