အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသေရးရာ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mr.Kurt Cambell က ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ား အထူးသျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႔မ်ား လာေရာက္ခြင့္ျပဳ/မျပဳ သိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ ဥကၠ႒ဦးသိန္းစိုးက ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ႏုိင္ငံတြင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရွိပါေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားမွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခန္႔ထားခြင့္ရွိျခင္း၊ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အကူကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စာေရးမ်ားခန္႔ထားခြင့္ရွိျခင္း၊ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးသည့္ေနရာ မဲ႐ံုမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ရွိျခင္းတုိ႔အျပင္ မဲေရတြက္သည့္အခါတြင္လည္း ယင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ မဲဆႏၵရွင္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေရတြက္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည္မွာ ထင္ရွားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ာ းလာေရာက္ရန္ လိုအပ္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..