ယေန႕ၿမန္မာႏူိင္ငံသည္ စစ္အစုိး၏လက္ထက္တြင္ ထူးၿခားေသာ ရလဒ္မ်ားအားပုိင္ဆုိင္ထားႏူိင္သည္ မွာ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားရွိေသာ
၀န္ၾကီးမ်ားမ်ာအား အထူးအာဏာကုန္လႊဲအပ္ထားၿခင္းေၾကာင္႕ၿဖစ္သည္ဟု ႏူိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲမ်ားက ၀မ္းေၿမာက္ဂုဏ္ယူလွ်က္ရွိၾကသည္။

ထူးၿခားေသာရလဒ္မ်ားမွာ
ကမၻာတြင္ လဘ္စားမႈအမ်ားဆုံး
တုိင္းသူၿပည္သားမ်ားအား အႏွိပ္စက္ဆုံး
ပညာေရး တြင္ အဆင္႕အနိမ္႕ဆုံး
တကၠသုိလ္ ၊ေကာလိပ္အားလုံးကုိ ၿမိဳ႕ႏွင္႕အေ၀းဆုံးေနရာတြထားရွိၿခင္း
မတရားဖိႏွိပ္မူအခံရဆုံး
သမုိင္းတြင္မၾကံဳဖူးေအာင္ ႏူိင္ငံအ၀န္းလုံး ရာသီဥတုဒဏ္ကုိ ၿပင္းထန္စြာခံေနရၿခင္း
မိမိကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာအား ႏွိပ္ကြပ္မႈအမ်ားဆုံး
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္တြင္ အေႏွးဆုံး ႏွင္႕ အခက္ခဲဆုံး
ဥပေဒသစ္ အမ်ားဆုံး ေရးဆြဲ႕သည္႕ႏူိင္ငံ
စာေပလြတ္လပ္ခြင္႕ အနည္းဆုံး
ကမၻေပၚတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ အခက္ခဲဆုံးႏွင္႕
စက္သုံးဆီစရိတ္ ေစ်းအၾကီးဆုံး

ၿမန္မာႏူိင္ငံ ၀န္ၾကီးမ်ားအား အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ၿခင္း

ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

ၿမန္မာၿပည္အား မည္သူမွ် က်ဴးေက်ာ္မေစာ္ကားႏူိင္ဘဲ မိမိတုိ႕သာ စိတ္တုိင္းက် ဒုကၡေပး၇န္ တပ္မေတာ္အား
အဆင္႕ၿမင္႕သထက္ၿမင္႕စြာ တည္ေဆာက္ရန္။
ၿမန္မာႏူိ္င္ငံ၏ ႏူိင္ငံၿခား၀င္ေငြမ်ားသည္ အလြန္မ်ားၿပားေသာ ေၾကာင္႕တပ္မေတာ္ မွ တာ၀န္ယူကာ
မလုိအပ္ေသာေနရာမ်ား တြင္ စစ္လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္အသုံးၿပဳ၇န္
တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ၿပည္သူမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡမေရာက္ေစရန္ အဆင္႕ၿမင္႕နည္းပညာမ်ားကုိ သင္ၾကားရာတြင္
အရပ္သားမ်ားအား ခြင္႕မၿပဳရန္။
ၿပည္သူမ်ား ဆင္းရဲပင္ပန္းကာ ဦးေႏွာက္မေၿခာက္ေစရန္ ေနရာတုိင္းတြင္ စစ္သားမ်ားသာ ရာထူးရယူၿခင္းၿဖင္႕
တုိင္းၿပည္အားအနစ္နာခံရန္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အတိတ္တြင္ က်န္ရွိေသာေၾကာင္႕ ပစၥဳပၸန္ကုိသာ ဦးတည္ထား လုိေသာေၾကာင္႕
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း ကုိ သတင္းအေမွာင္ခ်ၿခင္းၿဖင္႕ တုိင္းၿပည္အား ကူညီေပး၇န္ ။
၀န္ၾကီးမ်ား သည္မဟုတ္ေသာ အလုပ္မ်ားၿဖင္႕ လြန္စြာ အလုပ္ရူပ္ေသာေၾကာင္႕ အမိန္႕ေၾကာ္ၿငာခ်က္မွန္သမွ်
တပ္မေတာ္မွသာ ဦးစီးထုတ္ၿပန္ၿခင္းၿဖင္႕ ၀န္ၾကီးမ်ားအား ကူညီေပးၾက၇န္

ပညာေရး၀န္ၾကီး

ၿမန္မာႏူိင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ပညာေရးတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ႏွင္႕ဘြဲ႕ရမ်ား ပုိမုိေမြးထုတ္ႏူိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင္႕
သင္ရုိးညြန္းတမ္းမ်ားတြင္ ခက္ခဲေသာ စဥ္းစားညဏ္သုံးရေသာ သင္ရုိးမ်ား ကုိ ထုတ္ႏူတ္၍ လြယ္ကူေသာ စာမ်ားကုိ သာ ထည္႕သြင္းရန္ ႏွင္႕
စာေမးပြဲတြင္ေမးမည္႕အရာမ်ားကုိ သာ ထုတ္ႏူတ္သင္ၾကားရန္။
သမုိင္းဆုိသည္ မွာ အတိတ္တြင္ၿဖစ္ပြားခဲ႕ေသာ အေၾကာင္းမ်ားၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ သမုိင္းမ်ားအား မသင္ၾကားေပးရန္။
စာေမးပြဲေၿဖဆုိသူတုိင္း အေအာင္ေပးသည္႕စနစ္ကုိ က်င္႕သုံး၍ ဘြဲ႕ရမ်ား ပုိမုိေမြးထုတ္ရန္။
သခ်ၤာပညာရပ္မ်ားအား ေၿဖ၇ွင္းနည္း ႏွင္႕ တြက္ခ်က္ၿခင္းမ်ားကုိ မၿပဳလုပ္ဘဲ အလြတ္က်တ္ေစရန္။
ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ပညာသင္ၾကားႏူိင္ရန္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားအား ယခုထက္ပုိေ၀းေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေၿပာင္းေဆာက္လုပ္ရန္။
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးေလ႕က်င္႕ခန္း ရေစ၇န္အတြက္ လမ္းမ်ားမ်ားေလွွွ်က္ရေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သာ
ဘစ္စကားမွတ္တုိင္မ်ားကုိ ထားရွိ၇န္။
ဆရာဆရာမမ်ားအား ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေရးကုိ ပုိမုိသင္ေပးႏူိင္ရန္ က်ဴရွင္ပုိမုိဖြင္႕လွစ္ၾကပါ၇န္။
မိမိတုိ႕သက္ဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ား၏ သားသမီမ်ားကုိ မူ ၿပည္သူမ်ားအတြက္ အနစ္နာခံကာ ႏူိင္ငံၿခားတုိင္းၿပည္မ်ားတြင္သာ
ပညာသင္ၾကားေပးရန္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ၾကီး

ၿမန္မာႏူိင္ငံသည္ သဘာ၀ကုိ ခ်စ္ၿမတ္ႏူိးေသာႏူိင္ငံၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ညအခါတြင္ ၿပည္သူမ်ား အလုပ္မလုပ္ၾကဘဲေကာင္းမြန္စြာ
အနားယူႏူိင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ ၿဖတ္ေတာက္ရန္ ႏွင္႕ လုိအပ္ပါ က ေန႕အခါတြင္ပါ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ ၿဖတ္ေတာက္ရန္။
ဖေယာင္းတုိင္ထုတ္စက္ရုံမ်ား ႏွင္႕ ယပ္ေတာင္စက္ရုံမ်ားအာ အၿမန္တည္ေဆာက္ႏူိင္ရန္ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနအား ကူညီေပး၇န္
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံမ်ား ႏွင္႕ ႏ်ဴးကလီးစက္ရုံမ်ားကုိ ပုိမိုတည္ေဆာက္ၿပီး ပုိလွ်ံေသာ
တုိင္းၿပည္ဘ႑ာေငြမ်ား အားအသုံးခ်၇န္
ကၽြမ္က်င္ေသာ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အား အသုံးခ်လွ်င္ လုိအပ္ေသာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအၿပင္ မလုိအပ္ေသာ ပုိလွ်ံလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ား
ထြက္၇ွိလာမည္ဆုိးေသာေၾကာင္႕ မကၽြမ္းက်င္သည္႕ ပညာရွင္မ်ားကုိသာ တာ၀န္ေပးအပ္၇န္

