ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ အေတြးအျမင္ အယူအဆမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ယခုလို ဒီမိကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေနေသာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ စတုတၱမ႑ိုင္္ျဖစ္ေသာ

မီဒီယာေလာကသည္ အဓိက အခန္းက႑ေနရာတြင္ အေရးၾကီးေသာ အရာျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ အေရးၾကီး

ေသာ ေနရာတြင္ပါ၀င္ေနျခင္းကို အဓိပၸာယ္ရွိစြာ၊ မြန္ျမတ္ေသာ ေစတနာတို႕ျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္းက်ဳိး၊ ျမိဳ႕နယ္ေကာင္းက်ဳိး၊ လူထုေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို စနစ္တက်၊ ႏိုင္ငံၾကီးသားပီသစြာ အသုံးခ်လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု ယုဆပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ကေလာင္သမား၊ မီဒီယာသမားမ်ားသည္ မိမိၿမိဳ႕ရြာအတြင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အင္တာ

နက္၀က္ဆိုဒ္အသီးသီးတြင္ တင္ျပေနျခင္းမ်ားမွာ မိမိ၏ၿမိဳ႕ရြာ၊ မိမိႏိုင္ငံ၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္နစ္နာတာေတြ

ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားမရွိေစရန္ သတင္း၊ မီဒီယာ၊ ကေလာင္

သမားမ်ားသည္ တိက်မွန္ကန္၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသတင္းမ်ားရရွိပါက ေရွးဦးစြာ မိမိတို႔ၿမိဳ႕ရြာ၊ တိုင္းေဒသႀကီး

အတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔အား တင္ျပေတာင္းဆိုေဆြးေႏြး

ရန္သင့္ပါသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို သဟမွ်တစြာ လုပ္ေဆာင္ေပး

ႏိုင္ျခင္းမရွိမွသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏စတုတၳ မ႑ိုင္္္ျဖစ္ေသာ မီဒီယာသမားမ်ား၏ကေလာင္လက္နက္ျဖစ္ ႏိုင္ငံ

အက်ိဳး၊ ၿမိဳ႕ရြာအက်ိဳး၊ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းေတြးျမင္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္မွသာ ႏိုင္ငံႀကီးသားပီသၿပီး ကိုယ့္ၿမိဳ႕၊ ကိုယ့္ရြာ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္

လူမ်ိဳး၏ဂုဏ္သိကၡာကို ေစာင့္ထိန္းရာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး မတရားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လာဘ္စားမႈ၊ ဘက္လိုက္မႈမ်ား

ပေပ်ာက္ၿပီးေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရ၊ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရၿဖစ္ေအာင္အစိုးရႏွင့္မီဒီယာမ်ား၊  သတင္း သမားမ်ား၊ ကေလာင္ရွင္မ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေတြးျမင္ယူဆရပါသည္။

About lon don

lon don has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF