ရင္ျငိမ္းက ဗုဒၵဘာသာတေယာက္ပါ
ဗုဒၵေဟာၾကားတဲ့ တရားေတာ္ေတြကို ရြကဖတ္ရင္ အႏၱရာယ္ကင္းတယ္လို့ ယံုၾကည္တယ္
ယံုၾကည္စြာနဲ့လည္း ရြက္ဖတ္တယ္
အက်ိဳးတရားထက္ ကုသိုလ္၇ဖို့ ရြတ္ရင္ပိုေကာင္းမယ္လို့လဲထင္တယ္
အားလံုးလျသိျပီးသားျဖစ္တဲ့ ဓာရဏပရိတ္ ပါ
တျခားသူေတြမွာမရွိပဲ ဗုဒၵျမတ္စြာဘုရားမွာသာရွိတဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ 18ပါးပါ ..

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသဗၺဳဒၶႆ။

ဗုဒၶါနံ ဇီဝိတႆ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု။
ဗုဒၶါနံ သဗၺညဳတညာဏႆ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု။
ဗုဒၶါနံ အဘိဟဋာနံ စတုႏၷံ ပစၥယာနံ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု။
ဗုဒၶါနံ အသီတိယာႏုဗ်ဥၨနာနံ ဗ်ာမပၸဘာယ ဝါ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု။
ဣေမသံ စတုႏၷံ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု၊ တထာ ေမ ေဟာတု။

အတီတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊
အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊
ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ။
ဣေမဟိ တီဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ သဗၺံ ကာယကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ၊ သဗၺံ ဝစီကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ၊ သဗၺံ မေနာကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ။

ဣေမဟိ ဆဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ နတၴိ ဆႏၵႆ ဟာနိ၊ နတၳိ ဓမၼေဒသနာယ ဟာနိ၊ နတၳိ ဝီရိယႆ ဟာနိ၊ နတၳိ ဝိပႆနာယ ဟာနိ၊ နတၳိ သမာဓိႆ ဟာနိ၊ နတၳိ ဝိမုတၱိယာ ဟာနိ။

ဣေမဟိ ဒြါဒသဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ နတၳိ ဒဝါ၊ နတၳိ ရဝါ၊ နတၳိ အဖုဋံ၊ နတၳိ ေဝဂါယိတတၱံ၊ နတၳိ အဗ်ာဝဋမေနာ၊ နတၳိ အပၸဋိ-သခၤါႏုေပကၡာ၊ ဣေမဟိ အ႒ာရသဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ၊ နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ။

နတၳိ တထာဂတႆ ကာယဒုစၥရိတံ၊ နတၳိ တထာဂတႆ ဝစီဒုစၥရိတံ၊ နတၳိ တထာဂတႆ မေနာဒုစၥရိတံ၊ နတၳိ အတီတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ နတၴိ အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ နတၳိ ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ နတၳိ သဗၺံ ကာယကမၼံ ဉာဏာပုဗၺဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိဝတၱံ၊ နတၳိ သဗၺံ ဝစီကမၼံ ဉာဏာပုဗၺဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိဝတၱံ၊ နတၳိ သဗၺံ မေနာကမၼံ ဉာဏာပုဗၺဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိဝတၱံ၊

ဣမံ ဓာရဏံ အမိတံ အသမံ သဗၺသတၱာနံ တာဏံ ေလဏံ သံသာရဘယ-ဘီတာနံ အဂၢံ မဟာေတဇံ။

ဣမံ အာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ ဓာေရဟိ ပါေရဟိ ပရိပုစၧာဟိ။ တႆ ကာေယ ဝိသံ န ကေမယ်၊ ဥဒေက န လေဂၢယ်၊ အဂၢိ န ဍေဟယ်၊ နာနာဘယ ဝိေကာ၊ န ဧကာဟာရေကာ၊ န ဒြိဟာရေကာ၊ န တိဟာရေကာ၊ န စတုဟာရေကာ၊ န ဥမၼတၱကံ၊ န မူဠွကံ၊ မႏုေႆဟိ အမႏုေႆဟိ န ဟႎသကာ။