ပုိ႕ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီး

ၿမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ရွိေသာလမ္းမ်ား အားခတ္မွီေသာ နည္းစနစ္မ်ား ႏွင္႕တည္ေဆာက္မည္ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ လမ္းမ်ားကုိ မၾကာခဏ ၿပင္ဆင္ရေသာ
နည္းစနစ္မ်ားသာ အသုံးခ်ရန္။
မၾကာခဏ လမ္းမ်ားၿပင္ဆင္ရမည္ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ လမ္းၿဖတ္သန္းခမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္ခံရန္။
ယခုအသုံးၿပဳထားေသာ လမ္းတံတားနည္းပညာမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ကုိ သိေသာအားၿဖင္႕ တာယာစက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ေနေသာ
စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနအား ကူညီေပး၇န္။
လမ္းတံတားမ်ားအား ၿဖတ္သန္းခြင္႕ေကာက္ခံရာ၌ အစုိးရႏွင္႕ရင္းႏွီးက်ြမ္း၀င္ေသာ လူမ်ားအား ကန္ထရုိက္ေဆာက္ရြက္ခြင္႕ေပးရန္
ႏွင္႕တံတားေၾကး၊ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးသာမက ရြာ၀င္ေၾကးပါေကာက္ခံေပးၿခင္းၿဖင္႕ၿပည္သူမ်ား ခရီးသြားၿခင္းကုိ တုိးၿမင္႕ရန္
ၿပည္သူမ်ားယဥ္အႏၱရယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ကားမ်ား ၿမန္ၿမန္ေမာင္း၍ မရႏူိင္ေသာလမ္မ်ားကုိ သာ တည္ေဆာက္ရန္
ယဥ္ထိန္းရဲမ်ား အလုပ္ၾကိဳးစားေနသည္ကုိ သိသာေစရန္ အတြက္ လာသမွ်ကားမ်ားအား ဦးထုပ္ခၽြတ္၍ ကားသမားမ်ားအားႏူတ္ဆက္ေစရန္ႏွင္႕
ကားသမားမ်ားမွ ၿပန္၍ႏူတ္ဆက္ရန္။
ယဥ္ထိန္းရဲ မ်ား အလုပ္မ၇ွိမည္ ဆုိးေသာေၾကာင္႕ မီးပြိဳင္႕မ်ားတြင္ အဆင္႕ၿမင္႕ နည္းစနစ္မ်ား အသုံးမၿပဳၾကရန္
ေ၇ွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈကုိ တန္ဖုိးထားေသာအားၿဖင္႕ ယဥ္သစ္တင္သြင္းခြင္႕ကုိ ခြင္႕မၿပဳဘဲ ယဥ္ေဟာင္းမ်ားသာ
ၿပည္သူမ်ားအား အသုံးၿပဳခြင္႕ေပးရန္။

