10

“က်ေနာ္ဓါတ္ဖမ္းသမား” (၁၂) (လက္ေဆာ႔ဘုိ႔ လမ္းသလားတဲ႔ကုိေပါက္ရဲ႕အမွတ္တရမ်ား……………..)

-
11

“က်ေနာ္ဓါတ္ဖမ္းသမား” (၁၁) (ဓါတ္ပုံတစ္ပုံအတြက္အရင္းအႏွီး)

-
6

“က်ေနာ္ဓါတ္ဖမ္းသမား” (၁၀) (ကြိစိ ကြစ ဓါတ္ေလာက)

-
10

“က်ေနာ္ဓါတ္ဖမ္းသမား” (၉) (ဓါတ္ဖမ္းသမားရဲ႕ခံစားခ်က္မ်ား)

-
9

“က်ေနာ္ဓါတ္ဖမ္းသမား” (၈) (ေက်ာင္းသားအသစ္ကေလး…..)

-