သူတုိ႕သည္ ပီတိစားသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါ၏။ ဘ၀သင္တန္းေၾကးကုိ ရက္ရက္ေရာရာ ေပးသြင္းေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါ၏။ ကုိယ္က်ိဳးမဖက္ ခရီးထြက္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါ၏။ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ျမန္မာ့အဖိုးတန္ ရတနာမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါ၏။ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ လမ္းေကာင္း ျပသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါ၏။ ေခၽြးျဖင့္ ေပးဆပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါ၏။ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း၊ ၀ါသနာ့ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါ၏။ သူတုိ႕သည္ MyanmarStoryTellerGroup ျဖစ္ပါသည္။ ပံုျပင္ေျပာသူ ျမန္မာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ Save our folk tales Save our nation သည္ သူတုိ႕၏ ေဆာင္ပုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ နီယြန္မီးသီးမ်ားေအာက္ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီး ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့ရုိးရာ ပံုျပင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ကာ ျမန္မာ့ ကေလးသူငယ္ မ်ားၾကား သူတုိ႕ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးေနၾကပါသည္။ ဖိတ္ေခၚသည့္ ေနရာကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် သြားေရာက္၊ အာေပါင္အာရင္း သန္သန္ျဖင့္ ကေလးမ်ား စိတ္၀င္စားေအာင္ ပံုေျပာေနသူမ်ား (ပံုျပင္ေျပာျပသူမ်ား) ျဖစ္ၾကပါသည္။ တီဗြီဂိမ္း ႏွင့္ ကုိရီးယားကားမ်ား ၾကားမွ ျမန္မာ့ကေလးမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆြဲထုတ္ ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၅၅၀ နိပါတ္မ်ားႏွင့္ အိပ္ရာ၀င္ ပံုျပင္မ်ားကုိ ေၾကညက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ (ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ေခတ္မွီမႈရဲ႕ ၀ါးျမဳိမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ရုိးရာပုံျပင္ အေတာ္အမ်ား တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ ကုန္ပါျပီ။ ဒီလုိတိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မယ့္ ပုံျပင္ေတြကုိ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ အရပ္လုိက္ ရြာအလုိက္ ေဒသအလုိက္ လူမ်ဳိးအလုိက္ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းၾကမယ္ဆုိရင္ေလ ေပ်ာက္ကြယ္လုလု ျဖစ္ေနတဲ့ ေလထဲက ရတနာမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာေရာက္ေသာ အမ်ဳိးသားေရး ကုသုိလ္ေကာင္းမႈတစ္ခု ကုိ ျပဳရာေရာက္ မည္ဟု ရုိးသားစြာ ယုံၾကည္မိပါသည္ခင္ဗ်ား။) သူတုိ႕ႀကံဳး၀ါးထားပါသည္။ မွန္ပါသည္။ သူတုိ႕သည္ MyanmarStoryTellerGroup ျဖစ္ပါ၏။ သူတုိ႕သည္ ပီတိစားသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

About zoxnet

zox net has written 63 post in this Website..

I am WordPresser.