ဆက္သြယ္ေရးစာတုိက္ႏွင္႕ ေၾကးနန္း၀န္ၾကီး

ၿပည္သူမ်ား တစ္ဦးႏွင္႕တစ္ဦး ဆက္သြယ္ႏူိင္ေရးအတြက္ တယ္လီဖုန္းလုိင္းမ်ား ခ်ေပးရန္ ၊ သုိ႕ေသာ္ၿပည္သူမ်ား ေငြကုန္ေၾကးၾကမ်ားမႈကုိ
ထိန္းသိမ္းႏူိင္ရန္အတြက္ ဖုန္းလုိင္းမ်ား အား ေခၚရခက္ေအာင္လုပ္ထားၾကရန္ ။
ကမၻာတြင္ ၿမန္ႏူိင္ငံသည္ ဖုန္းလုိင္း ႏွင္႕ဖုန္းခ အေစ်းၾကီးဆုံး ႏူိင္ငံအၿဖစ္ ဂုဏ္ယူ၀င္႕ၾကြားႏူိင္ရန္
ၿမန္မာႏူိင္ငံ၏ အင္တာနက္စနစ္သည္ ၿမန္ႏူန္းၿမင္႕လြန္းအားၾကီးေနေသာေၾကာင္႕ အၿခာႏူိင္ငံမ်ားက မနာလုိမည္ကုိ စုိး၇ိမ္ေသာေၾကာင္႕
အၿမန္ႏူန္းမ်ား ေလွ်ာ႕ခ်ရန္

သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာန

ၿမန္မာႏူိင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာႏူိင္ငံၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ၿပည္သူမ်ားအား အစုိးရဘာလုပ္လုပ္ သည္းခံစိတ္ေမြးႏူိင္ၾကမည္႕ တရားေတာ္မ်ာသာ
သင္ၾကားေပးႏဴိင္ရန္ သာသနာေရး၀န္ၾကီးအား အထူးတာ၀န္ေပးအပ္သည္။
ၿမန္မာႏူိင္ငံ သံဃာနာယကမ်ား အေနၿဖင္႕ အစုိးရ၏ေလွ်ာက္ ထားခ်က္မွန္သမွ်မ်ားကုိ သေဘာတူေပးရန္ ႏွင္႕ တရားပြဲမ်ားအား
အကန္႕အသတ္ၿဖင္႕သာ ခြင္႕ၿပဳရန္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ဘုရားရွင္၏ စစ္မွန္ေသာ တရားေတာ္မ်ား ကုိ အစုိးရအခမ္းအနားမ်ားတြင္ မေဟာေၿပာ၇န္ ႏွင္႕ အစုိးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ
ေ၀ဖန္မည္႕သံဃာေတာ္မ်ားအား သံဃာ႕နာယက အဖြဲ႕တြင္ မခန္႕အပ္ရန္။
ၿပည္သူမ်ားဒုကၡကို ကုိယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ရွိသည္႕ ရဟန္းသံဃာမ်ားအား ဘုရားရွင္ တရားေတာ္တြင္ မပါေသာ္လည္း
သံဃာမဟုတ္ဟု လုိအပ္ပါက အတိအလင္း ေၾကာ္ၿငာေပးရန္ သံဃာနာယကအဖြဲ႕၏ တာ၀န္ၿဖစ္သည္။

