တစ္ေန႔ကမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႔လို႔စကားေျပာၾက

ရာမွာcall centerအေၾကာင္းေျပာၾကရင္းကိုယ့္အျဖစ္ကို

သတိရမိတယ္။Sony laptop ေလးရတံုးကေပါ႔၊

sony web site မွာregisterလုပ္ျပီးသူ႔web site

ကchatမွာoperatorနဲ႔chatျပီးမသိတာေတြေမးမိတယ္၊

ၾကာလာေတာ့သူကစိတ္မရွည္ေတာ့လို႔လာမသ

ိRemote Destop connectionလုပ္ခြင့္ေတာင္းတယ္၊

sonywebsiteကsoftwareကုိေဒါင္ခိုင္းျပီး

ကိုယ့္ကြန္ျပဴတာေပၚမွာသူ႔ဟာသူအေ၀းထိန္း

စံနစ္နဲ႔လုပ္ေပးသြားတာမွတ္မိေနမိတယ္။

ေအာက္ကဟာသေလးကမိတ္ေဆြ

တစ္ေယာက္ပို႔လိုက္တာဖတ္ျပီးျပံဳးမိတယ္။

တစ္ခါတစ္ေလေမးတဲ့သူဘက္က

လဲknowledgeရွိဖို႔လိုသဗ်ေနာ္။

 

HELLO, OPERATOR

 

Customer:   ‘I’ve been calling 0700-1000 for two days and can’t get

Through; can you help?’

Operator:    ‘Where did you get that number, sir?’

Customer:   ‘It’s on the door of your business.’

Operator:    ‘Sir, those are the hours that we are open.’

 

****

Samsung Electronics*

Caller:         ‘Can you give me the telephone number for Jack?’

Operator:    ‘I’m sorry, sir, I don’t understand who you

are talking  About.’

Caller:          ‘On page 1, section 5, of the user guide

it clearly state That I need to unplug

the fax machine from the AC wall Socket and

telephone Jack before cleaning. Now, can you

Give me the number for Jack?’

Operator:    ‘I think it means the telephone plug on the wall.’

 

****

 

Caller   (enquiring about legal requirements

while traveling in Europe)

‘If I register my car in France, and

then take it to England,

do I have to change the steering wheel

to the other side of the car?’

****

 

Tech Support: ‘I need you to right-click on the Open Desktop.’

Customer:       ‘OK.’

Tech Support:  ‘Did you get a pop-up menu?’

Customer:       ‘No.’

Tech Support:  ‘OK. Right-Click again. Do you see a pop-up menu?’

Customer:       ‘No.’

Tech Support:  ‘OK, sir. Can you tell me what you have done up until

This point?’

Customer:       ‘Sure. You told me to write ‘click’ and I wrote

‘Click’.

 

****

 

Tech Support:  ‘OK. At the bottom left hand side of your screen,

Can You see the ‘OK’ button displayed?

Customer:     ‘Wow! How can you see my screen from there?’

 

****

 

Caller:      ‘I deleted a file from my PC last week and

I just realized that I need it.

So, if I turn my system clock back

two weeks will I get my

File back again?

 

****

 

This has to be one of the funniest things in a long time.

I think this guy Should have been promoted, not fired.

This** **is a true story from the Word Perfect Helpline,

which was transcribed from a recording monitoring

the customer care department…………..

Needless to** **say the Help Desk employee** **was fired;

however, He/she is currently suing the WordPerfect

organization for ‘Termination without Cause.’

 

Actual dialogue of a former Word Perfect Customer

Support employee.

(Now I know why they record these conversations!):

 

Operator:  ‘Ridge Hall, computer assistance; May I help you?’

Caller:       ‘Yes, well, I’m having trouble with Word Perfect.’

Operator:  ‘What sort of trouble?’

Caller:        ‘Well, I was just typing along and all of

a sudden The words went away.’

Operator:  ‘Went away?’

Caller:       ‘They disappeared’

Operator:  ‘Hmm. So what does your screen look

like now?’

Caller:       ‘Nothing.’

Operator:  ‘Nothing??’

Caller:       ‘It’s blank; it won’t accept anything

when I type.’

Operator:  ‘Are you still in WordPerfect, or did you get out?’

Caller:       ‘How do I tell?’

Operator:  ‘Can you see the ‘C: prompt’ on the screen?’

Caller:       ‘What’s a sea-prompt?’

Operator:  ‘Never mind, can you move your cursor

around the screen?’

Caller:       ‘There isn’t any cursor; I told you,

it won’t accept Anything I type….’

Operator:  ‘Does your monitor have a power indicator?’

Caller:       ‘What’s a monitor?’

Operator:  ‘It’s the thing with the screen on it

that looks like a TV.

Does it have a little light that tells you

when it’s on?’

Caller:       ‘I don’t know.’

Operator:  ‘Well, then look on the back of

the monitor and find

Where the power cord goes into it.

Can you see that??’

Caller:       ‘Yes, I think so.’

Operator:  ‘Great. Follow the cord to the plug,

and tell me if it’s

Plugged into the wall…

Caller:        ‘Yes, it is.’

Operator:   ‘When you were behind the monitor,

did you notice that

There were two cables plugged

into the back of it,

Not just one? ‘

Caller:        ‘No.’

Operator:    ‘Well, there are. I need you to look

back there again And find the other cable.’

Caller:           ‘Okay, here it is.’

Operator:    ‘Follow it for me, and tell me if it’s plugged securely

Into the back of your computer….’

Caller:         ‘I can’t reach.’

Operator:    ‘OK. Well, can you *see* if it is?’

Caller:          ‘No… .’

Operator:     ‘Even if you maybe put your knee

on something and lean Way over?’

Caller:           ‘Well, it’s not because I don’t have

the right angle — it’s because it’s dark.’

Operator:      ‘Dark?’

Caller:            ‘Yes – the office light is off, and the

only light I Have is coming in

from the window.’

Operator:      ‘Well, turn on the office light then.’

Caller:            ‘I can’t.’

Operator:      ‘No? Why not?’

Caller:            ‘Because there’s a power failure.’

Operator:       ‘A power …. A *power failure*?

Aha.  Okay, we’ve got it

Do you still have the boxes and manuals and

Packing stuff that your computer came in?’

Caller:            ‘Well, yes, I keep them in the closet….’

Operator:     ‘Good. Go get them, and unplug

your system and pack it

Up just like it was when you got it.

Then take it back to

The store you bought it from.’

Caller:            ‘Really? Is it that bad?’

Operator:      ‘Yes, I’m afraid it is.’

Caller:            ‘Well, all right then, I suppose.

What do I tell them?’

Operator:      ‘Tell them you’re too damned stupid

                           to own a computer!’

 

Forwarded email အားမွီျငမ္းပါသည္။

About MTY

Kyaw Thu has written 8 post in this Website..

A person working in a INGO. Born in1950s. Believes in truth. Love to read and write Jokes and Satire.

   Send article as PDF