8

ငု၀ါ၀ါ တုိ႔ တြဲလြဲခုိ

-
9

မဟာသၾကၤန္အက်ေန႔နံနက္ခင္းရဲ႔ေပ်ာ္စရာပုံရိပ္မ်ား

-
17

၂၀၁၃ မဟာသၾကၤန္အဖြင္႔ပုံရိပ္မ်ား(မဟာသၾကၤန္အၾကဳိေန႔)

-
22

မဂၤလာ ႏွစ္သစ္ပါ ရြာသူ/သား တုိ႔ …

-
3

သၾကၤန္အထူးေလွ်ာ႔ေစ်း တဲ႔ သြား၀ယ္ၾကရေအာင္

-
19

မန္းေလးလာလုိ႔ ဘုရားၾကီးေရာက္ရင္ လုပ္အားနဲ႔ကုသု္ိလ္ယူၾကပါ

-