တံ ဓာရဏပရိတၱံ ယထာ ကတေမ၊ ဇာေလာ မဟာဇာေလာ၊ ဇာလိေတၱ မဟာဇာလိေတၱ၊ ပုေဂၢ မဟာပုေဂၢ၊ သမၸေတၱ မဟာသမၸေတၱ၊ ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ။ ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ သတၱသတၱတိ သမၼာသမၺဳဒၶေကာဋီဟိ ဘာသိတံ၊ ဝေတၱ အဝေတၱ၊ ဂႏၶေဝ အဂႏၶေဝ၊ ေနာေမ အေနာေမ၊ ေသေဝ အေသေဝ၊ ကာေယ အကာေယ၊ ဓာရေဏ အဓာရေဏ၊ ဣလႅိ မိလႅိ၊ တိလႅိ မိလႅိ၊ ေယာ႐ုေကၡ မဟာေယာ႐ုေကၡ၊ ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ။

ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ နဝနဝုတိယာ သမၼာသမၺဳဒၶေကာဋီဟိ ဘာသိတံ၊ ဒိ႒ိလာ ဒ႑ိလာ မႏၲိလာ ေရာဂိလာ ခရလာ ဒုဗၻိလာ။ ဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတၳိ ေမ ေဟာတု သဗၺဒါ။

ဓာရဏပရိတၱံ နိ႒ိတံ။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔၏အသက္ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္္ေသာသူသည္ ေဘးအႏၲ-ရာယ္ မျပဳႏိုင္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔၏ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္္ေသာသူ သည္ ေဘးအႏၲရာယ္မျပဳႏိုင္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔အတြက္ ရည္မွန္းထားေသာ ပစၥည္းေလးပါးကို တစ္စံုတစ္ ေယာက္္ေသာသူသည္ ေဘးအႏၲရာယ္မျပဳႏိုင္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔၏ ရွစ္ဆယ္ေသာလကၡဏာေတာ္ တစ္လံမွ်ေလာက္ေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ကို တစ္စံု တစ္ေယာက္္ေသာသူသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ မျပဳႏိုင္။

ဤေလးပါးကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ အႏၲရာယ္ျပဳျခင္းငွာမတတ္ႏိုင္၊ ထို႔အတူ အကြၽႏု္ပ္အား ျဖစ္ပါေစ။
ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား လြန္ေလၿပီး ေသာအဖို႔၌၊ အဆီးအတားမရွိေသာ ဉာဏ္ေတာ္သည္ျဖစ္၏။ ဘုန္းေတာ္ ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ေနာင္လာလတၱံ႕ေသာ အနာဂတ္အဖို႔၌၊ အဆီးအတား အပိတ္အပင္မရွိေသာ ဉာဏ္ေတာ္သည္ျဖစ္၏။ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ပစၥဳပၸန္ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ အဖို႔၌၊ အဆီးအတား အပိတ္အပင္မရွိေသာ ဉာဏ္ေတာ္ သည္ျဖစ္၏။

ေက်းဇူးတရားသံုးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အလံုးစံုေသာ ကိုယ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ အမႈသည္ ဉာဏ္ေတာ္ျပ႒ာန္းျခင္းရွိသည္ ဉာဏ္ေတာ္၏ ေနာက္သို႔အစဥ္လိုက္ သည္။ အလံုးစံုေသာ ႏႈတ္္ျဖင့္ျပဳ အပ္ေသာအမႈသည္ ဉာဏ္ေတာ္ျပ႒ာန္းျခင္း ရွိသည္ ဉာဏ္ေတာ္၏ေနာက္သို႔အစဥ္လိုက္သည္။ အလံုးစံုေသာ (မေနာ) စိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာအမႈသည္ ဉာဏ္ေတာ္ျပ႒ာန္းျခင္းရွိသည္ ဉာဏ္ေတာ္၏ ေနာက္သို႔ အစဥ္လိုက္သည္။

