ျမင္းေလးမ်ဳိး ဥပမာ ၁။    ေက်ာေပၚတြင္ ႀကိမ္ကေလးတင္ျပရံုႏွင့္ ေျပးေသာ ျမင္းတစ္မ်ဳိး။ ၂။    ႀကိမ္၀င့္ျပရံုျဖင့္ မေျပးေသး၊ သို႔ေသာ္ အေမြးေပၚ ႀကိမ္ျဖင့္ ထိကပ္ပြတ္သပ္ သတိေပးမွ       ေျပးေသာ ျမင္းတမ်ဳိး။ ၃။    ႀကိမ္၀င့္ျပရံုျဖင့္ မေျပး၊ အေမြးသပ္ရံုႏွင့္လည္းမရ ၊ သံခၽြင္ျဖင့္ အေရပါေဖာက္  ေသြးစို႔ေအာင္  ထိုးမွ ေျပးေသာျမင္းတစ္မ်ဳိး။ ၄။   ႀကိမ္၀င့္ရံုျဖင့္မေျပး ၊ အေမြးသပ္ရံုႏွင့္လည္းမရ၊ သံခၽြင္ျဖင့္ ေသြးစို႔ေအာင္ ထိုးေသာ္လည္း မလႈပ္ ၊ အရိုးကို ဒုတ္ဒုတ္ထိေအာင္ သံခၽြင္ျဖင့္ ေဆာင့္ထိုးမွ ေျပးေသာ ျမင္းတစ္မ်ဳိး။       (၁)   ဥပမာေလးအတိုင္းပင္ လူလည္း ေလးမ်ဳိး ရိွၾက၏  ၊ “ဘယ္ၿမိဳ႕ဘယ္ရြာ ဘယ္ေဒသမွာ ဘယ္သူေတာ့္ျဖင့္ ဒုကေရာက္ၿပီး ေသရွာေပါ့တဲ့ ” ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သတင္းကို သူတပါးထံမွ တဆင့္ၾကားရရံုမွ်ျဖင့္ ထိတ္လန္႔သံေ၀ဂ ရသြားၿပီးလွ်င္ တရားအားထုတ္ေတာ့၏ ၊ ထိုလူမ်ဳိးသည္ ႀကိမ္ရိပ္ျပရံုမွ်ျဖင့္ ေျပးေသာ ပထမျမင္းမ်ဳိးႏွင့္ တူသည္။     (၂)   “ဘယ္ၿမိဳ႕ဘယ္ရြာ ဘယ္ေဒသမွာ ဘယ္သူေတာ့္ျဖင့္ ဒုကေရာက္ၿပီး ေသရွာေပါ့တဲ့ ” ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သတင္းကို တဆင့္ၾကားရရံုမွ်ျဖင့္ သံေ၀ဂ မျဖစ္ေသး ၊ သို႔ေသာ္ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႔လာေသာ အခါတြင္ကား သံေ၀ကျဖစ္ပြားကာ တရားအားထုတ္ေလေတာ့၏ ၊ ထိုလူမ်ဳိးသည္ ဒုတိယျမင္းမ်ဳိးႏွင့္ တူသည္။   (၃)   “ဘယ္ၿမိဳ႕ဘယ္ရြာ ဘယ္ေဒသမွာ ဘယ္သူေတာ့္ျဖင့္ ဒုကေရာက္ၿပီး ေသရွာေပါ့တဲ့ ” ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သတင္းမ်ဳိးကို တစ္ဆင့္စကား သတင္းၾကားျဖင့္ သံေ၀ဂမရ ၊ ကိုယ္ေတြ႕မ်က္ျမင္ ႀကံဳလည္း သံေ၀ဂမျဖစ္ ၊ သို႔ေသာ္  ေသြးသားေတာ္စပ္တဲ့ ကိုယ့္ေဆြမ်ဳိးထဲမွ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ဒုက ေရာက္ခါ  ေသေဘးေတြ႔ေသာ အခါမွ သံေ၀ဂျဖစ္၏ ၊ ခ်က္ခ်င္းထ တရားအားထုတ္ေတာ့သည္ ၊  တတိယျမင္းမ်ဳိးႏွင့္တူသည္။   (၄)   “ဘယ္ၿမိဳ႕ဘယ္ရြာ ဘယ္ေဒသမွာ ဘယ္သူေတာ့္ျဖင့္ ဒုကေရာက္ၿပီး ေသရွာေပါ့တဲ့ ” ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သတင္းမ်ဳိးကို တစ္ဆင့္စကား သတင္းၾကားျဖင့္ သံေ၀ဂမရ ၊ ကိုယ္ေတြ႕မ်က္ျမင္ ႀကံဳလည္း သံေ၀ဂမျဖစ္ ၊ ကိုယ္ေသြးကိုယ္သား ကိုယ့္ေဆြမ်ဳိးထဲမွ ဒုက ေတြ႕ေသာ္လည္း သံေ၀ဂမျဖစ္၊ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေဘးဒုက ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာအခါတြင္ကား သံေ၀ဂျဖစ္ပြား၏ ၊ ထိုအခါတြင္မွ ခ်က္ခ်င္းထကာ တရားအားထုတ္ေတာ့သည္ ၊ အခ်ိန္ေႏွာင္းကာ အားေပ်ာ့ေနၿပီ ၊ စတုထျမင္းမ်ဳိး ႏွင့္တူသည္။
ေရးထားတာကေတာ့ မေမာ္ပါ ။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!