မသိမႈ ျဖစ္စဥ္ သီအိုရီ (အ၀ိဇၨာ ပစၥယာ သခၤါရာ)ကို ပံုစံျဖည့္ျခင္း ႏွင့္

အ၀ိဇၨာ ပစၥယာ သခၤါရာ သီအိုရီ (လူမႈေရးကိစၥ) တြင္ ပံုစံျဖည့္ျခင္း အဆက္ျဖစ္ပါသည္။

စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့အခါမွာ မိမိလုပ္ငန္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး (အ၀ိဇၨာ) သိသင့္သိထိုက္တာမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ မသိပါက (သခၤါရ) မွားယြင္း၊ လြန္ကဲစြာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထိုကဲ့သို႔ မွားယြင္း၊ လြန္ကဲစြာ လုပ္ငန္းမကြၽမ္းက်င္ပဲ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မိပါက ေနာက္ဆံုးမွာ

“ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ“ဆိုသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြပဲ ရရမွာ အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ မိမိတို႔ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၾကတဲ့အခါမွာ (၀ိဇၨာ) သိသင့္သိထိုက္တာ ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ သိေအာင္လုပ္မိဖို႔လိုပါတယ္။

“ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ိရီယ”

လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တစ္ပါးသူက လုပ္ကိုင္လို႔ စီးပြားျဖစ္တိုင္း မိမိကလိုက္၍ လုပ္ကိုင္ပါက စီပြားျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မွာပါ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုရေသာ္ ထိုလုပ္ငန္းအမူကိစၥ (ကံ) အေပၚတြင္ (ဥာဏ္) လုပ္ငန္းနားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ (၀ိရီယ) လုပ္ငန္းႀကိဳးစားမႈကြာျခားျခင္းေတြေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိျပဳလုပ္မည့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို နားလည္ကၽြမ္းက်င္ဖို႔သည္အေရးႀကီးေပသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအႏီွးရိွေသာ္လည္း

လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ေၾကာင့္ အ၀ိဇၨာ ပစၥယာ သခၤါရာဆိုသည့္အတိုင္း မသိမႈေတြႏွင့္ မေတာ္တာေတြလုပ္မိၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ “ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ“ဆိုသည့္ စီးပြားေရးဆံုး႐ံႈးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တတ္ေယာင္ကားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ေနသူမ်ား သတိထားသင့္ပါသည္။

“ဒုကၡကၡႏၶႆ နိေရာေဓာ ေဟာတိ”

မိမိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚတြင္ (၀ိဇၨာ) ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားကိုေတာ့

ေငြအရင္းအႏီွးရိွသူမ်ားက ရင္းႏွီးထုတ္ေပးလိုၾကျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ႀကိဳးစားၿပီး အေကာင္းအထည္ေဖာ္ေဆာင္ပါက ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

“ဒုကၡကၡႏၶႆ နိေရာေဓာ ေဟာတိ” ဆိုသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြကို လြန္ေျမာက္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ေသာ အျဖစ္သို႔ေရာက္ရျခင္းသည္ မိမိလုပ္ငန္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ နားလည္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ၀ိဇၨာ ဆိုသည့္ အသိဥာဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ကမၻာ့ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၾကသူမ်ားတြင္ နည္းပညာျဖင့္စီးပြားရွာၾကသူမ်ားက ထိပ္ဆံုးသို႔ ေရာက္ေနၾကျခင္းမွာ (၀ိဇၨာ) လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္နားလည္မႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

“ႏိုင္ငံျခားသြား အလုပ္လုပ္ျခင္း”

အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ စီးပြားရွာအလုပ္မ်ားသြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကေသာအခါမ်ားတြင္ . . .

ကိုယ္သြားေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန၊ လူေနမႈသဘာ၀၊ လုပ္ရမည့္ အလုပ္အကိုင္တို႔၏ သေဘာသဘာ၀တို႔ကို (အ၀ိဇၨာ) ေသေသခ်ာခ်ာသိရိွခ်င္းမရိွပဲ ဘာပဲလုပ္ရလုပ္ရ ေငြရရင္ၿပီးေရာဆိုကာ (သခၤါရ = အဘိသခၤါရ – လြန္ကဲေသာအမႈ) အိမ္ေပါင္၊ ယာေပါင္၊ ေငြတိုးမ်ားယူကာ မႏိုင္မနင္းျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ မေသမခ်ာျဖင့္ အိမ္ယာေပါင္၊ ေငြတိုးမ်ားယူကာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကျခင္း မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအဆင္မေျပျဖစ္ကာ ေပါင္ႏွံထားသည့္ အိမ္ယာမ်ား ျပန္မေ႐ြးႏိုင္လို႔ “ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ“ဆိုသည့္ စီးပြားပ်က္ ဆံုး႐ံႈးရျခင္းမ်ားမွာလည္း “အ၀ိဇၨာ ပစၥယာ သခၤါရာ” ဆိုေသာ မသိမႈေတြေၾကာင့္ မေတာ္တာေတြလုပ္မိခဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ေပသည္။

“မကၽြမ္းက်င္သူမ်ား လက္ေအာက္ လုပ္ကိုင္ေနရျခင္း”

စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု၊ ကုမၸဏီမ်ားတြင္လည္း ၀န္ထမ္းလုပ္သားမ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အခါမ်ားတြင္လည္း လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ရိွ၊ မရိွထက္၊ နီးစပ္ရာလူမ်ားအားျဖည့္သြင္းအစားထိုးကာ ေနရာေပးမႈတို႔ေၾကာင့္

အဆိုပါလုပ္ငန္းတို႔ က်ဆံုးလာရျခင္းမွာလည္း “အ၀ိဇၨာ ပစၥယာ သခၤါရာ” သေဘာတရားေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ေပသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုရေသာ္ အထက္ရာထူးေနရာမွ စီမံခန္႔ခြဲရမည့္သူသည္ မိမိလက္ေအာက္ရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားေလာက္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သိျမင္မႈ မရိွျခင္း (အ၀ိဇၨာ) ေၾကာင့္ (အဘိသခၤါရ) ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ မသင့္ေတာ္မေလ်ာ္ကန္သည့္ အလုပ္မ်ားေစခိုင္မိကာ လုပ္ငန္းမ်ား မေအာင္ျမင္ရမႈ (ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ) တို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္သူက အထက္က စီမံခန္႔ခြဲေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။

“လယ္ယာလုပ္ငန္းသိသင့္တာမ်ား”

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း . . ယေန႔ေခတ္လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေခတ္ေပၚ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို မျဖစ္မေနသံုးေနၾကရပါတယ္။ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ သံုးစြဲေနရေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၏ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိရွိထားမႈမရိွပဲ အေပၚယံ သူမ်ားေျပာသံၾကားေလာက္အသိ (အ၀ိဇၨာ)တို႔ေၾကာင့္ လိုအပ္သည့္ ပမာဏထက္ ေလ်ာ့အသံုးျပဳမိျခင္း၊ ပိုမိုအသံုးျပဳမိျခင္း (အဘိသခၤါရ)တို႔ျဖစ္ကာ (ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ) သီးႏွံအထြက္ႏံႈးမ်ားက်ဆင္းၿပီး ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားျဖစ္ေနၾကရပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ သံုးစြဲေနရေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၀ိဇၨာ) သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္တို႔ထံတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ေအာင္ ေလ့လာမွသာလွ်င္ (၀ိသခၤါရ=လြန္ကဲစြာ မျပဳျခင္း) ပမာဏမွန္သံုးစြဲႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ၿပီး “ဒုကၡကၡႏၶႆ နိေရာေဓာ ေဟာတိ” ဆိုသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းကာ သီးႏံွးအထြက္ႏံႈးမ်ားေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထြက္ကုန္သီးႏွံတို႔ကို ေခတ္ေပၚစားေသာက္ကုန္ ကုန္ေခ်ာမ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာတို႔ကို မသိျခင္း၊ မတတ္ကၽြမ္းျခင္းစသည္(အ၀ိဇၨာ)တို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ (အဘိသခၤါရ) ေစ်းအႏိွမ္ခံေရာင္းခ်ရျခင္းမ်ားျဖစ္ကာ ရသင့္သေလာက္အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား မရျခင္းဆိုသည့္ “ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ“ ျဖစ္ရျခင္းသည္ နည္းပညာမကြ်မ္းက်င္မႈ ” အ၀ိဇၨာ” ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္ေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ထားေသာ စားေသာက္ကုန္ ကုန္ေခ်ာမ်ားကို ေစ်းႀကီးေပးကာ ၀ယ္ယူ စားေသာက္ေနရလို႔ “မိေအး ႏွစ္ခါနာ”မ်ဳိးျဖစ္ကာ နစ္နာရျခင္းမ်ား၏ အဓိက လက္သည္မွာလည္း မိမိတို႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ သိသင့္သိထိုက္တာမ်ားကို မသိမႈ “အ၀ိဇၨာ”ဆိုသည့္ တရားသာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားးအေနႏွင့္ . . .

မိမိတို႔ သံုးစြဲေနရေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ သိရိွျခင္း၊

လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ နည္းပညာမ်ားကို တတ္ကၽြမ္းနားလည္းျခင္း စတဲ့ “၀ိဇၨာ”ဆိုသည့္ အသိတရားမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ “၀ိသခၤါရ” ဆိုသည့္ ပမာဏမွန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကမည္ဆိုပါက
“ဒုကၡကၡႏၶႆ နိေရာေဓာ ေဟာတိ” ဆိုသည့္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ား ပေပ်ာက္ကာ အက်ဳိးခံစားခြင့္တို႔ကို ထိုက္တန္စြာရရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚမွာ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ (ေမာဟ)ျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းမဟုတ္ပဲ သိသင့္သိထုိက္တာ မွန္သမွ်ကို သိသူ (၀ိဇၨာ) ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္မွသာလွ်င္ မွားယြင္း၊ လြန္ကဲသည့္ အလုပ္ (သခၤါရ)မ်ား မျပဳမိပဲ ေအာင္ျမင္ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ (ဒုကၡနိေရာဓ) အက်ဳိးခံစားခြင့္အျပည့္အ၀ျဖင့္ ရရိွေနထိုင္ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါသည္။

(ဆက္လက္၍ ပညာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပံုစံျဖည့္တင္ျပပါဦးမည္။)

About ကုိၿငိမ္းေအး

has written 9 post in this Website..

   Send article as PDF