၂၄.၂.၂၀၁၂ ေသာၾကာေန႔ ညေန ငါးနာရီ ပံုမွန္႐ံုးဆင္းခ်ိန္တြင္ ရတနာပံု တယ္လီပုိ႕ ကုမၸဏီ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ရတနာပံု ဝဘ္ေပၚတယ္ဌာနသို႔ ရတနာပံုဌာနႀကီးမွဴးျဖစ္ေသာ ဦးမ်ိဳးညြန္႔ေအာင္ (ဆုိလာစက္႐ံုမွဴး) ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ရတနာပံုဝဘ္ေပၚတယ္ရွိ ဝန္ထမ္းအားလံုးအား ႐ံုးဆင္းခ်ိန္ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္

း သူ မျပန္သေရြ႕ မျပန္ခုိင္းပါ။ ညေန ေျခာက္နာရီ၌ ရတနာပံုဝဘ္ေပၚတယ္ရွိ admin department မွ က်န္ department မ်ားသို႔ ဆုိလာစက္႐ံုတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းခံရေသာ ဝန္ထမ္းအမည္မ်ား ထုတ္ျပန္္လာပါသည္။

တကယ္တမ္းတြင္ ထိုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မည္ဆုိေသာ အေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္း မရွိဘဲ ၂၄.၂.၂၀၁၂ ေသာၾကာေန႔ ညေန ငါးနာရီမွ ေျခာက္နာရီ (၁နာရီအခ်ိန္အတြင္း) တြင္သာ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ ေခၚယူသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာလည္း သူ႔တစ္ေယာက္ထည္း၏ ဆႏၵႏွင့္ အာဏာကိုသာ သံုး၍ ေရြးခ်ယ္သြားပါသည္။ ေရြးခ်ယ္သြားေသာ ဝန္ထမ္းစာရင္းမွာ ပထမဦးစားေပး၊ ဒုတိယ ဦးစားေပးဆိုၿပီး ေခၚခ်င္သူ နာမည္စာရင္းမ်ားကို ရံံုးတက္႐ံုးဆင္း လက္မွတ္ထိုးစာရြက္ကုိၾကည့္၍ အမွတ္အသား ျပဳလုပ္သြားပါသည္။ ထို ပထမဦးစားေပး လူစာရင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ၂၅.၂.၂၀၁၂ စေနေန႔မနက္ ၈ နာရီအေရာက္ ဆုိလာစက္႐ုံသို႔ သတင္းပုိ႔႐ံုးတက္ရမည္ဟု ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ပထမဦးစားေပး လူစာရင္းရွိ ဝန္းထမ္းအားလံုးမွာ မိမိတို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုိေသာ သေဘာဆႏၵ မပါပဲ ၂၅.၂.၂၀၁၂ စေနေန႔မနက္ ၈ နာရီတြင္ သြားေရာက္ သတင္းပို႔ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသုိ႔ သတင္းပုိ႔ရာတြင္ ရတနာပံုဌာနႀကီးမွဴးျဖစ္ေသာ ဦးမ်ိဳးညြန္႔ေအာင္ ေရာက္ရွိမလာေသးေသာအခ်ိန္အတြင္း ပထမဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ရတနာပံုဝဘ္ေပၚတယ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဗိုလ္ႀကီးဦးေဇာ္လြင္ဦး မွ “မေကာင္းရင္ ကင္းေအာင္ေန၊ မကင္းရင္ ေကာင္းေအာင္ေန လုပ္ႏုိင္ရင္လုပ္ မလုပ္ႏုိင္ရင္ထြက္ တတ္ဖုိ္႔ မလိုဘူး၊ နပ္ဖုိ႔လို္တယ္

ေတာ္ဖုိ႔ မလုိဘူး၊ မေခ်ာ္ဖို႔ လို္တယ္ ရွိဖုိ႔ မလိုဘူး၊ သိဖုိ႔လိုတယ္ ၁၀ တန္းေအာင္ဖုိ႔ မလိုဘူး၊ အလိုက္သိဖုိ႔လိုတယ္”

