၀ါ သ နာ အ ရ ၊ အိပ္ မက္ မ်ား အ ေၾကာင္း ကို ၊ စိတ္ ၀င္ စား ပါ သည္ ။

အိပ္ မက္ ၏ အ တိတ္ န မိတ္ မ်ား အား ၊ ေကာက္ ယူ ရ သည္ ကို ငယ္ စဥ္ က ေလး ဘ ၀ ၊ အ ရြယ္ ထဲ က ပင္ ေလ့ လာ လိုက္ စား ခဲ့ ပါ သည္ ။ ယ ခု စာ ဖတ္ သူ တို ့အား ၊ ကြ်န္ မ ဖတ္ ထား ဘူး သည့္ ၊ မ ဟာ သု ပိ န ဒီ ပ နီ က်မ္း ၊ အိပ္ မက္ အ က်ယ္ ၊ စာ မ်က္ ႏွာ (၁၅၂-၁၅၄)ထိ တြင္ ပါ ရွိ ေသာ ၊ စ ေလ င ေခြး အိပ္ မက္ ေတာ္ အ ေၾကာင္း အား ၊ ေအာက္ ပါ အ တိုင္း ေဖာ္ ၿပ လိုက္ ပါ သည္။

“စ ေလ င ေခြး အိပ္ မက္ ေတာ္ အ ေၾကာင္း”

ပု ဂံ ၿပည္ သ ဃ္ ရာဇ္ မင္း ။ ခ-ဆ-ပဥၥာ-က်ိန္း ငါး ရာ ေၿခာံ ဆယ္ ကို ၿဖိဳ ၾကြင္း ပ သွ်ဳ ဆိ ဒၵ ရ မု နိ က်ိန္း သ ကၠ ရာဇ္ ႏွစ္ ရာ ေၿခာက္ ဆဲ့ ရွစ္ ခု ႏွစ္။ ပု ဂံ ၿပည္ မွာ ၊ မင္း ၿဖစ္ ေတာ္ မူ ေသာ စ ေလ င ေခြး အိပ္ မက္
အ ေၾကာင္း ကား ဤ သို ့တည္း ။

စ ေလ အ ရပ္ ႏႈိက္ ၊ ငါ့ ေခြး မိ ဘ တို ့ သည္ မ ကုန္ ၍ ၊ င ေခြး ကို ။ သူ ၾကြယ္ တ ေယာက္ အိမ္ မွာ ေရာင္း ေလ ၏ ။ ထို င ေခြး ၀ါ သ နာ ကား။ ကြမ္း ပန္း ဘ ေယာင္း လိမ္း စ ရာ နံ ့သာ ကို ခ်စ္ ၏ ။ ၀တ္ ေကာင္း စား ေကာင္း ကို ခ်စ္ ၏ ။ တ ေန ့သုံး ခါ ဆံ ကို အ မွန္ ဘီး ေသာ ဟူ ၏ ။

တ ရံ ေရာ အ ခါ ၊ အ ရွင္ သူ ၾကြယ္ သည္-င ေခြး ကို ေလွ ထိုး ထဲ့ ေလ ၏ ။ ပု ဂံ သို ့မ ေရာံ ခင္ ညည့္ တြင္ င ေခြး သည္။ ခ်က္ က အူ ထြက္ ၍ ပု ဂံ ၿမိဳ့ ကို ပတ္ လွ်က္ ေန သည္ ဟု အိပ္ မက္ ၿမင္ မက္ ေလ ၏ ။ မိုး ေသာက္ လွ်င္ ၊ ေလွ ထိုး ၍ ဆန္ ခဲ့ ၏။ ေလွ ထိုး ရာ ၀ယ္ ၊ မ ေနာ လင္ ပန္း ကို ထိုး မိ ၍၊ ထိုး ၀ါး ၿငိ ၍ ပါ လာ ၏။ င ေခြး လည္း မ ေနာ လင္ ပန္း ပါ လာ ေသာ အံ ေၾကာင္း ကို သိ လွ်င္ ။ ငါ့ အိပ္ မက္ ၿဖစ္ ခဲ လွ သည္။ သည္ မ ေနာ လင္ ပန္း ႏွင့္ ေၾက ေလ ေတာ့ မည္ ဟူ ၍၊ မ ေနာ လင္ ပန္း ကို ထိုး ခ် ခဲ့ ေလ ၏။

