အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများမဟုတ်ကြသောကြောင့် သမုတိသံဃာဖြစ်လို့မရပါ… အမျိုးသမီးများသည် မဂ်ဂင်အကျင့်ကို ကျင့်ပြီး ဝိပသာနာဉာဏ်ဖြင့် ရုပ်နာမ်ကိုမြင်ပြီး မဂ်ဉာဏ်ဖြင့် နိဗ်ဗာန်ကိုမြင်လျှင် အရိယာသံဃာဖြစ်လို့ရပါသည်…