နာေရးကူညီမႈအသင္း( ရန္ကုန္) ကပါတီႏိုင္ငံေရးလံုးဝမျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေမလ ၅ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အသင္း၏ အစည္းအေဝးတြင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ အသင္းအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသင္းဝင္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါတီတည္ေထာင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျခင္း၊ အျခားပါတီမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျခင္းႏွင့္ မိမိသေဘာျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလ အမတ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လံုးဝ ပါဝင္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၇ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတုိင္း(မ္္) ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..