ပွင့်တော်မူပြိီးသောဘုရားရှင်များ

zaylayJuly 18, 20101min52

ဆုံး စ မ ထင် သော သံ သ ရာ တ လျှောက် တွင် ဂင်္ဂါ ဝါ လု သဲ စု မ က သော ဘု ရား များ ပွင့် ခဲ့
ကြ သည်။( သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါ ထာ )
ဗုဒ္ဓ ဝင်တို.တွင် ထင်ရှားသည်မှာ ( ၂၈ )ဆူသော ဘုရားများဖြစ်သည်။

ဂေါတမ ဘုရားရှင် ဖြစ်လာမည်. သုမေဓါ ရှင် ရသေ.အား ” နောင် ဘဒ္ဒ ကမ္ဘာတွင်
ဂေါတမ
အမည်ဖြင်. ဘုရား ဖြစ်မည် “ဟု ဗျာဓိတ်ပေးသော “ ဒီပင်ကရာ” ဘုရားရှင်
ပွင်.တော်မူသော
” သာရမဏ္ဍ ကမ္ဘာ” တွင် ပွင်.တော်မူကြသော ဘုရားရှင် များ မှ ဂေါတမ ဘုရားရှင်
အထိ
ဘုရားရှင် ၂၈ -ဆူ ရှိလေသည်။ဤဘုရားရှင်များကို
နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားများဟုခေါ်ဝေါ် ပူဇော်ကြပါသည်။

ဘု ရား ပွင်.သော ကမ္ဘာ များ ။
ကမ္ဘာအသစ်တစ်ခု
ဖြစ်လာသည်နှင်. ကြာပွင်.ကြီးများ နှင့် သင်္ကန်းများလဲ ဖြစ်ထွန်းပါလာသည် ဆို၏

ထိုသို. ကြာပွင်.ကြီးများ နှင့် သင်္ကန်းမပါသော ကမ္ဘာကို ” သုညကမ္ဘာ ”
ဟုခေါ်ဆိုကြသည် ။
ကြာပွင်.ကြီးများ နှင့် သင်္ကန်းများအရေအတွက်အတိုင်း ဤကမ္ဘာတွင်
ဘုရားဘယ်နှစ်ဆူပွင်.မည် ဟု ဗြဟ္မာကြီးများမှ ကြိုတင်သိရှိကာ
ဘုရားလောင်းတောထွက်လာသောအချမှ ကပ်လှူရန် သင်္ကန်းများကို
သိမ်းဆည်းထားလိုက်ကြသည်
ဆို၏။
၁။ ဘုရားရှင် ၁ -ဆူ ပွင်.သော ကမ္ဘာ ကို ” သာရ ကမ္ဘာ ” ၊

