ကားအင္ဂ်င္ကုိ သင္ၾကားေပးျခင္း

PCM Idle Learn Procudure

          ယခုႏွစ္ထဲမွာ မ်ားျပားလာတဲ႔ မုိဒယ္ ျမင့္ကားသစ္ပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ ကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ႔ (လုပ္သင္႔တဲ႔) ကားထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုကုိတင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ေနာက္ပုိင္း မုိဒယ္ မ်ားမွာ အင္ဂ်င္ဆီေပး စနစ္မွာ ကာဗ်ဴရက္တာ (Carburettor) လုိ့ေခၚတဲ့ ဓာတ္ဆီ ႏွင့္ ေလေပါင္းစပ္ေပးတဲ့ ကိိရိယာ မပါ၀င္ေတာ့ဘဲ အင္ဂ်င္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ကြန္ပ်ဳတာ ECU (Engine Control Unit) ေခၚ PCM (Powertrain Control Module) က အာရုံခံကိရိယာမ်ားကုိေပးတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ တြက္ခ်က္ျပီး လုိအပ္တဲ့ အေကာင္းဆုံး ဆီပမာဏကုိ ဆီပန္းကိရိယာ (Fuel Injectors) မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အင္ဂ်င္တြင္း ကုိတုိက္ရုိက္ ေပးပုိ႔ေစပါတယ္။

လုိအပ္တဲ့ ဆီပမာဏကုိ တြက္ခ်က္ရန္

–       အင္ဂ်င္အေအးေပးစနစ္/အပူခ်ိန္  (Coolant Temperature)

–       ဆီလုိင္းဖိအား (Fuel Presssure)

–       အင္ဂ်င္ ေလ၀င္ေပါက္ (Inlet Manifold) မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေလဟာနယ္ အေျခအေန (Vacuum Condition)

–       ယာဥ္ေမာင္း လီဗာနင္းလုိ႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေလ၀င္ေပါက္ အက်ယ္ ပမာဏ (Throttle Position)

–       အိတ္ေဇာ မီးခုိး မွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ ဆီ/ေလ အာရုံခံကိရိယာ (Oxygen Sensor) မွေပးပုိ႕တဲ့ အခ်က္အလက္ စတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တြက္ခ်က္ျပီး အေကာင္းဆုံး ဆီ/ေလ အခ်ဳိး ရရွိရန္ ဆီပမာဏ မည္မွ်ေပးရမည္ကုိ PCM ကဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္။

 

အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ PCM ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ battery power ျပတ္ေတာက္ခဲ့ လွ်င္ CPM ရွိ အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာ အစီအစဥ္သည္ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါသည္။

မူလစက္ရုံထုတ္ အေျခအေနကုိရရွိရန္ PCM ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္သင္ၾကားေပးရပါမည္။

အင္ဂ်င္အေႏွးလည္ (Idle Speed) အေျခအေနတြင္ အနည္းဆုံး ေပးရမည့္ဆီပမာဏကုိ အင္ဂ်င္ထိန္းခ်ဳပ္ ကြန္ပ်ဳတာက သိရွိနားလည္ျပီး ၄င္းကုိ အေျခခံ၍ ဆီေပးစနစ္ကုိ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

1)    ကားေသာ့ကုိ ျဖဳတ္ထားပါ။

2)    ျဖဴးစ္ေသတၱာမွ PCM သုိ႔ ဆက္သြယ္ေသာ ျဖဴးစ္ကုိ စကၠန္႔ (20) ခန္႕ ျဖဳတ္ထားပါ။

(သို႕မဟုတ္)

ဘက္ထရီ အမငုတ္ (-)ကုိ ျဖဳတ္ျပီး အနည္းဆုံး စကၠန္႔(20) ထားျပီးျပန္တပ္ပါ။

3)    ကားအတြင္း အသုံးျပဳေသာ လွ်ပ္စစ္ ခလုတ္မ်ား (မီး/အဲကြန္း/ေရဒီယုိ စသည္တုိ႕) အားလုံးကုိ ပိတ္ပါ။