ေက်းဇူးတရားေျခာက္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ သတၱဝါတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုျပဳ လိုေသာ ဆႏၵသည္ဆုတ္ယုတ္ျခင္းမရွိ။ တရားေတာ္ကို ေဟာေျပာရာ၌ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းမရွိ။ သူတစ္ပါးတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လံု႔လဝီရိယသည္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းမရွိ။ သခၤါရတရားတို႔ကို အနိစၥ အစရွိေသာ လကၡဏာသံုးပါးျဖင့္ ႐ႈမႈ ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းမရွိ။ စိတ္တည္ ၾကည္ျခင္း သမာဓိသည္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းမရွိ။ အရဟတၱဖိုလ္ကို ဝင္စားေတာ္မူ ျခင္း၌ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းမရွိ။

ေက်းဇူးတရား တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါး ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ ရယ္ျမဴးလို၍ ျပဳမူေျပာဆိုျခင္းမရွိ။ သတိလြတ္၍ ခြၽတ္ယြင္းျပဳမူေျပာဆိုျခင္းမရွိ။ ဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ မေတြ႔မထိမသိအပ္ ေသာ တရားသည္မရွိ။ ဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ မဆင္မျခင္ အေဆာတလ်င္ျပဳမူျခင္း မရွိ။ သူတစ္ပါးအတြက္ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေသာစိတ္သည္မရွိ။ ဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ မဆင္မျခင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာ အမႈသည္မရွိ။

ဤေက်းဇူးတရား တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား၊ ရွိခိုးပါ၏။ ဝိပႆီ, သိခီ, ေဝႆဘူ, ကကုသႏၶ, ေကာဏာဂမဏ, ကႆပ, ေဂါတမ, ခုႏွစ္ဆူေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔အား ရွိခိုးပါ၏။

ဝိပႆီအစရွိေသာ ေရွးဘုရားတို႔ကဲ့သို႔ လာျခင္းေကာင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ကိုယ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ ”ကာယဒုစ႐ိုက္မႈ”သည္ မရွိ။ ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳ အပ္ေသာ ”ဝစီဒုစ႐ိုက္မႈ”သည္ မရွိ။ စိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ ”မေနာဒုစ႐ိုက္မႈ” သည္ မရွိ။ လြန္ေလၿပီးေသာ ကာလ၌ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ဆီးတားပိတ္ပင္ ေသာဉာဏ္သည္မရွိ။ ေနာင္လာလတၱံ႔ေသာကာလ၌ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္အား ဆီးတားပိတ္ပင္ေသာ ဉာဏ္သည္မရွိ။ မ်က္ေမွာက္ေသာကာလ၌ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္အား ဆီးတားပိတ္ပင္ေသာ ဉာဏ္သည္မရွိ။ ျမတ္စြာဘုရားအား အလံုးစံုကိုယ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ အမႈသည္ ဉာဏ္ေတာ္ေရ့ွ သြားမရွိျခင္းသည္ မရွိ၊ ဉာဏ္ေတာ္သို႔ အစဥ္မလိုက္ျခင္းသည္ မရွိ။ ျမတ္စြာဘုရားအား အလံုးစံုႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ အမႈသည္ ဉာဏ္ေတာ္ေရ့ွသြားမရွိျခင္းသည္ မရွိ၊ ဉာဏ္ေတာ္သို႔ အစဥ္မလိုက္ျခင္းသည္ မရွိ။ ျမတ္စြာဘုရားအား အလံုးစံုစိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ အမႈသည္ ဉာဏ္ေတာ္ေရ့ွသြားမရွိျခင္းသည္မရွိ၊ ဉာဏ္ေတာ္သို႔ အစဥ္မလိုက္ ျခင္းသည္ မရွိ။

ဤေဆာင္ထားအပ္ေသာ ဓာရဏပရိတ္ေတာ္သည္ ႏိႈင္းယွဥ္ရာ တူမွ်ရာမရွိ၊ ခပ္သိမ္းေသာသတၱဝါတို႔၏ မွီခိုကိုးကြယ္ရာလည္းျဖစ္၏။ ပုန္းေအာင္းလဲေလ်ာင္း ရာလည္းျဖစ္၏။ သံသရာေဘးကို ေၾကာက္တတ္ေသာသူတို႔အတြက္ အလြန္ ျမတ္ေသာ အရံအတားျဖစ္၏၊ ႀကီးေသာတန္ခိုးရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္ရွိေသာ အရံအတား ျဖစ္၏။

