မဇၩိမသတင္းဌာန | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၅၄ မိနစ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည္ဟု ဆိုထားေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အၾကိဳကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးက စီးပြားေရးထက္ ပိုမို၍ ေနရာယူထားေသာ္လည္း မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စီးပြားေရး တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္း သြားမည္ကို ပိုမိုညႊန္းဆိုျပသႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။
စစ္အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔အၾကား တညီတညြတ္တည္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦ အေျခခံမ်ားကို ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တဖက္သတ္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို သူတို႔ ေခါင္းေခါက္ေရြးထားေသာ လူတစုကို ေပါေပါပဲပဲ ေရာင္းခ်ပစ္ေနျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ နယ္ပယ္တြင္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္အစိုးရအဖို႔ တိုင္းျပည္တြင္းရွိ သူတို႔၏ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ခြဲျဖန္႔ေနရာခ်ထားရန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ စစ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးအက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္က႑တြင္ အေရးပါေသာ အနာဂတ္ ေပါင္းကူးေျခကုပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆရသည့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးသမားမ်ားကို ဆြဲသြင္းလာခဲ့ရသည္။
သို႔ေသာ္ ဤမူဝါဒအတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚထြက္လာေသာ သာဓကမွာ စစ္အစိုးရႏွင့္ အလြန္နီးစပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိသည့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ၄ ဦးကို ပုဂၢလိကဘဏ္သစ္ ၄ ခု ဖြင့္လွစ္ခြင့္ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦ ရာေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ေဝဖန္သူမ်ား ေထာက္ျပေဝဖန္ေနသကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္၏ အၿငိမ္းစား လက္ညွိဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္မ်ား ဝင္ေရာက္လႊမ္းမိုး ေနရာယူမည္သာမက စစ္တပ္အရာရွိမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း အမတ္ဦးေရ၏ ၂၅ % ကိုပင္ သီးသန္႔ဖယ္ သတ္မွတ္ေပးထားရသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံပိုင္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို စစ္တပ္၏ စီးပြားေရးလက္တြဲဘက္ အေဖာ္အေပါင္းမ်ားကို လက္လႊဲေပးေနျခင္းသည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အဆိုပါ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားကို ခြဲေဝျဖန္႔ထားရမည္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္ကဲ့သို႔ေသာ က႑မ်ားကို စစ္တပ္က အခုိင္အမာ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပံုရသည္။
ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ အံ့ၾသဖြယ္ေတာ့ သိပ္မရွိလွပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (SLORC) ဟု ယခင္က သိထားၾကေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ တစတစ ယိုယြင္းလာေနေသာ တိုင္းျပည္၏ တပ္တြင္းအေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္သြားရန္ ကနဦး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနပံုရသည္။

စစ္တပ္၏ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ တညီတညြတ္တည္းေသာ သေဘာထား ကင္းမဲ့ေနေသာ ကာလမ်ဳိးတြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ (UMEHL) ကဲ့သို႔ေသာ အင္အားၾကီးမားလွသည့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးမ်ားမွတဆင့္ အဆုိပါ အက်ဳိးစီးပြားကို ပိုမိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ အခ်ိန္အေတာ္အတန္ေပး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး အဆာက္အဦ တခုလံုးကို စစ္တပ္က ဆက္လက္လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ ျခယ္လွယ္ခြင့္ရေရး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္က ဤသို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားက ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တရပ္ဆီသို႔ ေရရွည္ကူးေျပာင္းၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ သာဓကအားျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေရေပၚဆီလူတန္းစား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဆူဟာတိုေခတ္ စစ္အရာရွိမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဝါဒီမ်ားေနာက္ တေကာက္ေကာက္လိုက္၍ ေႏွာင့္ယွက္ေနခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစား၏ က်ယ္ျပန္႔စြာ ရရွိထားေသာ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြား အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီ၍ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ေရွ႕ေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးၾကည့္လွ်င္ လာမည့္ ၅ ႏွစ္မွ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္း တုိင္းျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ထားဦး၊ ထိုသုိ႔လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာေသာ စီးပြားေရး ရႈခင္းရႈကြက္မ်ားကလည္း ၾကိဳတင္အျမစ္တြယ္ အေျခအေနေပးသည္ထားဦး၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း သႏၷိ႒ာန္ ခိုင္မာစြာ ခ်မွတ္ထားခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာျပည္ စီးပြါးေရးကို အခြင့္ထူးခံမ်ားကသာ ဆက္လက္ လႊမ္းမုိး ျခယ္လွယ္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒမ်ဳိးသည္ တိုင္းျပည္တြင္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ဳိး ရွိမရွိဆိုသည္မွာ အေရးပါသည့္ ေမးခြန္းတရပ္ပင္ ျဖစ္ေနသည္။
ေခ်းေငြကို အၿမီးျဖတ္ ေခါင္းျဖတ္ လုပ္ေနၾက
မဇၩိမသတင္းဌာန | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ ၀၁ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၅၀ မိနစ္

