ျမန္မာစာအေရးအသားထဲက ထူးတာေလးေတြ ရွိတယ္ေနာ္…
အေၾကာင္း-အက်ဳိး ဆိုင္ရာ ဗ်ည္းတူ၊ ဗ်ည္းမတူ စသည္ျဖင့္။
ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီလိုစကားလံုး အသံုးအႏႈံးေလးေတြပါ။

ခြဲသည္-ကြဲသည္ ခြာသည္-ကြာသည္ ခ်ဲသည္-က်ဲသည္ ေခ်သည္-ေက်သည္
ခၽြတ္သည္-ကၽြတ္သည္ ခ်ဳိးသည္-က်ဳိးသည္ ခ်န္သည္- က်န္သည္ ခ်ဳံ႔သည္-က်ဳံ႔သည္
ၿငွိမ္းသည္-ၿငိမ္းသည္ ညွပ္သည္-ညပ္သည္
ႏွဲ႔သည္-နဲ႔သည္ ႏွိမ့္သည္-နိမ့္သည္ ႏွစ္သည္-နစ္သည္ ႏွဴးသည္-ႏူးသည္
ႏွိမ့္သည္-နိမ့္သည္ ႏွပ္သည္-နပ္သည္ ႏႈိးသည္-ႏိုးသည္
ျဖည့္သည္-ျပည့္သည္ ျဖန္႔သည္-ျပန္႔သည္ ဖဲ့သည္-ပဲ့သည္ ဖိသည္-ပိသည္
ၿဖဲသည္-ၿပဲသည္ ေဖ်ာ္သည္-ေပ်ာ္သည္ ၿဖိဳသည္-ၿပိဳသည္ ဖြင့္သည္-ပြင့္သည္
ျဖည္သည္-ျပည္သည္ ေျဖသည္-ေျပသည္ ဖြသည္-ပြသည္ ဖဲ့သည္-ပဲ့သည္
ေမွ်ာသည္-ေမ်ာသည္ ျမႈပ္သည္-ျမဳတ္သည္ ျမွင့္သည္-ျမင့္သည္
လွန္သည္-လန္သည္ လွဲသည္-လဲသည္ လႊင့္သည္-လြင့္သည္ လွိမ့္သည္-လိမ့္သည္
လႊတ္သည္-လြတ္သည္ လွပ္သည္-လပ္သည္ ေလွ်ာ့သည္-ေလ်ာ့သည္
ေရႊ႔သည္-ေရြ႔သည္

ဘာေတြရွိေသးတုန္း…

About paukpauk

pauk pauk has written 9 post in this Website..

Straightforward

   Send article as PDF