ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ (၈) ရက္ေန႕ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ ဤဥပေဒတြင္ အခန္း (၄) ခန္းပါ၀င္ျပီး ပုဒ္မ (၁၄) ခုရွိပါသည္။ ဥပေဒကုိ ေလ့လာျပီး ေတြးစရာ၊ ေျပာစရာမ်ားရွိလာသျဖင့္ မွ်ေ၀ၾကည့္လုိပါသည္။
ပထမဦးစြာ အခန္း (၂)၊ “ဖြဲ႕စည္းျခင္း” အခန္းရွိ ပုဒ္မ (၃) ႏွင့္ ပုဒ္မ (၇) ကုိ ေလ့လာလုိပါသည္။
ပုဒ္မ(၃) “ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ပထမအၾကိမ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ …”
ပုဒ္မ(၇) “ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မရွင္၏သက္တမ္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းျပီးသည္အထိျဖစ္သည္”
ဤပုဒ္မမ်ားအရ လက္ရွိ ေကာ္မရွင္မွာ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္သာ ျဖစ္ျပီး ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္။ ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္ကုိ ေနာင္တက္လာသည့္ သမၼတက ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
သုိ႕ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ သမၼတကဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ပုဒ္မတစ္ခုထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္ကုိ မေတြ႕မိပါ။ သမၼတသစ္လက္ထက္တြင္ ေကာ္မရွင္သစ္ဖြဲ႕စည္းရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိလာပါက မလုိလားအပ္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လက္ရွိေကာ္မရွင္မွာ လက္ရွိအစုိးရက စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားေသာေကာ္မရွင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လက္ရွိအစုိးရ၏ ၾသဇာခံျဖစ္ေနျပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေကာ္မရွင္တြင္ အခြင့္အာဏာမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
လက္ရွိေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ၌ အျငင္းပြားဖြယ္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိေနပါသည္။ ဤဥပေဒ ပုဒ္မ (၄)၊ ပုဒ္မခြဲ (စ)တြင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ “လစာ၊ စရိတ္၊ ေၾကးေငြရေသာ အျခားမည္သည့္ ရာထူးကုိမွ် လက္ခံျခင္းမျပဳသူျဖစ္ရမည္” ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ လက္ရွိေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျပီးမွ ၀န္ထမ္းဘ၀မွ ထုတ္ပယ္ထားျခင္းရွိ၊ မရွိကုိ မသိပါ။
ထပ္မံ၍ သတိျပဳမိသည့္ ပုဒ္မတစ္ခုမွာ ပုဒ္မ (၆) ျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ (၆)တြင္ ျပဌာန္းထားသည္မွာ “ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တာ၀န္မွ ရပ္စဲခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ သုိ႕မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္ေနရာ လစ္လပ္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေကာင္စီသည္ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ သုိ႕မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္အသစ္ ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ႏုိင္သည္။…”  ဟုျဖစ္ပါသည္။ “တာ၀န္မွရပ္စဲခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ” ဟူေသာစာသားအရဆုိလွ်င္ လြတ္လပ္ ၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ အလုပ္လုပ္ေနသူတုိ႕ကုိ လက္ရွိအစုိးရက ထုတ္ပစ္လုိလွ်င္ ထုတ္ပစ္ႏုိင္ခြင့္ရွိေနပါသည္။ ထုတ္ပစ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ျပစ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိပါ။
“အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ..” ၏ အဓိပၸါယ္မွာလည္း က်ယ္၀န္းလွပါသည္။ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ဘ၀ကဲ့သုိ႕ တစ္ေန႕ေန႕တြင္ လာေခၚသြားခံရျပီး စုတ္စျမဳပ္စ ေပ်ာက္သြားလွ်င္ေရာ…
သိပ္ဘ၀င္မက်သည့္ ပုဒ္မတစ္ခုမွာ ပုဒ္မ (၈)၊ ပုဒ္မခြဲ(ဆ) ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားတြင္ “(ဆ) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳလႊာ ထုတ္ေပးျခင္း” ဟုပါရွိပါသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မည္သုိ႕ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရွိသည္ကုိ မသိပါ။ သုိ႕ေသာ္ ျပည္သူမ်ားေရြးေကာက္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မွာလည္း ေကာ္မရွင္၏အသိအမွတ္ျပဳလႊာကုိ ယူရဦးမည္။ အသိအမွတ္ျပဳလႊာထုတ္မေပးလွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္မျဖစ္ေတာ့ဘူးလား။ အသိအမွတ္ျပဳလႊာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း မေတြ႕မိပါ။
လက္ရွိျမင္မိသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ဤဥပေဒတြင္ ဟာကြက္မ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဟာကြက္မ်ားကုိ ျဖည့္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒသစ္မ်ားထပ္မံျပဌာန္းရန္လုိအပ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

About yannaingech

yan naing aung has written 24 post in this Website..

Residence of Myanmar, living in Mandalay, working in an internet cafe.