ခ်စ္သားအာနႏၵာ ဤသို႔တန္ခိုးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ႀကီးျမတ္ေသာ ဓာရဏ ပရိတ္ေတာ္ကို ရြတ္ေဆာင္ေလာ့၊ မွတ္သားေလာ့၊ ေမးျမန္းစူးစမ္းဆင္ျခင္ေလာ့။

ထိုသို႔ မွတ္သား ေမးျမန္း စူးစမ္းဆင္ျခင္သူ၏ကိုယ္၌ ေျမြစသည္တို႔၏အဆိပ္ သည္ မက်ေရာက္ရာ၊ ေရ၌ မနစ္မြန္းရာ၊ မီးသည္မေလာင္ကြၽမ္းရာ၊ အထူးထူးေသာ ေဘးရန္တို႔သည္ မက်ေရာက္ရာ၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူ သည္ တစ္ရက္, ႏွစ္ရက္, သံုးရက္, ေလးရက္ မေကာင္းမၾကံႏိုင္ရာ၊ ႐ူးသြပ္ပ်ံ႕ လြင့္ေသာ စိတ္ေဝဒနာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ရာ၊ ေတြေဝမိုက္မဲေသာ အနာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ရာ၊ ဘီလူးတို႔သည္လည္း မညႇဥ္းဆဲမဖ်က္ဆီး မႏွိပ္စက္ႏိုင္ရာ။

ထိုဓာရဏပရိတ္ေတာ္သည္ အဘယ္နည္းဟူမူ၊ စၾကဝဠာ ကမၻာတစ္ေသာင္းကို ေလာင္ကြၽမ္းေစေသာ ေနခုႏွစ္စင္း၏ အရွိန္အေစာ္ကဲ့သို႔ ေဘးရန္အေပါင္း တို႔ကို ေလာင္ကြၽမ္းပယ္ေျဖာက္ႏိုင္သည့္ တန္ခိုးရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္ရွိ၏။ နတ္, သိၾကား, နဂါး, ဂဠဳန္, ကုမၻဏ္, ဘီလူး, ရကၡိဳသ္ အစရွိသည္တို႔ကို တားျမစ္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုးရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္ရွိ၏။ ေရ, မီး, မင္း, ခိုးသူ, မခ်စ္မႏွစ္လိုေသာသူဟု ဆိုအပ္ေသာ ရန္သူအႏၲရာယ္အေပါင္းကိုလည္း ဖယ္ရွားတားျမစ္ႏိုင္ ၏။ ေရာဂါေဘး, လက္နက္ေဘး, အစာငတ္မြတ္သည့္ ေဘးဟုဆိုအပ္ေသာ ကပ္သံုးပါးမွလည္း ကင္းလြတ္ ေစႏိုင္၏။ အမိဝမ္းတြင္း၌ ပဋိသေႏၶေနေသာ္လည္း ဆြံ႔, အ, နားပင္း, ႐ူးသြပ္ျခင္း အနာေရာဂါ ေဘးမွလြတ္ ေစႏိုင္၏။ သစ္ပင္, ေတာင္, ေျခာက္ကမ္းပါးမွ က်ေရာက္ေသာ္လည္း ေဘး မျဖစ္ႏိုင္။ မရေသးေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ရတနာဥစၥာကိုလည္း ရေစႏိုင္သည္။ ရရွိၿပီးေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကိုလည္း ႀကီးက်ယ္ ျပန္႔ပြားေစႏိုင္သည္။ ဟုတ္မွန္ ေသာအားျဖင့္ အမိုက္ေျပာက္၍ အလင္းေရာက္ႏိုင္သည္။