4)    ဂီယာကုိ P သုိ႔မဟုတ္ N တြင္ထားပါ။ ကားေသာ႕ကုိ ႏွစ္ခ်က္လွည္႔၍ ON Position တြင္ ႏွစ္စကၠန္႔ ထားျပီး  အင္ဂ်င္နႈိးပါ။

5)    အင္ဂ်င္လည္ႏႈန္း တစ္မိနစ္ သုံးေထာင္ (3000 rpm) တြင္ ရွိေစရန္ လီဗာနင္း၍ ထိန္းထားျပီး အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာျပီး 10 မိနစ္ခန္႕ ၾကာလွ်င္ ေရတုိင္ကီပန္ကာလည္သံ စတင္ၾကားရပါက လီဗာကုိ လႊတ္လုိက္ပါ။ (အင္ဂ်င္၏ အလုပ္လုပ္ရန္ အေကာင္းဆုံး အပူခ်ိန္ ေရာက္ရွိျပီး အင္ဂ်င္ (Idle Speed)အေႏွးလည္ျခင္း စတင္ျပီျဖစ္ပါသည္။)

6)    ေရတုိင္ကီပန္ကာ ရပ္သြားလွ်င္အခ်ိန္စတင္မွတ္ရပါမည္။ အေႏွးလည္ျခင္း ၅မိနစ္ျပည့္ေအာင္ ထားရပါမည္။ ၅မိနစ္အတြင္း ေရတုိင္ကီပန္ကာလည္ပတ္လွ်င္ ၄င္းလည္ပတ္ခ်ိန္မ်ားကုိ မွတ္သားျပီး ထပ္ေပါင္းရပါမည္။ ထုိအခ်ိန္အတြင္း မည္သည့္ လွ်ပ္စစ္ အားသုံးပစၥည္းမ်ား/မီးမ်ား ကုိမသုံးရပါ။

 

ကားအတြင္း အခ်ိန္ျပည့္ ထုိင္ေနရမည္ျဖစ္ပါ၍ အစီအစဥ္မစမီတြင္ ျပဴတင္းတံခါးမ်ား ၾကဳိတင္ ဖြင့္ထား၍ရပါသည္။

အခ်ိန္မွတ္ေနစဥ္အတြင္း တံခါးဖြင့္ပါက အခ်က္ျပမီးလင္းျခင္း၊ အတြင္းခန္းမီးလင္းျခင္းျဖစ္ႏုိင္၍ လုံး၀မဖြင့္ရပါ။

ေရတုိင္ကီ ပန္ကာလည္ပတ္ခ်ိန္ႏႈတ္ျပီး အင္ဂ်င္အေႏွးလည္ပတ္ခ်ိန္ ၅ မိနစ္(စုစုေပါင္း ၈ မိနစ္ခန္႕ ၾကာႏုိင္ပါသည္။) အစီအစဥ္ျပီးဆုံးျပီျဖစ္ပါသည္။

 

အထက္ပါ အစီအစဥ္ကုိ ေအာက္ပါေျခအေန တစ္ခုတစ္ခုျဖစ္ပါက ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရမည္။

-ဘတ္ထရီအသစ္လဲလွယ္ၿပီးလွ်င္

-အင္ဂ်င္မွ အီလစ္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား (PCM/ Sensors) ျပဳျပင္လဲလွယ္ရန္(သုိ႕)        အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဘက္ထရီျဖဳတ္ခဲ့ရလွ်င္

– ၾကာျမင့္စြာ ရပ္ထားခဲ့ရ၍ ဘက္ထရီအားကုန္ျပီး အကူဘက္ထရီျဖင့္ျပန္ႏႈိးခဲ့ရျပီးလွ်င္

– PCM/ Throttle body လဲလွယ္ၿပီးလွ်င္

 

၄င္းအစီအစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဆီစားႏႈန္းသက္သာျခင္း၊ ေမာင္းႏွင္ရ ေပါ့ပါးသြက္လက္ျခင္း စသည္႕ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိပါမည္။

 

Reference : Hondasuv.com/forum/

About TT

has written 6 post in this Website..