ခုိင္တုိစန္သည္အပင္မွ အပင္ေရာဂါပုိးဆန့္က်င္ ပစၥည္းမ်ား ပုံမွန္ထက္ အဆမ်ားစြာ တုိးတက္ထုတ္လုပ္နုိင္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးနုိင္သည့္သဘာ၀ႀသဂဲနစ္ဓါတုပစၥည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ခုိင္တုိစန္သည္ ဘက္တီးရီးယားနွင္႔ မႈိေရာဂါမ်ားကုိ အထူးနွိမ္နင္းေပးနူိင္သည့္အျပင္ သံမႊားေကာင္ မ်ားကုိလည္း  ေၾကပ်က္ေစနုိင္ပါသည္။ ဤ နည္းအားျဖင့္ အပင္ေရာဂါ ျဖစ္ေစေသာဘက္တီးရီးယားမ်ိဳးပြားမႈ ေလ်ာ့နည္းကာ တျဖည္းျဖည္း ပ်က္သုဥ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အပင္ ေရာဂါပုိးမ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ အဆိပ္နွင္႔အပင္ကုိ အႏၱရာယ္ျပဳမည့္ အင္ဇုိင္းမ်ားကုိ ခုိင္တုိစန္မွ ဆြဲေဆာင္

စုခဲေပးျပီး ၄င္းတုိ႔၏အာနိသင္မ်ားပ်က္ျပယ္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင္႔ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကုိ ကာကြယ္ေပးသည္။

ခုိင္တုိစန္သည္ အပင္၏ သဘာ၀၀င္ေပါက္မ်ားနွင္႔ အနာဒဏ္ရာမ်ား မွတဆင္႔ ၀င္ေရာက္တတ္ေသာ ဘက္တီးရီးယားပုိးမ်ားနွင္႔ အပင္ဆဲလ္မ်ား

အားတြယ္ကပ္ထုိးေဖာက္ ၀င္ေရာက္တတ္ေသာ ဗုိင္းရပ္ပုိးမ်ားရန္မွလည္း အထက္ပါနည္းျဖင္႔ ကာကြယ္ေပးနုိင္သည္။ အျခားတစ္နည္းအားျဖင္႔ ေျမၾကီးထဲသုိ႕ ခုိင္တုိစန္ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင္႔ ေျမႀကီးတြင္းရွိ အပင္ေရာဂါပုိးမ်ား ေလ်ာ႔နည္းက်ဆင္းလာေစၿပီး၊ ေျမဆီလႊာနွင္႔အပင္အက်ိဳးျပဳ အဏုဇီ၀ပုိးမ်ားကုိမူ

ပုိမုိတုိးပြားလာေစပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင္႔ဆုိေသာ္္ အပင္မ်ားကုိ ခုိင္တုိစန္ဖ်န္းေပးျခင္းအားျဖင့္ အပင္ေရာဂါမ်ားကုိကာကြယ္ေပးျခင္း၊ အပင္ ႀကီးထြားမႈေကာင္းေစျခင္းနွင္႔၊ အင္းဆက္ပုိးမႊားဒဏ္ခံနုိင္ျခင္း စသည္႔အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား တစ္ၿပဳိင္နက္ ရရွိေစနုိင္ပါသည္။

ခုိင္တုိစန္သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါနည္းမ်ားျဖင္႔ အပင္၏ေရာဂါမ်ားကုိ ခုခံတြန္းလွန္ေသာျဖစ္စဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ဆပြားတုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာေၾကာင္႔ စုိက္ခင္းရွိအပင္မ်ားတြင္ ေရာဂါမက်ေရာက္မီ ခုိင္တုိစန္ကုိ ႀကိဳဖ်န္းထားမွသာလွ်င္ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္နူိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႕ေၾကာင္႔ အပင္အနည္းငယ္တြင္ ေရာဂါစေတြ႔ ေနၿပီး အျခားအပင္မ်ားသုိ႕ေရာဂါမကူးစက္ေသးခင္ ေစာလ်င္စြာဖ်န္းထားရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အာလူးေလာင္မဲကဲ႔သို႔ေသာ ေရာဂါမ်ိဳးကုိ ခုိင္တုိစန္တစ္မ်ိဳးတည္းသုံး၍ မနွိမ္နင္းသင္႔ေပ။ ခုိင္တုိစန္သည္ ဓာတုေဆးမ်ားကဲ႔သုိ႔ အပင္ေပၚတြင္ စြမ္းအားျပည္႔