ဆိုေသာ ၿခိမ္းေျခာက္အရိပ္ျပစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆိုလာစက္ရံုရွိ လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အပုိင္းႏွစ္ပုိင္း ရွိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ထိုႏွစ္ပိုင္းမွာ Installation and Production ပုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ Installation ပုိင္းမွာ GSM Tour တိုင္မ်ားကို solar plate မ်ားလုိက္လံတပ္ဆင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး Production ပုိင္းမွာ ဖုန္း solar circuit မ်ားကို ခဲတုိ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရေသာ ရတနာပံုဝဘ္ေပၚတယ္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားကို “မင္းကားေမာင္းတတ္သလား” ဟူေသာ မိမိပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေသာ ေမးခြန္းကို ေမးခဲ့ပါသည္။ဝဘ္ေပၚတယ္ရိွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းမွာ BE(IT) ႏွင့္ B.C.Sc (Hons:) မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ မနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္္ ရတနာပံုဌာနႀကီးမွဴး ဦးမ်ိဳးညႊန္႕ေအာင္ (ဆုိလာစက္႐ံုမွဴး) ၏ ရံုးခန္းတြင္ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေျပာၾကားေသာ စကားမ်ားတြင္ သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ မည္မွ်ၾကီးမားေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး

“နင္တို႕ ၾကပ္ၾကပ္ သတိထား၊ လူပါးမဝနဲ႔ င့ါလက္ညိဳးေကြးလိုက္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲသိလား လက္ဝါးနဲ႔ မ်က္ႏွာ ဘယ္ဟာပုိၾကီးလည္း ဘယ္သူစမ္းခ်င္လည္း”

ဆိုေသာ ၿခိမ္းေျခာက္စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မိမိတို႔ မူရင္းဌာနတြင္ ထမ္းေဆာင္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေျပာၾကားရာ

“အဲဒါေတြ င့ါကို လာမေျပာနဲ႔ ငါနားမလည္ဘူး င့ါကို စကားလံုးၾကီးၾကီးေတြ လာမေျပာနဲ႔” ဟု ေျပာၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းကို ေမးပါသည္။ ထိုသုိ႔ေမးၾကားၿပီး

“နင့္ဘြဲ႕က ဘယ္ႏိုင္ငံက ရခဲ့တ့ဲ ဘြဲ႕မုိ႔လို႔လည္း အဂၤလန္ကလား အေမရိကန္ကလား ဒီႏိုင္ငံက ဒီဘြဲ႕စုတ္ေလာက္နဲ႔႔ င့ါကို ေ-ာက္ဖင္ေခါင္း လာမက်ယ္္နဲ႔

ျမန္မာႏုိင္ငံက ရတဲ့ဘြဲ႕ ဘာလုပ္ရမွာလဲ နင္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္အရည္အခ်င္းရွိလည္းရွိရင္ ဒီေရွ႕မွာ ထိုင္ၿပီး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပါးရိုက္ေၾကးေဆြးေႏြးမယ္လို႔”

ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဝက္ဘ္ေပၚတယ္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္ရမည့္ အလုပ္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ
“ငါခိုင္းတာလုပ္ ဘာမွ ျပန္မေမးနဲ႔” ဆိုၿပီး ဟိန္းေဟာက္ေျပာဆုိပါသည္။

ထို႔ေနာက္္ ေစာင့္ဆိုင္းခိုင္းထားေသာ အခန္းသုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔လႊတ္ၿပီး ဗိုလ္ႀကီးဦးေဇာ္လြင္ဦးမွ
“နင္တို႔ ခုနက ငါမသြားခင္ ေသခ်ာမွာၿပီး ေျပာခဲ့တဲ့စကားေလးခြန္းကုိ မွတ္မိေသးလား” ဟု ျပန္လည္ေမးျမန္းပါသည္။ ထိုစကားေလးခြန္းမွာ