၂။ ဘုရားရှင် ၂ -ဆူ ပွင်.သော ကမ္ဘာ ကို ” မဏ္ဍ ကမ္ဘာ ၊

၃။ ဘုရားရှင် ၃ -ဆူ ပွင်.သော ကမ္ဘာ ကို ” ဝရ ကမ္ဘာ ” ၊

၄။ ဘုရားရှင် ၄ -ဆူ ပွင်.သော ကမ္ဘာ ကို ” သာရမဏ္ဍ ကမ္ဘာ “၊

၅။ ဘုရားရှင် ၅ -ဆူ ပွင်.သော ကမ္ဘာ ကို ” ဘဒ္ဒ ကမ္ဘာ “ ဟု ခေါ် ဝေါ်ကြသည်။

၂၈ – ဆူသော ဘုရားများသည် –
” သာရ ကမ္ဘာ ” ၄- ကမ္ဘာ ပါဝင်သောကြောင်. – ဘုရား ၄-ဆ၊ူ
” မဏ္ဍ ကမ္ဘာ ” ၃- ကမ္ဘာ ပါဝင်သောကြောင်. – ဘုရား ၆-ဆူ၊
” ဝရ ကမ္ဘာ ” ၂- ကမ္ဘာ ပါဝင်သောကြောင်. – ဘုရား ၆-ဆူ၊
” သာရမဏ္ဍကမ္ဘာ ” ၂- ကမ္ဘာ ပါဝင်သောကြောင်. – ဘုရား ၈-ဆူ၊
” ဘဒ္ဒ ကမ္ဘာ ” ၁- ကမ္ဘာ ပါဝင်သောကြောင်. – ဘုရား ၅-ဆူ …
သို.သော် ” ဘဒ္ဒ ကမ္ဘာ ” တွင် ” အရိမေတ္တေယျ ” ဘုရားရှင် ပွင်.ရန်
ကျန်သေးသောကြောင်.
ပထမ” သာရ ကမ္ဘာ ” တွင် ပွင်.သော ” တဏှင်္ကရာ ” ဘုရားရှင် မှ ” ဘဒ္ဒ ကမ္ဘာ ” မှ ၄
-ဆူမြောက်
ဂေါတမ ဘုရားရှင် အထိ ၂၈ -ဆူ ရှိလေသည်။

အစဉ် အတိုင်း အားဖြင်. –

ပထမ သာရမဏ္ဍကမ္ဘာ တွင် -တဏှင်္ကရာ ၊ မေဓင်္ဂရာ ၊ သရဏှင်္ဂရာ ၊ ဒီပင်္ကရာ
ဘုရားရှင်များ။
ပထမ သာရ ကမ္ဘာ တွင် – ကောဏ္ဍည ဘုရား ။
ဒုတိယ သာရမဏ္ဍကမ္ဘာ တွင် – မင်္ဂလ ၊ သုမန ၊ ရေဝတ ၊ သောဘိတ ဘုရားရှင်များ။
ပထမ ဝရ ကမ္ဘာ တွင် – အ နောမဒဿီ ၊ ပဒုမ ၊နာရဒ ဘုရားရှင်များ။
ဒုတိယ သာရ ကမ္ဘာ တွင် – ပဒုမုတ္တရ ဘုရား ။၊
ပထမ မဏ္ဍ ကမ္ဘာ တွင် – သုမေဓာ ၊ သုဇာတာ ဘုရားရှင်များ။
ဒုတိယ ဝရ ကမ္ဘာ တွင် – ပိယဒဿီ ၊ အတ္ထဒဿီ ၊ဓမ္မဒဿီဘုရားရှင်များ။
တတိယ သာရ ကမ္ဘာ တွင် – သိဒ္ဓတ္ထ ဘုရား ။၊
ဒုတိယ မဏ္ဍ ကမ္ဘာ တွင် – တိဿ ၊ ဖုဿ ဘုရားရှင်များ။
စတုတ္ထ သာရ ကမ္ဘာ တွင် – ဝိပဿ ီဘုရား ။၊
တတိယ မဏ္ဍ ကမ္ဘာ တွင် – သိခီ ၊ ဝေဿဘူ ဘုရားရှင်များ။
ဘဒ္ဒ ကမ္ဘာ တွင် – ကကုသန် ၊ ကောဏဂုံ ၊ ကဿပ ၊ ဂေါတမ ဘုရားရှင်များ။

ဘုရားမပွင်.သော ကမ္ဘာများ ။ ။

ပထမ သာရမဏ္ဍကမ္ဘာ မှ ဒီပင်္ကရာဘုရား နှင့် ပထမ သာရ ကမ္ဘာမှ ကောဏ္ဍည ဘုရား အကြားတွင်
မရေတွက်နိုင်သော
ကမ္ဘာများ ပါဝင်သည့် သေလအသချေင်္ ခေါ် တစ် သချေင်္ ။

ပထမ သာရ ကမ္ဘာမှ ကောဏ္ဍည ဘုရား နှင့် ဒုတိယ သာရမဏ္ဍကမ္ဘာ မှ မင်္ဂလ ဘုရား အကြားတွင် မရေတွက်နိုင်သော ကမ္ဘာများ ပါဝင်သည့် ဘာသ အသချေင်္ ခေါ် တစ် သချေင်္ ။

