အဂၤလိပ္စာ ေလ. လာ ရာ တြင္ မွန္ ကန္ ေသာ Dictionary ေရြး ခ်ယ္ အ သုံး ၿပဳ ရန္ အ ေရး ၾကီး သည္။
၁၊ ၿမန္ မာ Dictionary ထက္ English To English Dictionary ကို အ သုံး ၿပဳ ၿခင္း ၿဖင္. English စာ ေလ. လာ မူ ကို ၿမန္ ဆန္ ေစ သည ္။ စကား လံုး တစ္ လံုး အဓိပၸာယ္ သိ ရုံ သက္ သက္ သာ မက ရုိး ရွင္း မွန္ ကန္ ေသာ English စာ ၿဖင္. ရွင္း ထား ေသာ ေၾကာင္. နား လည္ လြယ္ ၿပီး ဖတ္ ရူ ရင္း ပင္ ရုိး ရွင္း မွန္ ကန္ ေသာ English စာ တစ္ ေၾကာင္း ကို ေလ. လာ ၿပီး ၿဖစ္ သြား သည္။
၂၊ အ ၿခား Dictionary မ်ား ထက္ Oxford Advanced Learner’s Dictionary ကိွ သံုး ပါ က အ ေၿခ ခံ ေလ. လာ သူ အ တြက္ ပို ေရြ. ထိ ေရာက္ ေစ သည္။ ၎ Dictionary တစ္ အုပ္ ၀ယ္ ထား ၿပီး မ နက္ အိပ္ ရာ ထ အိပ္ ရာ ထဲ တြင္ အ နည္း ဆံုး စ ကား လုံး တစ္ လံုး ေလ. လာ မည္ ဆို လ်င္ မ်ား စြာ ခ ရီး တြင္ မည္ ၿဖစ္ သည္။ မိ မိ ကိုယ္ တိုင္ ဤ နည္း ၿဖင္. ေလ. လာ ခဲ. ပါသည္။ အ ကယ္ ၍ မ၀ယ္ နိဳင္ ပါ က online ၿဖင္. လည္း သံုး နိုင္ သည္။ http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/
၃၊ Dictionary ကုိ ထိ ေရာက္ စြာ အသံုး ခ် ႏွုိင္ ရန္ က) Phonetic Sound System ကို သိ ရ မည္ ခ) အ ေၿခ ခံ Grammer သ ေဘာ ကို သိ ရ မည္ ဂ) န မူ နာ ၀ါ က် မ်ား ကို အ ပိုင္ ကူ ယူ အ သုံး ခ် ရ မည္
က) Phonetic Sound System
စကား လံုး မ်ား ကို မွန္ ကန္ စြာ အ သံ ထြက္ နိုင္ ရန္ သေကၤတမ်ား ၿဖင္. ကိိုယ္ စား ၿပဳ ေဖၚ ၿပ ေသာ စနစ္ ကို Phonetic Sound System ဟု ေခၚ ၿပီး
ဥပမာ – See အ သံ ထြက္ ကို si: ဟု ေပး ထား မည္။ s အ တြက္ အ သံ ထြက္ မွာ “စ” ၿဖစ္ ၿပီး i အတြက္ အ သံ ထြက္ မွာ “အစ္” ၿဖစ္ ၿပီး : အတြက္ အ သံ ထြက္ မွာ “အီး” ဟု အ သံ ေလး ၿဖစ္ သည္။ ထို. ေၾကာင္. ၎ ၃ ခု ေပါင္း ၍ စ အစ္ အီး – စီး ဟု ၿဖစ္ သည္။ ေအာက္ တြြင္ ၎ သေကၤတမ်ား အ သံ ထြက္ န မူ နာ မ်ား ေပး ထား သည္။

Dipthong မ်ား မွာ အ သံ ၂ မ်ဳိး ကို တစ္ ခ်ိန္ ထဲ ထြက္ ရ ေသာ အ သံ ၿဖစ္ သည္။
အ သံ ထြက္ အဂၤါ မ်ား အ ေၾကာင္း သိ ထား လွ်င္ ပို ၍ ေကာင္း သည္။ http://en.wikipedia.org/wiki/International_Phonetic_Alphabet တြင္ ေလ႔ လာ နိဳင္ သည္။

သို႕ မဟုတ္ http://www.oupchina.com.hk/dict/phonetic/home.html သို႕ သြား ၾကည္. နိုင္ သည။္ သို႕ မဟုတ္ နား ၾကပ္ ၿဖင္႔ အ သံ ထြက္ ကို နား ေထာင္ ႏိူင္ သည္။ အ ဓိကမွာ မိ မိ မွား ေန ေသာ အ သံ ထြက္ ကို မွန္ ေအာင္ အ ၾကိမ္ ၾကိမ္ ရြတ္ ဆို ေလ. က်င္႔ ၿပဳ ၿပင္ ရန္ ၿဖစ္ သည္။

ဆက္ ပါ မည္။

About Knowledge Seeker

Knowledge Seeker has written 59 post in this Website..