“တတ္ဖုိ္႔ မလိုဘူး၊ နပ္ဖုိ႔လို္တယ္ ေတာ္ဖုိ႔ မလုိဘူး၊ မေခ်ာ္ဖို႔ လို္တယ္ ရွိဖုိ႔ မလိုဘူး၊ သိဖုိ႔လိုတယ္ ၁၀ တန္းေအာင္ဖုိ႔ မလိုဘူး၊ အလိုက္သိဖုိ႔လိုတယ္” ဆိုတဲ့ စကားျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ရတနာပံုဌာနႀကီးမွဴး ဦးမ်ိဳးညြန္႔ေအာင္ (ဆုိလာစက္႐ံုမွဴး) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္က ဦးမ်ိဳးညႊန္႕ေအာင္ ေမးျမန္းေသာ လက္ဝါးႏွင့္ မ်က္ႏွာ ဘယ္ဟာႀကီးလဲဟု ေမးျမန္းခ်က္ကို မ်က္ႏွာႀကီးပါသည္ဟု ျပန္လည္ျပန္လည္ေျဖဆိုမႈမွာ မွားယြင္းေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီး ေျဖဆိုသင့္သည္မွာ

“ဟုတ္ကဲ့ ဗိုလ္မွဴး ဟုတ္ကဲ့ လက္ဝါးႀကီးပါတယ္” လို႔ ေခါင္းငုံ႔ေျဖဆိုသင့္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မူရင္းဌာနသုိ႔ ျပန္လည္ေမးျမန္းမည္ကို ေျပာၾကားရာတြင္

“မလိုဘူး။ မင္းတို႔က အခု ရတနာပံုဝဘ္ေပၚတယ္ႏွင့္ လံုးဝမသက္ဆုိင္ေတာ့ဘူး မင္းတုိ႔အားလံုး ဆိုလာလက္ေအာက္ ေရာက္ေနၿပီ လူညီရင္ ဤ ကၽြဲဖတ္ၾကေပါ့ စေနေန႔ ရံုးဖြင့္တယ္ရံုးမတက္ရင္ မင္းတုိ႔အားလံုး ပ်က္ကြက္လုပ္ပစ္မည္” ဟု ေျပာပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ မူရင္းဌာနသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ သတင္းပို႔ၿပီးခ်ိန္တြင္ ရတနာပံု ဝဘ္ေပၚတယ္ဌာနသို႔ ရတနာပံုဌာနႀကီးမွဴး ဦးမ်ိဳးညြန္႔ေအာင္ (ဆုိလာစက္႐ံုမွဴး) ေရာက္ရွိလာၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ခံ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႐ံုးေရွ႕သုိ႔ ေခၚယူၿပီး လာမည့္ ၂၇.၂.၂၀၁၂ (တနလၤာေန႔) တြင္ ဆိုလာစက္႐ံုသို႔ အလုပ္ဆင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အကယ္၍ လာမဆင္းႏုိင္သူူမ်ား အလုပ္ထြက္ရမည္ဆိုေသာ ၿခိမ္းေျခာက္စကားေျပာဆုိၿပီး အလုပ္ထြက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးခိုင္းပါသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕ခံဝန္ထမ္းမ်ားမွာ မိမိပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အလုပ္ျဖစ္ရသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ မိမိသေဘာဆႏၵမပါ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္းကတစ္ေၾကာင္း၊ လူလူခ်င္း ႐ိုင္းျပၾကမ္းတမ္းစြာ အာဏာသံုး ေျပာဆို ဆက္ဆံခံရျခင္းေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း ယခုကဲ့သုိ႔ အမ်ားျပည္သူ သိေစရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

Min Ye Kyaw Swar

ေဒါင္းမန္ဟုန္မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။

About မြသဲ ( 17082011 )

has written 110 post in this Website..

THAKHIN CJ #8172011