ေလာကမွာ အမွန္တရားသံုးခုရွိပါတယ္။

၁။ အစိတ္အမွန္တရား (ပရမတၳသစၥာ)(အစု၊ အေပါင္းတို႔ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈအရ ေတြ႕ရွိေသာ အမွန္တရား)

မွန္သည္။ အသံုး၀င္သည္၊ လူၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔၊ လြတ္လပ္ဖို႔အတြက္ လမ္းညႊန္မဟုတ္ပါ။

၂။ အစုအမွန္တရား(သမုတိသစၥာ)(အစု၊ အေပါင္းတို႔ကိုေခၚဆိုေသာ အမည္နာမ အမွန္တရား)

မွန္သည္။ အသံုး၀င္သည္၊ လူၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔၊ လြတ္လပ္ဖို႔အတြက္ လမ္းညႊန္မဟုတ္ပါ။

၃။ အမႈအမွန္တရား (အရိယသစၥာ)(အစုႏွင့္အစိတ္ျဖင့္ေပါင္းစပ္ထားေသာ လူသား၏ အျပု၊ အေျပာ၊ အေနတို႔၏ ျဖစ္ေပၚခ်က္အမွန္တရား)

မွန္သည္၊ အသံုး၀င္သည္ ၊ လူၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔၊ လြတ္လပ္ဖို႔အတြက္ အဓိကလမ္းညြန္ခ်က္ျဖစ္သည္။

အစိတ္ႏွင့္အစုသည္ ေလာကသဘာ၀အမွန္တရားျဖစ္ၿပီး။ ၄င္းတို႔ႏွစ္ခုပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း၊လြတ္ေျမာက္၊ ျဖူစင္ရိုးသားရန္အတြက္ အမႈအမွန္တရား (အရိယသစၥာ)သိရန္အထူးလိုအပ္လွပါတယ္။ ဒါကို ျမတ္ဗုဒၶမွ ေဖာ္ျပလမ္းညႊန္ခဲ့ပါတယ္။

အရိယသစၥာကို အပိုင္းေလးပိုင္းျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါတယ္။

၁။ ဒုကၡအရိယသစၥာ(အရိယသစၥာနည္းလမ္းက်ေသာ ဒုကၡ- သိရန္ကိစၥရွိသည္)

၂။ ဒုကၡသမုဒယအရိယသစၥာ (အရိယသစၥာနည္းလမ္းက်ေသာ ဒုကၡကိုျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္း-ပယ္ရန္ကိစၥရွိသည္၊ ပယ္ႏိုင္ရမည္၊ ပယ္လွ်င္-ဒုကၡမွအမွန္လြတ္ရမည္)

၃။ဒုကၡနိေရာဓအရိယသစၥာ(အရိယသစၥာနည္းလမ္းက်ေသာ ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ေသာအျဖစ္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း-ဆိုက္ေရာက္ရန္ကိစၥရွိသည္)

၄။ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီပဋိပဒါအရိယသစၥာ(သို႔) မဂၢအရိယသစၥာ (အရိယသစၥာနည္းလမ္းက်ေသာ ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္း-ပြားမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ကိစၥရွိသည္)

၄င္းအပိုင္း(၄)ပိုင္းထဲတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အပိုင္းမွာ (၄)အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအပိုင္းတြင္ အခ်က္(၈)ခ်က္ပါ၀င္ပါသည္။

၁။သမၼာဒိ႒ိ၊ ၂။သမၼာသကၤပၸ၊ ၃။သမၼာ၀ါစာ၊ ၄။သမၼာကမၼႏၱ၊ ၅။သမၼာအာဇီ၀၊ ၆။သမၼာ၀ါယာမ၊ ၇။သမၼာသတိ၊ ၈။သမၼာသမာဓိ

၁ႏွင့္၂ ကို တစ္အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး (ပညာ)ပိုင္း၊ ၃/၄/၅ တစ္အုပ္စု (သီလ)ပိုင္း၊ ၆/၇/၈ တစ္အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး (သမာဓိ)ပိုင္း

 

 

ျပန္လည္ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ႀကိဳဆိုပါသည္။ ျငင္းခံုျခင္းမျပဳလိုပါ။

 

About kotun_mdy

Ko Tun has written 14 post in this Website..