ပု ဂံ သို ့ေရာက္ ေသာ္ င ေခြး သည္ မင္း ၏ ဆ ရာ ၿဖစ္ ေသာ ပု ေရာ ဟိတ္ အိမ္သို ့သြား ေလ ၏။ ပုဏၰား မ ရွိ ခိုက္ ၿဖစ္ ၍ ။ ပုေဏၰး မ ကို အ ေၾကာင္း ၿပန္ ေလ ၏။ ပုေဏၰးမ လည္း ၊ ဘုန္း ၾကီး မည္။ အ သက္ ရွည္ မည္ ဟု သာ ဆို လိုက္ ၏။ င ေခြး လည္း မွတ္ မွတ္ ရ ရ မ တတ္ ပါ ေသာ ေၾကာင့္ ဆင္း ၍ သြား ေလ ၏။ ထို ခ ဏ ၌ ပုဏၰား လာ ၍။ ငါ မ ရွိ သည္ ေနာက္ ၊ အ ဘယ္ သူ လာ သ နည္း ဟု မ ယား ကို ေမး၏။ မ ယား လည္း၊ လု လင္ တ ေယာံ အိပ္ မက္ ကို ၿပန္ ေသာ ေၾကာင့္။ ငါ သည္ ကဲ့ သို ့ဘတ္ ေပ သည္ ဟု ေၿပာ ၏။ လင္ ပုဏၰား လည္း အိပ္ မက္ ကို ၾကား ေသာ္။ ယား ဆံ ထုံး ကို လွီး ၍ ၊ ေအာက္ သို ့ပစ္ လိုက္ ေလ ၏။ ပစ္ လိုက္ ေသာ ခ ဏ ၌။ ဆံ ထုံး ကို မိုး ၾကိဳး ပစ္ ေလ ၏။
ပုဏၰား လည္း အိပ္ မက္ ၿပန္ လာ သူ ကို အ လွ်င္ လိုက္ ၍ ေခၚ ရ ေလ ၏။ ေရာံ လာ လွ်င္၊ အ ေမာင္ ကား။ အ ဘယ္ ရပ္ ၌ ေန သ နည္း။ အ ေမာင္ ကား။ အ ဘယ္ သူ ၏ အ မ်ိဳး အ ႏႊယ္ နည္း။ အ ေမာင္ မက္ ေသာ အိပ္ မက္ သည္ ကား။ အ လြန္ ၿဖစ္ ခဲ လွ သည္။ သီ တင္း သီ လ ကို လည္း ေဆာက္ တည္ ပါ ေလ။ မ ၾကာ မ တင္၊ ပု ဂံ ၿပည္ ကို အ စိုး ရ ေသာ မင္း ၿဖစ္ လ တံ့။ အ ေမာင္ မင္း ၿဖစ္ ေသာ အ ခါ ၊ ငါ့ ကို မ ေမ့ ပါ ေစ ႏွင့္ ဟု ဆို လိုက္ ၏။ င ေခြး လည္း ကုန္ စည္ အ ေရာင္း အ ၀ယ္ ၿပီး လွ်င္။ စ ေလသို ့စုန္ ေလ ၏။ အ ရွင္ သူ ၾကြယ္ လည္း င ေခြး ကို လြန္ စြာ ညွင္း ပန္း လ်က္ ။ ပူ ၿပင္း စြာ ေစ ပါး ေလ ၏။

တ ရံ ေရာ အ ခါ။ င ေခြး သည္ မ ခံ ႏိုင္ ၍။ ထြက္ သြား ၿပီး လွ်င္။ တန္ နက္ မင္း မွာ ၀င္ ၍ ခ စား ေလ ၏။ မင္း ၾကီး လည္း လု လင္ ၏ အ သြင္ အ ၿပင္ ကို ၿမင္ ေသာ္၊ သ နား ေတာ္ မူ သည္ ၿဖစ္ ၍ ၿမင္း ခံ ခန္ ့ေတာ္ မူ ၏။