အယ္ဒီတာခင္ဗ်ား
ပဲခူးတုိင္း ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ကုိင္းေက်းရြာမွ လယ္သမားေတြကုိ အစိုးရ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္က ၿပီးခဲ့တဲ့လ ၂၉ ရက္ေန႔က စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးတဲ့အခါမွာ ဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ေက်းရြာ ယရက အာဏာပုိင္ေတြ ေပါင္းၿပီး ေငြေတြ ျဖတ္ယူေနပါတယ္။
မေန႔က ထုတ္ေခ်းတဲ့အခါမွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာအတြက္ က်ပ္ ၁၈ဝဝဝ၊ လေခ်းေက်ာက္မႈန္႔အတြက္ က်ပ္ ၃ဝဝဝ၊ စာရြက္စာတမ္းဖုိး ၂၅ဝဝ က်ပ္ ျဖတ္တယ္။ အားလံုးေပါင္း ၂၃၅ဝဝ က်ပ္ ျဖတ္ယူဖို႔ ေညာင္ကုိင္းေက်းရြာ ဥကၠ႒ ဦးေအးလြင္က ေငြထုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ထုိင္ၿပီးေတာ့ ဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြကို ေျပာတာပါ။

မႏွစ္ကက်ေတာ့ စာရြက္စာတမ္းဖုိးဆုိၿပီး က်ပ္ ၃ဝဝဝ ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ပုိတာက ဓာတ္ေျမၾသဇာ တအိတ္၊ သဘာဝ လေခ်းေက်ာက္မႈန္႔ တအိတ္ ဆုိၿပီး ပုိျဖတ္လာတာပါ။ အဲဒီအမႈန္႔ကုိ မသံုးခ်င္တဲ့ လူလည္း မသံုးခ်င္ဘူး။ မယူဘူးဆုိလည္း မရဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းရတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ကုမၸဏီက ထုတ္တယ္ဆုိတာလည္း မသိေသးပါဘူး။ ၾကိဳၿပီး ျဖတ္လုိက္တာပါ။

ဒါ့အျပင္ ၂၇ ရက္ေန႔တုန္းကလည္း အဲဒီ ယရက ဥကၠ႒ ဦးေအးလြင္က သီးစားခ ေျပစာအတြက္ဆုိၿပီး လယ္သမားတေယာက္ကို ၃ဝဝဝ က်ပ္စီ ျဖတ္ယူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ မယက ႐ံုးကုိ တုိင္ၾကားေပမယ့္ လုပ္ေပးပါ့မယ္၊ ဘာညာဆုိၿပီးေတာ့ အခုထိ လုပ္မေပးပါဘူး။
လယ္သမားေတြကုိ အစိုးရက စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြဆိုၿပီး တဧက ၂ ေသာင္းႏႈန္း ထုတ္ေခ်းေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁ဝ ဧက ေက်ာ္တဲ့ ေတာင္သူေတြကုိလည္း ၂ သိန္းပဲ ေခ်းေပးပါတယ္။ ဒီေခ်းေငြက မလံုေလာက္ပါဘူး။ စုိက္ပ်ဳိးတဲ့ အခ်ိန္ကေန ရိတ္သိမ္းတဲ့အခ်ိန္ထိဆုိရင္ တဧကကုိ က်ပ္ ၁ သိန္း ၁ ေသာင္းေလာက္ ကုန္က်ပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ ေညာင္ကုိင္းေက်းရြာမွာ လယ္သမားစုစုေပါင္း ၃၈၈ ဦး ရွိပါတယ္။
အထက္လူၾကီးေတြ သိေစဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာျပတာပါခင္ဗ်ာ။

လယ္သမားအခ်ဳိ႕
ေညာင္ကုိင္းေက်းရြာ
ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း။

About zaylay

Zar Lay has written 225 post in this Website..

I am simple girl. I like raining season.