48

ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ လိုက္လို႕ရွာ………ေတြ႔ၿပီေတြ႔ၿပီ သူပဲသူပဲ

-
22

“CCTV ႏွင့္ ခ်စ္သူေရြးခ်ယ္ ရြာထဲမယ္ ” “

-
76

ေဖေဖၚ၀ါရီလအတြက္ မန္းဂဇက္ခ်စ္သူမ်ားစာေပဆု ႏွင္႔ ရြာ႔ဘုရားပြဲ.(Final Result).Best Web Awards

-
146

လာမယ့္ေဘးေျပးေတြ႔- Final Result (မန္းဂဇက္ခ်စ္သူမ်ား စာေပဆု- ႏို၀င္ဘာ)

-
120

မန္းဂဇက္ ခ်စ္သူမ်ား စာေပဆု ၂၀၁၂ ခု စက္တင္ဘာလ (ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ကခုန္ျခင္း)

-