အရူးေတြက ေတာ့
စည္မ်ဥ္း စည္းကမ္းအတုိင္းသာ အလုပ္လုပ္တတ္ၾကတယ္။
မွန္မွန္ကန္ကန္လုိက္နာတယ္။
ဒါနဲ႔ပဲ ၾကီးမားတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ဆုံးရႈံးၾကတယ္။

လူေတာ္ေတြကေတာ့ သူတုိ႔အလုပ္နဲ႔
သင့္ေတာ္တဲ့ စည္မ်ဥ္း စည္းကမ္းကုိခ်မွတ္တယ္။
ဒီေတာ့သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္ကုိ
တုိက္ရုိက္ေရာက္ရွိတယ္။
သုိ႔ေသာ္ မၾကာခဏဆုိသလုိ အဲဒီထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြၾကား
ပဋိပကၡ ေတြနဲ႔ရင္ ဆုိင္ရတယ္။

ပညာရွိေတြကေတာ့
အလုပ္နဲ႔ စည္မ်ဥ္း စည္းကမ္း ႏွစ္ခုလံုးကို
ညွိႏႈိင္းကာ ခ်င့္ခ်ိန္တယ္။
အားလုံးအတြက္ လုိအပ္ရင္လုိအပ္သလုိ
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္တယ္။
သူတုိ႔ဟာ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အခြင့္ေကာင္းေတြကုိ
ဆုံးရႈ႔ံးမႈနည္းပါးတယ္။

About susunosuki

Soe Moe has written 42 post in this Website..

conscious!