စက္မႈဇုန္ထုတ္ Super Custom ယာယီနံပါတ္ကားမ်ားအား လိုင္စင္ (I.C)ထုတ္ယူလုိပါက လိုင္စင္အတြက္ ဒဏ္ေၾကး (၁)စီးလွ်င္ ေဒၚလာ (၁၃၀၀၀)ေပးေဆာင္ရန္ႏွင့္ ယင္းဒဏ္ေၾကးအား ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားက ေပးေဆာင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူထားသူယာဥ္ပိုင္မ်ားမွ ေပးေဆာင္ရန္လံုး၀မလိုေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ စက္မႈ(၂)၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးစုိးသိန္းမွ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ ၀ယ္ယူသူမ်ားအား ေပးေဆာင္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ဒဏ္ေၾကးကုိ ၀ယ္ယူသူမ်ားက မေပးေဆာင္ပါက၀ယ္ယူထားသူမ်ား၏ ကားမ်ားသာ လိုင္စင္မဲ့ျဖစ္သြားၿပီး ၀ယ္ယူသူမ်ားသာ နစ္နာမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္လုပ္သူတခ်ဳိ႕ကေျပာဆိုပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားကိုသာ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ေစရန္ တရား၀င္အမိန္႔စာထြက္ေပးပါေစလိုေၾကာင္း ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

About Info

has written 1 post in this Website..