၂၆ စကၠန္႕တုုိင္းတြင္ မုုဒိန္းမႈျဖစ္ပြားေသာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ Dr. Sonnet Ehlers ဆုုိသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက မုုဒိန္းက်င့္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုုိင္မည့္ Rape-aXe ေခၚေသာ ကြန္ဒုံးကို တီထြင္ခဲ့ေလသည္။ တီထြင္သူ
Dr. Sonnet Ehlers

က အဆုုိပါကြန္ဒုုံး သည္ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ျခင္း ခံရမည့္ေဘးမွ ကာကြယ္ႏုုိင္သည့္အျပင္ ခုုခံအားက်ဆင္းမႈ အပါအဝင္ အျခားေသာလိင္ေရာဂါမ်ား ႏွင့္အတူ မလိုုလားအပ္ေသာ ကုုိယ္ဝန္ေဆာင္ ျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ႏုုိင္မည္ဟုု
ဆုုိသည္။

အဆုုိပါကြန္ဒုုံးသည္ အတြင္းဘက္၌ ဘရိတ္ဒါးကဲ့သုုိ႕ထက္ေသာ ဒါးသြားမ်ား ပါရွိကာ ဓမၼတာလာစဥ္ အသံုးျပဳသည့္ tampon ကဲ့သို႕ပင္ မိန္းမကုုိယ္အတြင္းသုုိ႕ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ မုုဒိန္းက်င့္ရန္
ႀကံစည္သူသည္

မိန္းမကုုိယ္အတြင္း လိင္တံကုုိ ထည့္လုုိက္သည္ႏွင့္ လိင္တံတြင္ ဒါးသြားမ်ားလာေရာက္ စိုက္မိျပီး မခံမရပ္ႏုုိင္ေအာင္ နာက်င္မႈကုုိ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ လိင္တံကုုိ ဆြဲႏႈတ္ခ်ိန္တြင္ အဆုုိပါ ကြန္ဒုုံးသည္လည္း
လိင္တံႏွင့္အတူ ကပ္ရပ္ပါသြားမည္

ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ထြက္ေျပးရန္ အခြင့္အေရးရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကြန္ဒုန္းကို လြယ္လင့္တကူ ဖယ္ရွား၍ မရဘဲ ခဲြစိတ္ျပီးမွသာ ဖယ္ရွားႏိုင္မည္ ျဖစ္၍ မုုဒိန္းသမားကုုိ ေဆးရံု ေဆးခန္းမွ တာဝန္ရွိသူက
ရဲကုုိ

အေႀကာင္းႀကားျခင္းျဖင့္ လက္ရဖမ္းမိမည္ ျဖစ္သည္။ လိင္တံတြင္ စုုိက္မိေနေသာ ဒါးသြားမ်ားသည္ အေရျပားကုုိသာ ထြင္းေဖါက္မည္ျဖစ္ျပီး အေရျပားေအာက္္တြင္ ရွိေသာ တစ္ရႈးကုုိ ထိမည္မဟုုတ္သျဖင့္ ေသြးထြက္မည္မဟုုတ္။
သုုိ႕ျဖစ္၍ ေသြးမွ

ရရွိေသာ အျခားေရာဂါမ်ားကုုိ အမ်ဴိးသမီးအေနျဖင့္ စုုိးရိမ္စရာမလုုိဟုု ဆုုိသည္။

source: rape axe Internet news and official website

from lannthit journal http://www.lannthit.com/index.php?option=com_content&view=artic

About ko no

zaw zaw aung has written 27 post in this Website..

student single pakokku