ဒုတိယ သာရမဏ္ဍကမ္ဘာ မှ သောဘိတ ဘုရား နှင့် ပထမ ဝရကမ္ဘာ မှ အ နောမဒဿီ ဘုရား အကြားတွင် မရေတွက်နိုင်သော ကမ္ဘာများ ပါဝင်သည့် ဇယ အသချေင်္ ခေါ် တစ် သချေင်္ ။

ပထမ ဝရကမ္ဘာ မှ နာရဒ ဘုရား နှင့် ဒုတိယ သာရကမ္ဘာ မှ ပဒုမုတ္တရ ဘုရား အကြားတွင်
မရေတွက်နိုင်သော
ကမ္ဘာများ ပါဝင်သည့် ရုစိရ အသချေင်္ ခေါ် တစ် သချေင်္ ။

ထို.ကြောင်. စုစုပေါင်း ( ၄ ) သချေင်္ ဖြစ်သည်။ (ဂေါတမ ဘုရားရှင် ပါရမီဖြည်.ရသော ကာလ၏ ( ၄ )
သချေင်္ )

——————————–
ဒုတိယ သာရကမ္ဘာ မှ ပဒုမုတ္တရ ဘုရား နှင့် ပထမ မဏ္ဍကမ္ဘာ မှ သုမေဓာ ဘုရား
(၂)ဆူအကြားတွင်
ဘုရားမပွင်.သော ကမ္ဘာပေါင်း ခုနှစ်သောင်း ( ၇ဝ ဝ၀၀)။

ပထမ မဏ္ဍကမ္ဘာ မှ သုဇာတာ ဘုရား နှင့် ဒုတိယ ဝရကမ္ဘာ မှ ပိယဒဿီ ဘုရား (၂)ဆူအကြားတွင်
ဘုရားမပွင်.သော ကမ္ဘာပေါင်း ုနှစ်သောင်း ရှစ်ထောင့် နှစ်ရာ( ၂၈၂၀ဝ ) ။

ဒုတိယ သာရကမ္ဘာ မှ ဓမ္မဒဿီ ဘုရား နှင့် တတိယ သာရ ကမ္ဘာ မှ သိဒ္ဓတ္ထဘုရား (၂)ဆူအကြားတွင်
ဘုရားမပွင်.သော ကမ္ဘာပေါင်း တစ်ထောင့် ခုနှစ်ရာ့ ငါး (၁၇၀၅) ကမ္ဘာ။

တတိယ သာရ ကမ္ဘာ မှ သိဒ္ဓတ္ထဘုရား နှင့် ဒုတိယ မဏ္ဍ ကမ္ဘာ မှ တိဿ ဘုရား (၂)ဆူအကြားတွင် ဘုရားမပွင်.သော
ကမ္ဘာပေါင်း တစ် (၁) ကမ္ဘာ။

စတုတ္ထ သာရ ကမ္ဘာမှ ဝိပဿီ ဘုရား နှင့် တတိယ မဏ္ဍ ကမ္ဘာ မှ သိခီ ဘုရား (၂)ဆူအကြားတွင် ဘုရားမပွင်.သော ကမ္ဘာပေါင်း ငါးဆယ့်ကိုး ( ၅၉ ) ကမ္ဘာ။

တတိယ မဏ္ဍ ကမ္ဘာ မှ ဝေဿဘူ ဘုရား နှင့် ဘဒ္ဒ ကမ္ဘာ မှ ကကုသန် ဘုရား (၂)ဆူအကြားတွင် ဘုရားမပွင်.သော ကမ္ဘာပေါင်း နှစ်ဆယ့်ကိုး ( ၂၉ ) ကမ္ဘာ။

