ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လက္ကမ္းစာေစာင္ကို အစိုးရ၊ ကုလသမဂၢ၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ျဖန္႔ေဝမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔႐ုံးမွ ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းေရးအရာရွိ စတိ(ဖ္)မာရွယ္(လ္) ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ လက္ကမ္းစာေစာင္ကို ဇြန္လလယ္ပိုင္းမွာ စတင္ျဖန္႔ေဝသြားပါမယ္။ ပထမဆံုး ပံုႏွိပ္မႈအေနနဲ႔ ေစာင္ေရတစ္သိန္းကို ပံုႏိွ္ပ္ျဖန္႔ေဝသြားပါမယ္။ လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သေလာက္ ဆက္လက္ပံုႏိွပ္ျဖန္႔ေဝသြားပါမယ္ ” ဟု ၄င္းက ေမလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ အဓၶမခိုင္းေစမႈဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း၊ မည္ကဲ့သို႔ တုိင္ၾကားႏိုင္ပါသနည္း၊ တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ရန္ လံုျခံဳမႈရွိပါသလား၊ မည္သူတို႔က တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသနည္း၊ တို္င္ၾကားမႈသည္ လွ်ဳိ႕ဝွက္လံုျခံဳမႈ ရွိပါသလား၊ တိုင္ၾကားပံုနည္းစနစ္အရ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သနည္း၊ တို္င္ၾကားျခင္းျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ရလာဒ္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သလဲ၊ တုိင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ရန္ မည္သူ႔ကို ဆက္သြယ္ရမည္နည္း စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားခြဲကာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ႐ိုးရွင္းစြာ ေရးသားထားသည္။ လက္ကမ္းစာေစာင္ကို ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိရန္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔တို႔ မူအားျဖင့္ ဇန္နဝါရီလက သေဘာတူညီခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္ကို အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိ္င္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ ILO ႐ုံးမွ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr.Kari Tapiola နွင့္အဖြဲ႔တို႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပမည့္ စာသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္မႈမ်ားကို ဧၿပီလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခဲ႔ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔႐ုံးမွ ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းေရးအရာရွိသည္ လက္ကမ္းစာေစာင္၏ စာမ်က္ႏွာအျပင္အဆင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေမလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..