ဆင္းရဲမြဲေတမွုတိုက္ဖ်က္ ဘို.နည္းလမ္း ရွာၾက ရာ ၀ယ္

ခရုကို ခါးေတာင္းၾကိဳက္ေန မဲ.အစား

ပထမဆင္. အ ေန နဲ.

၁၊ နိဳင္ငၤတစ္၀ွမ္း လုံး၀ အေလာင္း ကစား ပေပ်ာက္ ေအာင္ Rule of law ရွိေအာင္ လုပ္ နိုင္ မယ္ ဆို ရင္ – ၂ လံုး၊ ၃လံုး၊ ခ်ဲ၊ ဖဲ၊ ေၿခာက္ေကာင္၊ဂ်င္ ….

၂၊ အရက္ ကို ၀င္ေငြ ၁ သိန္း အ နိမ္.ဆံုး ရ သူ မ်ား သာ ေသာက္ သံုး နိုင္ ေအာင္၊ အ ရက္ အ ခြန္ မ်ား တိုး ေကာက္ ခံ ၿခင္း၊ အရက္ ပံုး ဆိုင္ နွင္. တရားမ၀င္ အရက္ ခ်က္ လုပ္ ၿခင္း မ်ား ကို ရွာေဖြ ဖမ္းဆီး သိမ္း ဆီး ၿခင္း၊ က်န္း မာေရး နွင္. ညီေသာ အရက္ မ်ား ကို သာ ခ်က္ လုပ္ ေသာက္ သံုး ေစေအာင္ အ ၿမဲ စစ္ ေဆး ၿခင္း၊ အ သက္ ၁၈ နွစ္ ေအာက္ အသက္ မၿပည္. သူ မ်ား ကို အ ရက္ မေရာင္ ရ ေအာင္ Rule of law ရွိေအာင္ လုပ္ နိုင္ မယ္ ဆို ရင္….. ( ယၡု အ ခါ အ ရက္ သည္ ေရ ထက္ ေပါ ေန ေသာ အ ခါ….)

၃၊ အလား တူ ပင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံး ေရာင္းခ် မွဳ ကို လည္း အ ရက္ ကဲ. သို. ထိမ္း သိမ္း ၿပီး Rule of law ရွိေအာင္ လုပ္ နိုင္ မယ္ ဆို ရင္…..

၄၊ အလား တူ ပင္ ကြမ္း သံုးစြဲ ေရာင္းခ် မွဳ ကို လည္း လံုး ၀ ပ ေၿပာက္ ေအာင္၊ Rule of law ရွိေအာင္ လုပ္ နိုင္ မယ္ ဆို ရင္…..

၅၊ က်န္း မာ ေရး ေစာင္. ေရွာက္ မွဳ ကို ေကာင္း စြာ မ ေဆာင္ ရြက္ နိဳင္ ေသး သည္. တို င္ စား သုံး ရန္ မသင္. ေသာ စား အုန္း ဆီ ကို တင္ သြင္ ခြင္. ၿပဳ မည္. အ စား ဆီထြက္ သီးႏွံ ကို လံု ေလာက္ ေအာင္ စိုက္ ပ်ိဳး နိဳင္ ေအာင္ စီမံ ၿခင္း လုပ္ နိုင္ မယ္ ဆို ရင္…..

တစ္ခ်ိန္ ထဲ မွာပင္ က်န္းမာေရး၊လူမူေရး၊စီးပြား ေရး အဖက္ဖက္မွ တိုး တက္ လာ မည္ မွာ မ လြဲ နိဳငိ ပါ

အဘယ္ ေၾကာင္. ဆို ေသာ္

၁၊ နိဳင္ငၤတစ္၀ွမ္း လုံး၀ အေလာင္း ကစား ပေပ်ာက္ ေအာင္ Rule of law ရွိေအာင္ လုပ္ နိုင္ မယ္ ဆို ပါ က – လူအခ်င္း ခ်င္း လွည္.ပါတ္ ရ ယူ ေသာ လုပ္ ငန္း မ်ား ပ ေပ်ာက္ ၿခင္း၊ ပ်င္း ရိ ေသာ စိတ္ မ်ား ပ ေပ်ာက္ ၿခင္း၊ တိုင္း ၿပည္ အတြက္ ထြက္ကုန္ မ်ား တိုး တက္ လာ ၿခင္း မ်ား ၿဖစ္ ေပၚလာေပ မည္

၂၊ အရက္ ကို ၀င္ေငြ ၁ သိန္း အ နိမ္.ဆံုး ရ သူ မ်ား သာ ေသာက္ သံုး နိုင္ ေအာင္၊ အ သက္ ၁၈ နွစ္ ေအာက္ အသက္ မၿပည္. သူ မ်ား ကို အ ရက္ မေရာင္ ရ ေအာင္ Rule of law ရွိေအာင္ လုပ္ နိုင္ မယ္ ဆို ပါ က စိတ္ ဓါတ္ က် ၿပီး အ ရက္ စြဲၿပီး အလုပ္ပ်က္ အကိုင္ပ်ကိ မိသားစု ကို မေထာက္ပံ.နိဳင္၊မိသားစုကို ႏွိပ္စက္ စ ေသာ အမွဳ မ်ား ေလ်ား က် လာ ၿပီး၊ က်န္မာ ေရး ၿပသနာ မ်ား ေလ်ာ. နည္း ကာ တစ္မ်ီဳး သား လံုး က်န္း မာ ေရး တိုးတက္ လာ ေပ မည္

၃၊ အလား တူ ပင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံး ေရာင္းခ် မွဳ ကို လည္း အ ရက္ ကဲ. သို. ထိမ္း သိမ္း ၿပီး Rule of law ရွိေအာင္ လုပ္ နိုင္ မယ္ ဆို ပါ က က်န္မာ ေရး ၿပသနာ မ်ား ေလ်ာ. နည္း ကာ တစ္မ်ီဳး သား လံုး က်န္း မာ ေရး တိုးတက္ လာ ေပ မည္

၄၊ အလား တူ ပင္ ကြမ္း သံုးစြဲ ေရာင္းခ် မွဳ ကို လည္း လံုး ၀ ပ ေၿပာက္ ေအာင္၊ Rule of law ရွိေအာင္ လုပ္ နိုင္ မယ္ ဆို ပါ က က်န္မာ ေရး ၿပသနာ မ်ား ေလ်ာ. နည္း ကာ တစ္မ်ီဳး သား လံုး က်န္း မာ ေရး တိုးတက္ လာ ေပ မည္

သို. မ်ွသာ မက ထြက္ ေငြ ေလ်ာ. ၿပီး အလုပ္ အ ကိုင္ အ ခြင္. အလမ္း မ်ား လည္း တိုး လာ၊ မိသားစု ေပ်ာ္ ရြွငိ ေနြးေထြး စြာ ေန နိုင္ မည္ ၿဖစ္ သည္။

ထို မွ တစ္ ဆင္. တက္ ၍ အ လုပ္ အကိုင္ အ ခြင္. အလမ္း မ်ား ဖန္ တီး ေရ ကို ဒုတိယ ပိုင္း အေန ၿဖင္. ဆာင္ ရြက္ နိဳင္ ေပ သည္။

About Knowledge Seeker

Knowledge Seeker has written 59 post in this Website..