မိမိမွတ္သား ထားဘူးသည့္ ေကာင္းႏိုးရာရာ

အေၾကာင္းအရာ ေလးမ်ားအား …

မဖတ္မိရေသးသူ မ်ား သိရွိမွတ္သား

ႏိုင္ၾကပါ ေစရန္ သိသမွ် တို ့အား

ေရးသား ေဖာ္ၿပလိုပါသည္…

ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့ေတာင္ေပၚဘုရားတစ္ဆူ ေပၚမွာ

ေရးသားထားသည့္ မွတ္သားဖြယ္ရာ

သတိေပး ဆုံးမစာ သားေလးအား ထပ္ဆင့္

ေ၀မွ်ခါ ေအာက္ပါ

အတိုင္း ေဖာ္ၿပ လိုက္ပါသည္ ။

ရွာ ေဖြ စု ေဆာင္း စဥ္ အ ခါ ဆင္း ရဲ ဒုကၡ ကို

ၿဖစ္ ေစ တတ္ ၏ ။

ပ်က္ စီး ဆုံး ပါး ေသာ အ ခါ ပူ ပင္ ေသာ က

ကို ၿဖစ္ ေစ တတ္ ၏ ။

ၿပည့္ စုံ ၾကြယ္ ၀ ေသာ အ ခါ မာန္ မာ န

ကို ၿဖစ္ ေစ တတ္ ၏ ။

ဤ သို ့ေသာ သ ေဘာ ရွိ သည့္ စည္း စိမ္ ဥစၥာ

တို ့သည္ အ ဘယ္ မွာ လွ်င္

ခ်မ္း သာ ကို ေပး တတ္ ပါ သ နည္း ။

သတိမူဘြယ္ရာ ဆုံးမစာသား ေလး မ်ားၿဖစ္၍

ႏွစ္ၿခိဳက္မိ ပါသည္ ။

ထို ့အတူ ေဂဇက္ရြာသူား တို့လည္း ႏွစ္သက္ ႏိုင္ၾကလိမ့္

မည္ဟု ေတြးၿမင္ခါ

ေစတနာၿဖင့္ ေရးသား လိုက္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။

ကံအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္သား ထားတာ

ေလးလည္း ထပ္မံေဖာ္ၿပ လိုပါတယ္..

ကံ ေကာင္း တယ္ ဆို တာ အ လုပ္ ေကာင္း ၿခင္း ေၾကာင့္

ၿဖစ္ တယ္။

ကိုယ္ လုပ္ တဲ့ အ လုပ္ ေကာင္း ေလ ေလ , ကံ ေကာင္း

ေလ ေလ ဘဲ ။

အ လုပ္ ေကာင္း ဘို ့ဆို တာ က ေတာ့ စိတ္ သ ေဘာ

ထား ေကာင္း မွ ၿဖစ္ မယ္။

စိတ္ သ ေဘာ ထား ဆို တာ, ေစ တ နာ ပဲ….

ဒါ ေၾကာင့္…….ကံ ေကာင္း ခ်င္ ရင္, ေစ တ နာ ေကာင္း

ဖို ့လို ပါ ေၾကာင္း ေၿပာ လိုက္ ပါ ရ ေစ ။ ။

( ေ၀ ဖန္ ထင္ ၿမင္ မႈ ေလး မ်ား ေရး သား ေပး ႏိုင္

ပါ ရန္ ေတာင္း ဆို အပ္ ပါ သည္ )

aye.kk

About aye.kk

has written 246 post in this Website..