တန္ နက္ မင္း လည္း-ေမာင္း မ ငယ္ တ ေယာက္ ႏွင့္-ၿမင္း တင္း ကုတ္ သို ့ေန ့ည မ ၿပတ္ လာ ေတာ္ မူ ၏။ တ ေန ့သ ၌ တန္ နက္ မင္း သည္ ၿမင္း ခံ ကို ေခၚ ေတာ္ မူ ၍၊ ဤ သို ့မိန္ ့ေတာ္ မူ ၏။ အ ခ်င္း ၿမင္း ခံ။ ထို ၿမင္း ေခ်း ကို ေ၀း စြာ ေသာ တြင္း ႏႈိက္ ထည့္ ၿပီး မွ။ ေသြ ့ရာ က စ ၍ မီး ထဥ့္၊ ေနာက္ ထဥ့္ ေသာ ၿမင္း ေခ်း လဥ္း မီး ၏ အ ရွိန္ ၿဖင့္ ေသြ ့ႏွင့္ ၍ ေလာင္ ႏွင့္ ေစ ဟူ ၍ မိန္ ့ေတာ္ မူ ၏။ ၿမင္း ခံ ေတာ္ လည္း မင္း ၾကီး ဆို တိုင္း ၿပဳ ေလ ၏။ အ ခါ တ ပါး ေသာ ေန့ ၌-မင္း ၾကီး ႏွင့္ ပါ လာ ေသာ ေမာင္း မ ငယ္ ႏွင့္ ၿမင္း ခံ စ ကား ၀င္ ၍ ။ မင္း ၾကီး ကို ၿမင္း ေခ်း တြင္း ၀ယ္ တြန္း ခ် ဘိ ၏။ ၿမင္း ခံ လည္း မိ ဘု ရား ေမာင္း မ တို ့ကို အ လို သို့ ပါ ေအာင္ ၿခိမ္း ေၿခာက္ ၍ မင္း ၿပဳ ေလ ၏။

င ေခြး ကား၊ ဘု ရား ရွင္ လက္ ထက္ ။ ဘု ရား ရွင္ ကို ေန မ ပူ ေစ ရ ေအာင္၊ အင္ ဘက္ သုံး ခ်ပ္ ကာ ၍ ေပး ေသာ ေတာင္ ေစာင့္ ဘီ လူး ကို။ ဤ ၿပည္ တြင္၊ မင္း သုံး ၾကိမ္ ၿဖစ္ လ တံ့ ဟူ ၍ ဗ်ာ ဒိတ္ ရ ေသာ သူ ၿဖစ္ ၍။ ဘုန္း တန္ ခိုး အာ ႏု ေဘာ္ ၾကီး ၏။ ဘီ လူး အ ၿဖစ္ မွ စု ေတ လာ သ သူ ၿဖစ္ ၍ လည္း အ မ်က္ ေစာင္း မာန္ ၾကီး ၏။ အ စား ၾကဴး ၏၊ မူး မတ္ ဗိုလ္ ပါ တို ့လည္း ေၾကာက္ ရြံ ့ၿခင္း ၿပင္း ကုန္ သည္ ၿဖစ္ ၍ ခ စား ရ ေလ ကုန္ ၏။