ထို.ကြောင့် ကမ္ဘာစုစုပေါင်း( ၉၉၉၀၄ ) ကိုးသောင်း ၊ကိုးထောင် ၊ ကိုးရာ့ လေး
ကမ္ဘာ ရှိပါသည်
။ မှတ်သားရလွယ်စေရန် ဂေါတမ ဘုရားရှင် ပါရမီဖြည်.ရသော ကာလမှာ ( ၄ ) သချေင်္
နှင့်
ကမ္ဘာ တစ်သိန်း ဟု သာ ရေးသားကြသည် ..ထင်ပါသည်။

ဘု ရား အဖြစ်ရောက်တော်မူကြခြင်း ။

ဘုရားရှင်တို. သည် အ ကုသိုလ် နည်းပါး (ဝါ) မထင်ရှားသော လူ.သက်တမ်း တစ်သိန်း ဧ။် အထက် နှင်.
ကုသိုလ် နည်းပါး (ဝါ) မထင်ရှားလွန်းသော လူ.သက်တမ်း တစ်ရာတမ်းဧ။် အောက်တွင်
မပွင်.တော်မူကြပေ။အ ကုသိုလ် နှင်. ကုသိုလ် ရောထွေးနေသော တစ်သိန်း နှင်.
တစ်ရာတမ်း ကြားတွင် ပွင်.တော်မူကြသည်။

၁။ တဏှင်္ကရာ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း တစ်သိန်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ရ ) ရက် ကျင်.ကာ ဗောဒိ
စရည်း( ကံ့ကော်)ပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၂။ မေဓင်္ဂရာ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၉ သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၈ ) လ ကျင်.ကာ ဗောဒိပေါက် (
သရက်ဖြူ ) ပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၃။ သရဏှင်္ဂရာ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၉ သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၁) လ ကျင်.ကာ
ဗောဒိသခွပ်(ညောင်ကြတ် ) ပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၄။ ဒီပင်္ကရာ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း တစ်သိန်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ရ ) ရက် ကျင်.ကာ ဗောဒိ
ညောင်ကြတ်ပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၅။ ကောဏ္ဍည ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း တစ်သိန်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၁ဝ ) လ ကျင်.ကာ ဗောဒိ
ကြောင်လျှာပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၆။ မင်္ဂလ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၉ သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၈ ) လ ကျင်.ကာဗောဒိ ကံကော်ပင်အောက်
တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၇။ သုမန ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၉ သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ (၁၀) လ ကျင်.ကာ ဗောဒိကံကော်ပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၈။ ရေဝတ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၆ သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ (၇) လ ကျင်.ကာ ဗောဒိကံကော်ပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၉။ သောဘိတ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၉ သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ (၄) လ ကျင်.ကာ ဗောဒိကံကော်ပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၁၀။ အ နောမဒဿီ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း တစ်သိန်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၁ဝ ) လ ကျင်.ကာ
ဗောဒိဖောက်ကြံ.(ထောက်ကြံ့)ပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၁၁။ ပဒုမ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း တစ်သိန်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၈ ) လသာ ကျင်.ကာ ဗောဒိ
ကြောင်လျှာပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၁၂။ နာရဒ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၉ သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ရ ) ရက်သာ ကျင်.ကာ ဗောဒိ
ကြောင်လျှာပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၁၃။ ပဒုမုတ္တရ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း တစ်သိန်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ရ ) ရက်သာ ကျင်.ကာ
ဗောဒိ ထင်းရှူးပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၁၄။ သုမေဓာ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၉ သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၈ ) လ ကျင်.ကာဗောဒိ
တမာပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၁၅။ သုဇာတာ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၉ သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၉ ) လ ကျင်.ကာဗောဒိဝါးပင်(ကြခတ်
) ပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၁၆။ ပိယဒဿီ လူ.သက်တမ်း ၉ သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ (၆) လသာ ကျင်.ကာ ဗောဒိရေကတက်ပင်အောက် တွင်
ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၁၇။ အတ္ထဒဿီ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း တစ်သိန်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၈ ) လသာ ကျင်.ကာ ဗောဒိ
စကားပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၁၈။ ဓမ္မဒဿီ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း တစ်သိန်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ရ ) ရက်သာ ကျင်.ကာ ဗောဒိ လိပ်ဆူးရွှေပင်အောက်
တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၁၉။ သိဒ္ဓတ္ထ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း တစ်သိန်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၁ဝ ) လ ကျင်.ကာ
ဗောဒိမဟာလှေကားပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၂၀။ တိဿဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း တစ်သိန်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၈) လ ကျင်.ကာဗောဒိ
ပိတောက်ပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၂၁။ဖုဿ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၉ သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၆ ) လ ကျင်.ကာဗောဒိသျှိ
သျှားပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၂၂။ ဝိပဿီဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၈ သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၈ ) လသာ ကျင်.ကာ ဗောဒိ
သခွတ်ပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၂၃။ သိခီ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၇- သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ (၈) လ ကျင်.ကာ ဗောဒိသရက်ဖြူပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၂၄။ ဝေဿဘူ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၆- သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၆) လသာ ကျင်.ကာ ဗောဒိ
အင်ကြင်းပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၂၅။ ကကုသန်ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၄- သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၁ဝ ) ရက်သာ ကျင်.ကာ
ဗောဒိ ကုက္ကိုပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၂၆။ ကောဏဂုံ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၃- သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ (၁) လသာ ကျင်.ကာ ဗောဒိ ရေသဖန်း ပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၂၇။ ကဿပ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၂- သောင်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၆ ) ရက်သာ ကျင်.ကာ ဗောဒိ
ပညောင်ပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

