ဒေသဖွံဖြိုးရေးအတွက် ဆန်းစစ်ချက်များ

Mg OggaMarch 27, 20111min80

ဘောဂဗေဒ လေ့လာနေသူတွေ ဖွံဖြိုးရေးပညာလေ့လာနေသူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် ဆာဗေးတွေ ကွင်းဆင်လေ့လာမှုတွေလုပ်ရင် ဒါလေးက အတော် အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သိထားသလောက်ဝေမျျလိုက် သိပ်တော့ မသိဘူးဗျ ဖောက်သည်ချယုံသတ်သတ်ပါဗျာ

ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင်ဖြစ်စေ၊ စီမံကိန်း၏
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် များကို စိစစ်သုံးသပ်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ စီမံကိန်း၏
အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အကဲဖြတ်သုံးသပ်ရာတွင် ဖြစ်စေ
စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများနှင့် ဒေသခံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရပါသည်။
ဤသို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး အတွက် Participatory Rural Appraisal
(PRA)နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု ကြပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် PRA
နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ဒေသတစ်ခု၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက်
အားသာချက်များ၊ အားနည်းချက်များ၊ ပြဿနာများ ၊ အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များ၊
အခွင့်အလမ်းများကို ဒေသခံများနှင့် ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်နိုင်ရန်
ရေးသားဝေမျှဖောက်သည်ချ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဒေသတစ်ခု၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီမံကိန်းတစ်ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းသုံးရပ်ဖြင့် ချဉ်းကပ်လေ့ရှိပါသည်။

• လူမှုစီးပွားရေး (Socio – economic)

• လူမှုလိင်၊ကျားမညီမျှမှု (Gender)

• ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (Participation)

လူမှုစီးပွားရေး (Socio – economic)

လူမှုစီးပွားရေးဟူသော စကားရပ်တွင် ဒေသ၏ရေမြေရာသီဥတုများ သဘာဝပေါက်ပင်များ၊
သစ်တောများ ၊ သီးနှံများစသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်အလက်များ (environmental
pattern) ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေးလုပ်ငန်းများ၊
ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်း တိုးပွားရေးအတွက် ဦးတည်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းများ စသည့်
စီးပွားရေးဆိ%E