မိမိကိုယ္ကိုကိုယ္ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ျခင္းဥပေဒ

အခန္း(၁)
နိဒါန္း
၁။ ကမၻေပၚရွိမည္သည့္တိုင္းျပည္တြင္မဆို အမ်ားျပည္သူတို႕၏ သေဘာအေလွ်ာက္ျဖစ္ေစ ရွိရင္းစြဲထူေထာင္ျပီး စနစ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ အုပ္ခ်ဳပ္ေလွ်ာက္လွမ္း စခန္းသြားေနၾကသည့္ နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္(ေန၀န္းနီ) သည္လည္း ကိုယ္ပိုင္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ဘ၀အတြက္ ဤကိုယ္ပိုင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို (မိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ သေဘာမူ၍ )ျပဌာန္းလိုက္ရေပေတာသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဤစနစ္ ဥပေဒသည္ မိမိကိုကိုယ္ ထူေထာင္ျခင္း ဥပေဒ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင္မွ် သက္ဆိုင္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေစရ။
ရည္ရြယ္ခ်က္
၂။ မည္သည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးသည္ ျဖစ္ေစ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ််ား ေရွာင္က်ဥ္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ရွိသည္ႏွင့္အညီ မိမိကိုကိုယ္မိမိ တိက်စြာ စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ျပီး တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္တတ္ေစေသာ အက်င့္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္ ။
အမည္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္
၃။ ဤဥပေဒ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မိမိကိုယ္မိမိ ဒီမိုကေရစီ ထူေတာင္ျခင္း ဥပေဒ ဟု အမည္တြင္ရစ္ေစရမည္။
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစျခင္း
၄။ ဤ ဥပေဒ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္သူကိုသာ ဤဥပေဒ၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္မွဳရွိေစရမည္။
ဒီမိုကေရစီ
၅။ မိမိ နားလည္သလိုသာ ဘာသာျပန္မည္။ ဘာသာျပန္သည္ဟုဆိုရာ`၌ ဤ စကားစု သည္ ျမန္မာ ဘာသာစကားမဟုတ္၍ပင္။
ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာကား
တစ္စံုတစ္ေယာက္(သို႕မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု(သို႕တည္းမဟုတ္) လူအမ်ား၏ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း မရွိေစပဲ မိမိ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိျခင္းပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အက်ိဳး စီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစပါက ဒီမိုကေရစီ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။
ထူေထာင္ျခင္း
၆။ ထူျပီး ေထာင္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ စည္းကမ္းစနစ္တစ္ခုကို အေပၚထပ္ အေဆာက္အဥိးမ်ား ထပ္ဆင္႕ တည္ေဆာက္လိုျခင္းအလို႕ငွာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။
ဥပေဒ
ရ။ နားလည္လြယ္ေအာင္ေျပာရေသာ္ စည္းကမ္းေပတည္း။ စည္းကမ္းဟုဆိုရာ~၌ (အမ်ားၾကီးမရွိ လိုက္နာရန္ႏွင့္ ေရွာင္က်ဥ္ရန္ဟု ဆိုၾကေပျငား လိုက္နာျခင္း၏ အက်ိဳးရလာဒ္ႏွင့္ မလိုက္နာျခင္း၏ ဆုတ္ယုတ္နစ္နာမွဳမ်ားကိုပါျပဌာန္းပါမွ ပိုမို ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ဟု ဤဥပေဒ ျပဌာန္းသူမွ ယံုၾကည္မွဳရွိသည္ႏွင့္အညီ လိုက္နာျခင္းမလိုက္နာျခင္း ေရ်ာင္က်ဥ္ျခင္း မေရွာင္က်ဥ္ျခင္းတို႕၏ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ျပဌာန္း သြားမည္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္စည္းကမ္းမ်ား
ဘ႑ာေရး
ဂ။ မိမိကိုယ္ပိိုင္ တရားသျဖင့္ရရွိအပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ ၀င္ေငြကို ေက်ာ္လြန္၍ သံုးစြဲျခင္းအား ခြင့္မျပဳ။
အထူးသျဖင့္ ေၾကြးျမီ မတင္ေစရ။
စီးပြားေရး
၉။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အကိ်ဳးစီးပြားကို မထိခိုက္ေစေသာ အသက္ေမြးမွဳ ျဖင့္သာ ရွင္သန္ေနထိုင္ရမည္။
ပညာေရး
၁၀။ လက္ေတြ႔ လူမွဳေရးနယ္ပယ္တြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးသင္ၾကားရမည္။
၁၁။ နည္းပညာတိုးတက္မွဳကို မ်က္ေျဖမျပတ္ေစရ။
အခ်စ္ေရး
၁၂။ ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ရန္ မရွိေသး။ ေနာင္လိုေသာအခ်ိန္မွသာ ျဖည့္စြက္ျပဌာန္းမည္။
အိမ္ေထာင္ေရး
၁၃။ ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ရန္ မရွိေသး။ ေနာင္လိုေသာအခ်ိန္မွသာ ျဖည့္စြက္ျပဌာန္းမည္။
လူမွဳဆက္ဆံေရး
၁၄။ မိမိမွန္ကန္သည္ဟု အေလးအနက္ယူဆထားေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္ခြင့္အား မထိခိုက္ေစပဲ ျပဳမူ က်င့္ၾကံ ေနထိုင္သြားမည္။
က်န္းမာေရး
၁၅။ ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ရန္ မရွိေသး။ ေနာင္လိုေသာအခ်ိန္မွသာ ျဖည့္စြက္ျပဌာန္းမည္။
ယံုၾကည္မွဳ
၁၆။ ေထရ ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ အား အသက္ထက္ဆံုး ယံုၾကည္သက္၀င္သြားမည္ျဖစ္သည္။၎ကို ၀င္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္ဆီး မည့္ သူမ်ားအား ဘံု ၇န္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ေခ်မွဳန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
ကာကြယ္ေရး
၁ရ။ မိမိ၏ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္လာသူမွန္သမွ်တုိ႕အား အျမဲတမ္း စစ္မ်က္ႏွာသစ္မ်ား ဖြင့္၍ ေနလိုမီးလို က်င့္ၾကံမည္ ။ ဤသို႕ ျပဳမူျခင္းမွာ မိမိ၏ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင္႕ ဘ၀ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ တည္တံ႕ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ မတိုက္မျဖစ္၍ တိုက္ေနရေၾကာင္း အျမဲ သတိရေနေစရမည္။

About naywoon ni

naywoon ni has written 439 post in this Website..

ေန၀န္းေတာ႕ ေန၀န္းပဲ..။ ဒါေပမဲ႕ ရဲရဲနီေနတဲ႕ အေရွ႕ဘက္မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းကထြက္ေပၚလာကာစ ေန၀န္းနီ........... CJ # 7272010

   Send article as PDF