ဒါဆို သူတို ့ဆီက မွတ္ပံုတင္ နံပါတ္ကို ၿပဳလုပ္တဲ့ စံနစ္ အေၾကာင္းကို ေၿပာၾကည့္ၾကရေအာင္။

1 2 3 4 5 6 – 1 2 3 4 5 6 7

a b c d e f  –  g h i  j  k l m လို ့ သခ်ာၤဂဏန္းေတြကို  abcd စတာေတြနဲ ့ကိုယ္စားၿပဳထားပါတယ္။

Dash ရဲ  ့ အေရွ  ့က ဂဏန္းေတြေနရာမွာ ေမြးႏွစ္လရက္ေတြကို အစားထိုးပါတယ္။ ဥပမာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ၁ လပိုင္း ၁၀ ရက္ေန ့ေမြးတဲ့ သူဆိုရင္  670110 – ******* အၿဖစ္သက္မွတ္ပါတယ္။

(g) ေနရာဟာ  လိင္(sex) ကို ေဖာ္ၿပပါတယ္။ 

 • 9: 1800 ~ 1899 ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားတဲ့  male
 • 0: 1800 ~ 1899 ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားတဲ့  female
 • 1: 1900 ~ 1999 ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားတဲ့  male
 • 2: 1900 ~ 1999 ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားတဲ့  female
 • 3: 2000 ~ 2099 ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားတဲ့  male
 • 4: 2000 ~ 2099 ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားတဲ့  female
 • 5: 1900 ~ 1999 ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံၿခားမွာ ေမြးဖြားတဲ့  male
 • 6: 1900 ~ 1999 ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံၿခားမွာ ေမြးဖြားတဲ့ female
 • 7: 2000 ~ 2099 ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံၿခားမွာ ေမြးဖြားတဲ့  male
 • 8: 2000 ~ 2099 ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံၿခားမွာ ေမြးဖြားတဲ့  female
 • ” h i j k ”   ေနရာသည္ မိမိ ေမြးဖြားစဥ္တြင္ ေမြးဖြားေၾကာင္း Report တင္သည့္ ရံုး၏ ကိုယ္ပိုင္ အမွတ္ ၿဖစ္သည္။  အထက္မွ ဥပမာကိုယူလ်င္  670110 – 1(1900 ~ 1999 ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားတဲ့  male) 4702** ၿဖစ္လာေပသည္။ (670110 – 14702**) ။   အဆိုပါ 4702 ဂဏန္းမ်ားသည္ ရံုးအေၿခစိုက္ရာ ၿမိဳ  ့၊ ရပ္ကြက္၊ လမ္း၊ အမွတ္ စသည္ၿဖင့္ Goverment မွ သတ္မွတ္ေသာ နံပါတ္ၿဖစ္သည္။ ထို အခ်က္ေၾကာင့္ ထိုသူသည္ မည္သည့္အရပ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿခင္းအား အၾကမ္းဖ်င္းသိရွိႏိုင္သည္။ 

  “L” ေနရာသည္ မိမိေမြးဖြားစဥ္ ရံုးတြင္ စာရင္းေပးသြင္းေသာ Serial Number ၿဖစ္သည္။  “M” ေနရာသည္ Goverment မွ အထူးၿပဳ အမွတ္အသားအၿဖစ္ ထည့္သြင္းထား သည့္ ဂဏန္းၿဖစ္သည္။

  အထူးၿပဳ ဂဏန္း၏ စနစ္သည္  M = [11−{(2*a +3*b +4*c+5*d +6*e +7*f +8*g+9*h +2*i +3*j+4*k+5*L) mod 11}] mod 10 ၿဖစ္သည္။

  About nigimi77

  has written 108 post in this Website..