ထို မင္း ကား စ ေလ အ ရပ္ ႏႈိက္ ၊ သ ခင္ အိမ္ တြင္ ေစ ပါ ခံ ေန ရ စဥ္။ သ ခင္ ၿဖစ္ သူ ညွင္း ပန္း ဘူး သည္ ကို အ ၿငိဳး ထား ၍ ၊ မင္း ၿဖစ္ လွ်င္ သ ခင္ ကို သတ္ ေလ သည္။ သ ခင္ ႏွင့္ အ သြင္ အ ၿပင္ တူ သ သူ တို ့ကို လည္း ဘမ္း ၍ ရ လွ်င္။ ေရ ကန္ ၀ယ္ ခ် ေစ ၿပီး ေသာ္။ ၀က္ ဟူ ၍ ဆင္ ထက္ က လွံ ႏွင့္ ထိုး ေသာ ဟူ ၏။ ယ ခု ေလာ က မွာ လည္း ထို အ ေၾကာင္း ကို ေထာက္ ၍။ မိ မိ ထံ ေစ ပါ ခံ ရ ေသာ သူ ကို ပင္ ၿဖစ္ ေစ။ ငါ သ ခင္ ။ ငါ အ ရွင္ ။ ငါ ၿပဳ ပိုင္ သူ ။ ငါ ေၿပာ ႏိုင္ ေသာ အ ရာ ဟု ။ ပ မာ မ ထား ။ မ ေလး မ စား ။ တ ရား အ တိုင္း ထက္ လြန္ ၍။ သူ တ ဘက္ သား ၊ ၿငီး တြား ၿငိဳ ၿငင္။ ပင္ ပန္း က်ဥ္း ေၿမာင္း ေအာင္ မ ၿပဳ ရာ။ ဘုန္း ၾကီး ဘုန္း မဲ့။ သ တၱ ၀ါ တို ့၏ ကံ အ လွည့္ ကို မ သိ ႏိုင္။ ဤ သူ ကား ဘုန္း ၾကီး မည္။ ဤ သူ ကား ဘုန္း ငယ္ မည္ စ သည္ မ်ိဳး အား ၿဖင့္ ေသာ္ ၎။ စည္း စိမ္ အ ၀ွန္ အ ၀ွာ အား ၿဖင့္ ေသာ္ ၎။ ပိုင္း ၿခား ၿခင္း ငွာ တတ္ ေကာင္း သည္ မ ဟုတ္။ ထို ့ေၾကာင့္ ခပ္ သိမ္း ေသာ သူ တိုင္း ပင္။ သ တိ ၿပဳ ထိုက္ လွ အပ္ သည္။ ထို စ ေလ င ေခြး ကား။ နန္း စည္း စိမ္ ႏွစ္ ဆဲ့ ငါး ႏွစ္ တိုင္ တိုင္ စိုး စံ ရ ၏။

ဤ သို ့င ေခြး မင္း ၿဖစ္ ေတာ္ မူ မည္ အ ခ်ိန္ နည္း တြင္။ ထို သို ့ ၿဖစ္ ရ အံ့ ေသာ အ ေၾကာင္း ႏွင့္ ေလွ်ာ္ ေသာ န မိတ္ အိပ္ မက္ မ်ား ကို ၿမင္ မက္ ရ သည္။ ၿမင္ မက္ သည္ အ တိုင္း လည္း ၊ မင္း အ ၿဖစ္ သို ့ေရာက္ ေလ သည္။ ဤ သည္ ကို ေထာက္ ၍ ။ ယ ခု ေလာ က မွာ လည္း ။ မင္း သူ ေဌး သူ ဆင္း ရဲ အ မ်ိဳး အ စား အ လိုက္ ။ ဘုန္း ၾကက္ သ ေရ။ ၿဖီး ေထြ ရ တ နာ ။ ဆိုက္ လာ ေတာ့ မည္ ၿဖစ္ လွ်င္ ။ ထို ၿဖစ္ ရ အံ့ ေသာ အ ေၿခ ႏွင့္ ေလွ်ာ္ ေသာ န မိတ္ အိပ္ မက္ ေကာင္း မ်ား ကို ၿမင္ မက္ တတ္ ေၾကာင္း။ ၿမင္ မက္ သည္ အ တိုင္း လည္း အ မွန္ ၿဖစ္ သား ရာ သ တည္း ။

ထို အိပ္ မက္ မ်ား မွာ စိတ္ ၀င္ စား ဘြယ္ ရာ ၿဖစ္ ၍ ၊ ေဂ ဇက္ ရြာ စာ ေပ မိတ္ ေဆြ မ်ား အား ၊ သိ ရွိ ႏိုင္ ပါ ရန္ မူ ရင္း က်မ္း ပါ အ တိုင္း မွ ၿပန္ လည္ ကူး ယူ ေဖာ္ ၿပ ၿခင္း သာ လွ်င္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..