ခ်စ္သားအာနႏၵာ စင္စစ္မူကား ဤဓာရဏပရိတ္ေတာ္ကို ခုႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ကုေဋ ကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔သည္ ေကာင္းစြာေဟာေတာ္မူအပ္ၿပီ။ ေကာင္းေသာအ က်ဳိးႏွင့္ယွဥ္၏၊ မေကာင္းေသာအက်ဳိးႏွင့္မယွဥ္။ ေကာင္းေသာတရားအရသာ အနံ႔မ်ဳိးကို ေဆာင္၏၊ မေကာင္းေသာတရားအရသာ အနံ႔မ်ဳိးကို မေဆာင္။ ေကာင္းေသာစိတ္ႏွလံုးကိုေဆာင္၏၊ မေကာင္းေသာ စိတ္ႏွလံုးကိုမေဆာင္။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ေပါင္းေဖၚ ယွဥ္တြဲ မွီဝဲရသည္မည္၏၊ သူေတာ္မဟုတ္ သူယုတ္တို႔ႏွင့္ မေပါင္းေဖၚမယွဥ္တြဲ မမွီဝဲရသည္ မည္၏။ ေကာင္းေသာကုိယ္ ကိုျဖစ္ေစ၏၊ မေကာင္းေသာကိုယ္ကို မျဖစ္ေစရာ။ ေကာင္းေသာကုသိုလ္အမႈကို ျပဳေဆာင္ရ၏၊ မေကာင္းေသာအကုသိုလ္အမႈကို မျပဳမေဆာင္ရ။ ေကာင္းေသာ အိပ္မက္ကို ျမင္မက္ရ၏၊ မေကာင္းေသာ အိပ္မက္ကိုမျမင္မက္ရ။ ေကာင္းေသာ အတိတ္နမိတ္ကို ျမင္ရ၏၊ မေကာင္းေသာ အတိတ္နမိတ္ကို မျမင္ရ။

သစ္ပင္တို႔ကိုလည္း အကိုင္း, အခက္, အရြက္, အလက္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေစႏိုင္၏။ ဟုတ္မွန္ေသာအားျဖင့္ အမိုက္ေျပာက္၍ အလင္းေရာက္ႏိုင္သည္။

ခ်စ္သားအာနႏၵာ စင္စစ္မူကား ဤဓာရဏပရိတ္ေတာ္ကို ကိုးဆယ့္ကိုးကုေဋကုန္ ေသာ ဘုရားရွင္တို႔သည္ ေကာင္းစြာေဟာေတာ္မူအပ္ၿပီ။ မေကာင္းသျဖင့္ ၾကံစည္သူတို႔၏ အၾကံအစည္ကိုလည္း သိျမင္ႏိုင္၏။ ဓား, လွံ, လက္နက္, ေလး, ျမား, မီးေပါက္, အေျမာက္အစရွိေသာ ေဘးတို႔သည္လည္း မထိေရာက္ေစႏိုင္။ မႏၲန္, မႏၲရား, ဂါထာ, အင္းအိုင္တို႔သည္လည္း ထက္ျမက္ႏိုင္၏ ေရာဂါအႏၲရာယ္ တို႔ကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္၏။ ၾကမ္းတမ္းခက္မာေသာ အနာေရာဂါမ်ဳိးတို႔ မျဖစ္ေစႏိုင္။ ႀကိဳး, ထိတ္, သံေျခက်င္း, ကပ္ဘိ, တြင္းေလွာင္, ပင္းသကား, လည္ေထာက္ကိုလည္း လြတ္ေစႏိုင္၏။

ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ အခါခပ္သိမ္း ငါ့အားခ်မ္းသာျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ဓာရဏပရိတ္ ကို ရြတ္ဖတ္ရင္
ၾကံဳမဲ့ ၊ ၾကံုဆဲ ၊ ၾကံုလတဲ့ အႏၱရာယ္ေတြ ကင္းေစတယ္
ဒါေၾကာင့္ ဓာရဏပရိတ္ ကို ရြက္ဖတ္ၾကပါေလ…

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 356 post in this Website..

I m web developer

   Send article as PDF