ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အျခား သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားရွိ ေတာ႐ိုင္း တိရစၦာန္မ်ားအား ဖမ္းဆီးမည္ဆိုပါ က

သစ္ေတာဦးစီးဌာနတြင္အမဲ လိုက္ခြင့္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အမဲလိုက္ခြင့္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ စစ္ေဆးမႈကို ခံယူရမည္ျဖစ္ၿပီး အမဲလိုက္ခြင့္လိုင္စင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမဲလိုက္ခြင့္ လိုင္စင္ခကို ေပးေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာနယ္ ေျမ ၃၆ ခုကို သဘာ၀ သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ား အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားၿပီး ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္မ်ားကို အျပည့္အ၀(လံုး၀) အကာအကြယ္ ေပးျခင္း၊ သာမန္ကာကြယ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ရာသီအလိုက္ အကာအကြယ္ေပး ျခင္းဟူ၍ အဆင့္သံုးဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္၍ ကာကြယ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါ မ်ဳိးစိတ္ ၅၃ မ်ဳိး၊ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ၁၀၆ မ်ဳိး၊ ကုန္းေန၊ ေရေနႏွင့္ တြားသြား သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္ ၁၅ မ်ဳိးတို႔အား အကာအကြယ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အမဲလိုက္ခြင့္လိုင္စင္ ရရွိထားသူအေနျဖင့္ အဆိုပါ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ သဘာ၀သစ္ ေတာနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ အကာအကြယ္ေပး ထားေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္မ်ားအား လည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ အမဲလိုက္ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိထားတဲ့သူ အေနနဲ႔ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ သဘာ၀နယ္ေျမ မဟုတ္တဲ့ သစ္ေတာ အတြင္းမွာပဲ အမဲလိုက္ခြင့္ရွိပါတယ္။ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ အတြင္းမွာရွိတဲ့ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ေတြ၊ ေနာက္ အကာအကြယ္ေပးစာရင္းထဲမွာပါတဲ့ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ေတြကို ဖမ္းဆီးခြင့္မရွိပါဘူး။ ဖမ္းဆီးခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာန မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ မရွိဘဲ အျခားေတာ႐ိုင္း တိရစၦာန္မ်ားကို အမဲလိုက္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ေတြ႕ရွိပါက ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။

About မမေလး

has written 129 post in this Website..

   Send article as PDF