ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕၊ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕ႏွင့္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕တို႔က အစုအဖြဲ႕လိုက္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး အတြက္ အစုအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း မ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပရန္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ ေန႔က သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ယင္းအရ ဦးသိန္းစိန္အား ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕၊ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းအား ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕၊ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစု အဖြဲ႕တို႔က ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား  အစုအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕စီက ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦးစီကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထဲမွျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူမ်ားထဲမွ ျဖစ္ေစေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) အရ သိရသည္။

သမၼတေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႕က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေလာင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဒုတိယသမၼတသုံးဦးအနက္ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႕ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕ သုံးဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ယင္းအစုအဖြဲ႕တို႔မွာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ တူညီစြာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား အစုအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ကို အေျခခံ ၍လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရကို အေျခ ခံ၍လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္သည့္လႊတ္ေတာ္ရွိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕၊ ေဖာ္ျပပါ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ အတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတို႔၏ ရာထူးသက္တမ္းသည္ ငါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ရာထူးသက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ ထမ္းေဆာင္ျခင္း မျပဳရဟု သိရသည္။

အမည္ – ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း
(ျပည္ေတာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ)
လူမ်ဳိး/ဘာသာ – ရွမ္း/ဗုဒၶဘာသာ
ေမြးသကၠရာဇ္ – ၁၉၅၀
ေမြးဇာတိ – မူဆယ္ၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း – M.B.B.S (Mandalay)
အလုပ္အကိုင္ – ျပင္ပေဆးကုသမႈလုပ္ငန္း (ယူလီခေဆး႐ံု၊ ယူလီခေဆးခန္း)
လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈ – ဥကၠ႒ ၊ ဗဟိုရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕
– ဥကၠ႒ ၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕

ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္(၃)တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Share By Eleven Media…….

About nyimalay

nyimalay has written 61 post in this Website..

   Send article as PDF