၂၈။ ဂေါတမ ဘုရားရှင် သည် လူ.သက်တမ်း ၁၀ဝ – တမ်း တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၆ )နှစ် ကျင်.ကာ
ဗောဒိညောင်ပင်အောက် တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။

( အ ကုသိုလ် ပေါများ၊ ဆန်းပြားသော ဒိဠိ အယူအဆ မျိုးစုံ ပေါနေသော ကာလ တွင် ပွင်.တော်မူရသော
ဘုရားဖြစ်သည်။)

” ဘဒ္ဒ ကမ္ဘာ ” တွင် ပွင်.ရန် ကျန်သေးသော အရိမေတ္တေယျ ဘုရားရှင် လူ.သက်တမ်း တစ်သိန်း(ဗုဒ္ဓဝံသ
ပါဠိတော် နှင့် ဆရာတော် ရှင်ဉာဏိသာရ )၊ ( ဒီဃနိကယ် ၊ ပါထိကဝဂ် –
စက္ကဝတ္တိသုတ်တော်
တွင် ၈-သောင်း ) တွင် ဒုက္ကရစရိယာ ( ၆ ) ရက်သာ ကျင်.ကာ ဗောဒိ ကံကော်ပင်အောက်
တွင်
ဘုရားဖြစ်တော်မူမည်။ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ဘုရားများတွင် မပါဝင် ပါ ။

နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ဘုရား ရှစ်ခိုး ။
” တ မေ
သ ဒီ ကော မံ သု ရေ ၊ သော အ ပ နာ ပ ၊ သု သု ပိ။
အ ဓံ သိ တိ ဖု ဝိ သိ ဝေ ၊ က ကော က ဂေါ နမာမဟံ ။ ”

စာရှုသူအပေါင်း ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ …….

2 comments

  • Yin Nyine Nway

    July 18, 2010 at 6:47 am

    အရမ်းသိချင်နေတဲ့ နှစ်ကျိတ်ရှစ်ဆူ အကြောင်းလေး သိရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
    နောက်ထက်လည်း နှစ်ကျတ်ရှစ်ဆူ ဘုရားရှိခိုးနဲ့ ဘာသာပြန်လေးမှားရှိရင်ပေးပါနော်

Leave a Reply