၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မႇ စတင္၍သက္ေရာက္မည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏႇင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားအေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ရႇင္းလင္း၊ တစ္လ က်ပ္ ၁၂၀၀၀၀ ေအာက္ ရရႇိသူမ်ားအား ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳမည္

Wednesday, 28 March 2012 11:26

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏႇစ္တြင္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏႇင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ စနစ္မ်ား အေၾကာင္းကို မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ အခြန္ဆုိင္ရာ ရႇင္းလင္းပြဲတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရႇိပါသည္။

အဆိုပါ ရႇင္းလင္းပြဲသို႔ ဘ႑ာေရးႏႇင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းသန္းႏႇင့္ ညႊန္ၾကားေရးမႇဴးခ်ဳပ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႇဴးမ်ား တက္ေရာက္ကာ အခြန္ဆုိင္ရာမ်ား ေခတ္စနစ္ႏႇင့္အညီ ေျပာင္းလဲထားသည့္ အေၾကာင္း မ်ားကို ရႇင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀င္ေငြခြန္ဆိုင္ရာမ်ားကို ျပင္ဆင္သတ္မႇတ္ေပးရာ၌ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ခုနစ္ခု ထုတ္ျပန္ကာ သတ္မႇတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မႇ စတင္သက္ေရာက္မည့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေပးထားသည့္ ၀င္ေငြခြန္အရ တစ္လ လစာ က်ပ္ ၁၂၀၀၀၀ ေအာက္ရရႇိသူ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း၊ ပုဂၢလိက ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရႇိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအျပင္ သမ၀ါယမႏႇင့္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္လက်ပ္ တစ္သိန္းႏႇင့္ က်ပ္တစ္သိန္းေအာက္ ၀င္ေငြရႇိသူမ်ား ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရႇိမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က လစာအေပၚ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မႇတ္ထားရာတြင္ ၀င္ေငြပမာဏအလိုက္ အလႊာ ၁၅ လႊာ သတ္မႇတ္ထားေသာ္လည္း ယခု အခါ ၁၂ လႊာသာ သတ္မႇတ္လိုက္ေၾကာင္း၊ ယခင္က တစ္က်ပ္မႇ ၅၀၀၀ က်ပ္အတြင္း ရရႇိသူမ်ားအား ၀င္ေငြခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ သတ္မႇတ္ထားျခင္းမႇစကာ က်ပ္ ၂၀၀၀၀၀၀၁ ႏႇင့္အထက္အား ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေကာက္ခံရန္ သတ္မႇတ္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္မူ တစ္က်ပ္မႇ က်ပ္ငါးသိန္းအထိ လစာ၀င္ေငြရႇိသူမ်ားသည္ပင္ ၀င္ေငြခြန္ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မႇတ္ထားေၾကာင္း၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀၀၀၁ ႏႇင့္အထက္ လစာ ၀င္ေငြရႇိသူမ်ား ပင္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေပးေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္သတ္မႇတ္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စည္းၾကပ္သည့္ ၀င္ေငြခြန္မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယခင္က အနိမ့္ဆံုး ငါးရာခုိင္ႏႈန္းမႇ အျမင့္ဆံုး ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ သတ္မႇတ္ထားေသာ္လည္း ယခုအခါ အနိမ့္ဆံုး ႏႇစ္ရာခုိင္ႏႈန္းမႇ အျမင့္ဆံုး ၃၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းအထိသာ ေပးေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ သတ္မႇတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က က်ပ္ ၅၀၀၀ ၀င္ေငြရႇိလွ်င္ပင္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမႈမႇ ယခုအခါ က်ပ္ငါးသိန္း ၀င္ေငြရႇိသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ပင္ ၀င္ေငြခြန္ ႏႇစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေပးေဆာင္ရေတာ့မည့္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ လစာ၊ သမ၀ါယမစသည္ျဖင့္ မည္သည့္ ၀င္ေငြအတြက္ျဖစ္ေစ သတ္မႇတ္ထားသည့္ သက္သာခြင့္မ်ားရႇိၿပီး အဆိုပါ သက္သာခြင့္မ်ား ခုႏႇိမ္လ်က္ က်န္၀င္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြ ခြန္ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မႇတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အား ျပင္ဆင္သတ္မႇတ္ရာတြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ကုိးခုထုတ္ျပန္ကာ ျပင္ဆင္ သတ္မႇတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ျပင္ဆင္ေပးရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးေဆာင္ရမည့္ ကုန္စည္အုပ္စုႏႇင့္ အခြန္ႏႈန္းျမင့္ျဖင့္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အထူးကုန္စည္မ်ားဟူ၍ ႏႇစ္မ်ဳိး ခြဲျခားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္အား ျပင္ဆင္ေပးမႈအရ ကုန္စည္အမ်ဳိးအစား ၇၀ မႇာ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေပးေဆာင္ရေသာ ကုန္စည္ ၉၈ မ်ဳိး၊ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေပး ေဆာင္ေနရေသာ ကုန္စည္ ၄၅ မ်ဳိး၊ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရေသာ ကုန္စည္ ၅၂ မ်ဳိးတို႔ အားလံုးကို ယခုအခါ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းသာ တစ္ေျပးညီ ေကာက္ခံရန္ ေလ်ာ့ေပါ့သတ္မႇတ္လိုက္သည္ဟု သိရသည္။ ယခုအခါတြင္ ေရာင္းရေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ရႇိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စည္းၾကပ္ျခင္း မျပဳရေသာ ေရာင္းရေငြအျဖစ္ သတ္မႇတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ပင္ ကုန္စည္ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဖြယ္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခင္ကစည္းၾကပ္ျခင္း မျပဳရေသာ ေရာင္းရေငြပမာဏ သတ္မႇတ္ခ်က္အား က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အထိ တိုးျမႇင့္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အခြန္ႏႈန္းမ်ား ျပင္ဆင္ေပးျခင္းမႇာ ေခတ္ကာလျဖင့္ ေလ်ာ္ညီေစရန္၊ အခြန္ထမ္းအမ်ားစုထံမႇ သင့္ေတာ္သည့္ ပမာဏျဖင့္သာ ေကာက္ခံရန္၊ အခြန္ထမ္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစရန္၊ အခြန္ထမ္း ကိုယ္တိုင္မႇ ေက်နပ္စြာ အခြန္ေပးေဆာင္သည့္ အေနအထားသို႔ သြားရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္ဆင္ေပးသည့္ အခြန္အေနအထားမ်ားကို တြက္ခ်က္ၾကည့္ပါက ၀င္ေငြခြန္ ျပင္ဆင္သတ္မႇတ္ေပးမႈမႇာ အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေနအထား ရႇိလာႏုိင္ၿပီး ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ျပင္ဆင္ သတ္မႇတ္ေပးမႈတြင္လည္း သက္သာေစႏိုင္သည့္ အေနအထားရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းအုပ္စုတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကုန္စည္မ်ားမႇာ တန္ဖိုးျမင့္ကုန္စည္မ်ားႏႇင့္ တန္းတူေပးေဆာင္ရသည့္ အေနအထားရႇိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

http://www.first-11.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13002:2012-03-28-05-09-12&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

ဇယားေတြပါမလာခဲ့ပါဘူး ။ အဲ့ဒီ႔ လင့္ခ္ မွာ သြာၾကည့္နိုင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီအထဲမွာ ဇယားတင္ခ်င္ရင္ ဘယ္လိုတင္ရလည္း မသိ၍ လမ္းညႊန္ေပးၾကပါဦးခင္ဗ်ာ။

About ကထူးဆန္း

has written 107 post in this Website..

   Send article as PDF