လြတ္လပ္ျခင္း ဟူသည္ ……

၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္သီေပါမင္းကိုဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ပုိင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံး ကိုလုိနီနယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္က် ေရာက္ခဲ့ရာမွ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆုိလွ်င္ႏွစ္ေပါင္း (၆၃) ႏွစ္တုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး(သို႔တည္းမဟုတ္) လြတ္လပ္ျခင္း၊ ျမန္မာေ၀ါဟာရအားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးဟူသည္ ေ၀ါဟာရ တစ္မ်ဳိးတည္း သာရွိေသာ္ လည္းအဂၤလိပ္စာလုံးးတြင္Independent ဆုိသည့္ေ၀ါဟာရတစ္မ်ဳိး Liberty ဆိုသည့္ေ၀ါဟာ ရတစ္မ်ဳိး၊ Freedom ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရ တစ္မ်ဳိးကို ေတြ႔ရွိရသည္။
Independent ဟူသည္ အမွီအခိုကင္းျခင္း၊ မွီခိုမႈမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း စသည့္အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္တစုံတရာ (သို႔မဟုတ္)တဦးတေယာက္(သို႔မဟုတ္)ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ကိုယ္အားကုိယ္ကုိးမရပ္တည္ႏိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ တစုံတရာ(သို႔ မဟုတ္) တဦးတေယာက္(သို႔မဟုတ္)ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေပၚတြင္ မွီခုိအားထားေနရသည္ကုိ Dependent ဟုသုံးစြဲကာ၊ ထုိသို႔မွီခိုျခင္းမွ ကင္းလြတ္သည္ကို Independent ဟုသုံးစြဲသည့္သေဘာဟု ယူဆမိသည္။
Liberty ဟူူသည္ ႏိုင္ငံေရးဒႆနအျမင္ (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးအယူအဆ၊ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိသည့္ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္သည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏လြတ္လပ္ျခင္းကိုက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္အသိ အမွတ္ျပဳျခင္းဟူသည့္ ေ၀ါဟာရႏွစ္ရပ္ကို ယွဥ္တြဲေဖၚျပမွသာလွ်င္ Liberty ၏အဓိပၸာယ္ကိုၿခံဳငုံမိမည္ျဖစ္သည္။ တစုံတဦးသည္ မိမိ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ဆုိသည့္အခြင့္အေရးကိုသိကၡာရွိစြာျဖင့္က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ အျခားတပါးသူတုိ႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္တုိ႔ကိုလည္း တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ မထိခုိက္ေစျခင္းကိုဆုိလိုရင္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္မႈ၊တရားမွ်တမႈ၊တန္းတူညီမွ်မႈ ေလာကပါလတရားတုိ႔ႏွင့္ဆက္ ႏြယ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတေယာက္ႏွင့္အျခားတဦးတေယာက္အၾကား(သို႔မဟုတ္) လူသားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ပင္ကိုယ္သိစိတ္ (သို႔မ မဟုတ္) အသိတရားႏွင့္ယွဥ္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအသိအျမင္တရပ္ျဖစ္သည္။
Freedom ကုိမူ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚပုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေရးသားပုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚ ပိုင္ခြင့္၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွလြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္သည့္သေဘာဆႏၵ၊ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ စသည့္ လူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာမ်ာတြင္သုံးႏႈန္းထားသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။
အထက္ေဖၚျပပါ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ျမန္မာေ၀ါဟာရအရ လြတ္လပ္ေရး၊လြတ္လပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္မႈ ဟူသည့္အသုံးအႏႈန္းကို သာသုံးႏႈန္းသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ျမန္မာေ၀ါဟာရအားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ဟူသည္ အထက္ေဖၚျပပါ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရ သုံးမ်ဳိးစလုံး၏ အဓိပၸာယ္မ်ား ေပါင္းစုပါ၀င္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔ ဆုိလွ်င္ (၆၃)ႏွစ္တုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ လြတ္လပ္ေရး၏ အဓိပၸာယ္ကိုေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္သည့္အေျခအေနအရပ္ရပ္ျဖင့္ ျပည့္၀ကုံလုံသည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္တည္တံ့ေနႏုိင္ပါအံ့ေလာဟူသည္မွာေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေန အရပ္ရပ္ျဖင့္ခ်င့္ခ်ိန္ႏႈိင္းဆပါမူအေပၚယံအားျဖင့္ယင္းေမးခြန္းကို ေမးေနစရာလိုေသးလား ဟူသည့္ အေမးျဖင့္သာျပန္လည္ ေျဖဆုိၾက မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ေမးသူႏွင့္အေမးခံရသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္အရွက္ရေစသည္မွာယင္းေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္လူသားတုိ႔၏အသိတရားမ်ားတုိးၾကြယ္ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ်၊လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားလည္းတစထက္တစ တုိးတက္ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ အေတြးအေခၚမ်ားေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲျခင္းေနာက္တြင္လူသားဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္လည္း တစထက္တစ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းဆုိင္ရာေတြးေခၚယူဆခ်က္ မ်ား၏အေျချပဳေလာင္စာစြမ္းအားတြင္ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရးမ်ားလည္းပါ၀င္လ်က္ရွိေနသည့္ယေန႔ကာလတြင္ အထက္ေဖၚျပပါေမး ခြန္းေၾကာင့္ အရွက္ရေစမည္မဟုတ္လွ်င္ မည္သည့္အခ်က္က ႏုိင္ငံ့သားေကာင္းပီမႈ၏ အဓိပၸာယ္ကိုေဖၚညႊန္းျပဆုိႏုိင္ပါမည္နည္း။
အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္ကိုစုိက္ထူႏုိင္ခဲ့သည္မွန္ေသာ္ျငား၊ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္ထက္အကၡရာတင္ထားအပ္သည့္ လြတ္လပ္ျခင္းဟူသည့္အဓိပၸာယ္ကို ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္ျခင္းငွာလည္း ေကာင္း၊ စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းငွာလည္းေကာင္း အထုိထိုေသာ ႏိုင္ငံသားတို႔မွီတင္းေနထုိင္ရာတုိင္းျပည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတုိ႔ကို မည္သည့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္ႏုိင္ငံသားတုိ႔က ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳၾကမည္နည္း။
၂၁ ရာစုတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားဆုံးရႈံးေနျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ မဖြံ႔ၿဖိဳးမစည္ပင္ မတိုး တက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္းမွီတင္းေနထုိင္ရာႏိုင္ငံသားအားလုံးတြင္တာ၀န္ရွိသည္ဆုိသည္မွာ ျငင္းဆုိႏုိင္ဖြယ္မရွိေသာ္လည္း အဆုိပါ တာ၀န္ကုိတိတိက်က် ရုပ္သ႑ာန္ျဖင့္ညႊန္းဆုိရန္အတြက္မွာမူ လြန္စြာ ခက္ခဲသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ အစိတ္အပိုင္းေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ေန သည့္အတြက္တိတိက် ရည္ညႊန္းျပဆုိ၍မရျခင္းျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ –
(၁) မိမိ၏လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္မိမိကိုယ္၌တာ၀န္ရွိသည္။ (တနည္းအားျဖင့္) မိမိ၏လြတ္လပ္ခြင့္ကို မိမိကိုယ္တုိင္သာရယူပိုင္ ဆုိင္ႏုိင္ေပသည္။
(၂) သူတပါး၏လြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာကို အသိအမွတ္ျပဳသကဲ့သို႔ အားလုံးလႊမ္းၿခံဳပါ၀င္ႏုိင္မည့္ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အစုအဖြဲ႔ (သုိ႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈကုိမသိက်ဳိးကၽြံျပဳျခင္းသည္ မိမိ၏လြတ္လပ္ခြင့္ကို ရယူလုိစိတ္မရွိသည့္ အျပဳအမူ ျဖစ္သည့္ သေဘာကိုေဆာင္က်ဥ္းေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
(၃) မိမိ၏လြတ္လပ္ခြင့္ကို မိမိကိုယ္တုိင္တန္ဖိုးထားေလးစားျခင္းမွတဆင့္ မေပ်ာက္မပ်က္ေအာင္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္ျဖစ္ ရာ မိမိ၏လြတ္လပ္ခြင့္ကိုမိမိကိုယ္တုိင္ရယူပုိင္ဆုိင္ရန္ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရွိျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ တန္ဖိုးထားေလးစားမႈမရွိျခင္း သည္လည္းေကာင္း၊ မေပ်ာက္မပ်က္ေအာင္ထိန္းသိမ္းရန္မစြမ္းေဆာင္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း စသည့္အေၾကာင္းတရားမ်ား၏ အက်ဳိး ဆက္ကို ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားအားလုံး ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနၾကရသည့္အားေလွ်ာ္စြာ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ –
(၄) မိမိ၏လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္မိမိကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ရန္၊ မိမိ၏လြတ္လပ္ခြင့္ကို မိမိကိုယ္တုိင္ေလးစားတန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းရန္ တုိ႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏နစ္နာမႈအရပ္ရပ္ကို က်ရာက႑မွ ကုစားႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု အေလးအနက္ယုံၾကည္မိစြာ ေရးသား လုိက္ရသည္။

ျမင့္ျမတ္အလင္း
၄.၁.၂၀၁၁

About 123456789

has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF