ဓါတ္ပံုမ်ားတင္ရန္ ေအာက္ပါ Website သို႔သြားပါ။
Member အျဖစ္မွတ္ပံုတင္ျပီး.. အကန္႔အသတ္မရွိ တင္ႏိုင္သည္။

MandalayGazette.com တြင္ပံုတင္လိုလွ်င္ Post Edit အေပၚတန္းဘားတြင္ရွိေသာ PiwigoMedia Button ( မွတဆင့္တိုက္ရိုက္တင္ႏိုင္သည္။

http://www.photosmyanmar.com

http://www.photosmyanmar.com

http://www.photosmyanmar.com

http://www.photosmyanmar.com

 

==================

Insert your photos from Piwigo into WordPress

with 8 comments

This feature has been expected for a long time and João C. proposes it with PiwigoMedia : WordPress users can easily insert photos from their Piwigo photo gallery into a blog post. Easily means :

  1. browse your gallery
  2. select photos
  3. click on the “insert into post” button

Note: PiwigoMedia is a plugin for WordPress, not for Piwigo

 

settings for PiwigoMedia
Define the Piwigo URL, Piwigo can be on another server.
WordPress post editor (TinyMCE) with PiwigoMedia button
when you edit your WordPress post, a new button appears to select photos from Piwigo
the PiwigoMedia window, to select your photos from Piwigo
select a category (an album), then one ore more photos and insert them into your WordPress post
photos from Piwigo inserted into WordPress post
Photos from Piwigo are inserted as links into your WordPress post

 

PiwigoMedia is really simple to use and does the job the right way. As PiwigoMedia smartly uses the Piwigo web API, your Piwigo doesn’t have to be installed on the same server or in the same database. Your Piwigo can be installed on the other side of the planet!

 

   Send article as PDF