ၾကာရွည္စြာ ေနနုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင္႔ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ဖ်န္း၍အသုံးျပဳသင္႔ပါသည္။ ခုိင္တုိစန္ကုိ အပင္ေပၚဖ်န္းထားပါက ဦးစြာေရာဂါ ကာကြယ္ေစနုိင္ၿပီး၊ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ အပင္ႀကီးထြားမႈနွင္႔ခံနူိင္ရည္ရွိမႈကုိအားေပးေသာ glucosamine အျဖစ္ ဓါတ္ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အပင္၏မူလဇီ၀ကမၼျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ထိခုိက္မႈမျဖစ္ေပၚနူိင္ေၾကာင္းသုေတသနျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ခုိင္တုိစန္ကုိ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင္႔ တုိင္းရင္းေဆး၀ါးအခ်ိဳ႕တြင ္ထည့္သြင္းအသုံးျပဳနူိင္ေသာေႀကာင့္ အစာ လမ္းေၾကာင္းထဲသုိ႔ ခုိင္တုိစန္၀င္ေရာက္သြားသည္႔တုိင္ေအာင္ အဆိပ္မျဖစ္ေစနူိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေဆးဖ်န္းလုပ္သားမ်ားနွင္႔ စားသုံးသူျပည္သူမ်ားအတြက ္အႏၱရာယ္မရွိ။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိလည္း ထိခုိက္ညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစနိူင္ပါ။ ဤသုိ့ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈေၾကာင္႔ ရိတ္သိမ္းျပီးဟင္းသီးဟင္းရြက္နွင္႔ သစ္သီး၀လံမ်ား ေရာဂါ၀င္၍ပုပ္သိုးျခင္းမျဖစ္ေစရန္၊ ၾကာရွည္အထားခံနူိင္ရန္နွင့္ အေရာင္လွပမႈမ်ားအတြက္သာမက ဓာတုေဆးသုံးရန္မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ခုိင္တုိစန္ကုိကမၻာအနွံ႔ တြင္က်ယ္စြာအသုံးျပဳေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ခုိင္တုိစန္ကုိသုိေလွာင္သိမ္းဆည္းရာတြင္ အေအးခန္းမလုိေသာ္လည္း အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေနေသာဂုိေဒါင္ထဲတြင္လေပါင္းမ်ားစြာသုိေလွာင္၍ မရပါ။ ပူေသာေနရာတြင္ လအတန္ၾကာထားပါက ခုိင္တုိစန္သည္ glucosamine အျဖစ္ ဓါတ္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး အပင္ႀကီးထြားမႈကုိအားေပးေသာ္လည္း ေရာဂါကာကြယ္သည့္အာနိသင္မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းနူိင္ပါသည္။

ဓာတုေဆးျဖင့္နွိမ္နင္း၍မရေသာ “ဘက္တီးရီးယားပင္ညႈိးေရာဂါ” ကုိ ခုိင္တုိစန္ျဖင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ နွိမ္နင္းနူိင္ျခင္း၊ ပမာဏအနည္းငယ္ျဖင့္ထိေရာက္မႈေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္နူိင္ျခင္း၊ နူိင္ငံျခားပုိ႔ကုန္၏ ေဘးထြက္စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းျဖစ္ေသာ ပုစြန္ခြံမွ ထုတ္ယူရရွိနိူင္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးတြက္ေျခကုိက္သည့္အျပင္ ဓာတုေဆးမ်ားနွင့္နႈင္းယွဥ္လွ်င္ေစ်းနႈန္းလြန္စြာသက္သာျခင္း၊ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းျပတ္လပ္မႈ၊

ေစ်းတက္မႈျပႆနာမ်ား နည္းပါးသည့္ “စဥ္ဆက္မျပတ္ေပါမ်ား စြာ ထုတ္လုပ္ရရွိနူိင္သည့္ပစၥည္း” ျဖစ္ျခင္းတုိ႔သည္ နိူင္ငံေတာ္အတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းေစမည့္ သဘာ၀ အဖုိးတန္ၾသဂဲနစ္ဓာတုပစၥည္း ျဖစ္ပါသည္။

About Wai Aung Chan Myo

Wai Aung Chan Myo has written 53 post in this Website..

Now, I plant agarwood in Thanlyin and also Meiktilar. There are more than hundred thousands of agarwood (saplings). But grow nearly 2000 plant in Thanlyin and Meiktilar.

   Send article as PDF