သတင္းႏွင္႕ၿပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန

ၿမန္မာႏူိင္ငံ ၏ သမုိင္းတြင္ မၾကံဳဖူးေလာက္ေအာင္ မည္သည္႕ေနရာ၌ တုိးတက္ေနသည္ကုိ အမွန္တကယ္သိေသာ သူမ်ား၏
ဟုတ္မွန္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ မမွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားအၿဖစ္ ခ်က္ၿခင္းေၾကာ္ၿငာခ်က္ ထုတ္ၿပန္ရန္။
သတင္းစာ ဂ်ာနယ္တုိင္းတြင္ အတင္းအၿဖင္းမ်ားကုိ သာ အေရးၾကီးေဖာ္ၿပရန္ ႏွင္႕ တုိင္းၿပည္၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မေဖာ္ၿပၾက၇န္
သတင္းမွန္ေဖာ္ၿပေသာဂ်ာနယ္မ်ားအား ဥပေဒအသစ္ ထုတ္၍ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ခြင္႕ပိတ္ရန္ ႏွင္႕စာေရးစရာအား အၿပစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးၿပ၍
ေထာင္ခ်ရန္။
ၿပည္သူမ်ား၏ စိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈ ရရွိေစရန္ အနိဌာရုံၿဖစ္ရပ္မွန္ ၿမင္ကြင္းမ်ားအား မေဖာ္ၿပဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္စ၇ာမ်ားကုိသာေဖာ္ၿပရန္
တုိင္းသူၿပည္သားမ်ား ၏ ဆႏၵကုိ ထုတ္ေဖာ္မေရးသားၾက၇န္ ။
ၿမန္မာႏူိင္ငံစာနယ္ဇင္ (၀ါ ) သတင္းအမွာင္ခ်ေရး ေကာ္မတီ ကိုိလည္း ေသခ်ာစြာၿပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ ။
စစ္မွန္စြာ သတင္းမွန္မ်ားကုိ ေဖာ္ၿပသူမ်ားအား တရား၀င္ ရွု႕ံခ်ရန္။
ညစ္ညမ္းမႈသည္ မေကာင္းမွန္းသိသာေစရန္ ညစ္ညမ္း ၀က္ဆုိက္မ်ားအား ေကာင္းစြာၾကည္႕ရူႏူိင္စီစဥ္ေပး၍
သတင္းမွန္ေဖာ္ၿပေသာ၀က္ဆုိက္မ်ားအား ၿပည္သူမ်ားအခ်ိန္ကုန္မည္ဆုိး၍ ေကာင္းစြာ မၾကည္႕ႏူိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားရွိရန္

ၿပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန

တုိင္းၿပည္တြင္ ၿဖစ္ပြားေနသာ ခုိးဆုိးလုယက္မႈမ်ား ကုိ မၿဖစ္ပြားေစရန္ လူဆုိးသူခုိးမ်ားအား ေထာင္ထဲထည္႕၍ မိမိိတုိ႕ကုိယ္တုိင္ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရန္
ဘာသာေရးတရားပြဲမ်ားကုိ လုပ္ခြင္႕ပါမစ္ကုိ မတတ္သာမွသာေပး၍ ၿပည္သူမ်ား ေကာင္းစြာ အနားယူႏဴိင္ရန္ အႏွိပ္ခန္းမ်ား ႏွင္႕
ကာရာအုိေကမ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕လွစ္ေရးကုိ အကူအညီေပးၾကရန္။
တရားစီရင္ေရး တြင္ ဥပေဒအသစ္မ်ားထုတ္ေဖာ္ၿခင္းၿဖင္႕ ကမၻာအလယ္တြင္ ဥပေဒအမ်ားဆုံး၇ွိေသာႏဴိင္ငံအၿဖစ္ ဂုဏ္ယူ၀င္႕ၾကြားႏူိင္ရန္
အၿပစ္မရွိၿပည္သူမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ေထာင္ခ်ႏူိင္ရန္ ဟုတ္တုိင္းမွန္ရာ တရားစီရင္မည္႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အား အလုပ္ၿဖဳတ္၍ မတရားသူၾကီး အသင္းခန္႕အပ္ရန္ႏွင္႕ ဘယ္တုိင္းၿပည္တြင္မွမရွိေသာ ေထာင္ဒဏ္မ်ိဳးခ်မွတ္ရန္။
ကမၻာေပၚတြင္ လဘ္စားမႈအမ်ားဆုံးႏူိင္ငံအၿဖစ္ ဂုဏ္ယူ၀င္႕ၾကြားႏူိင္ေအာင္ ရပ္ကြက္ ဥကၠဌမ်ားမွ စ၍ေနရာစုံးလဘ္စားႏူိင္ရန္ စီမံေပးရန္။
ေလာင္းကစားသည္ တုိင္းသူၿပည္သူမ်ား၏ ထြက္ေပါက္ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ေလာင္းကစားမွန္သမွ် အားေပးရန္ႏွင္႕ ၿဖစ္ႏူိင္ပါက
မိမိကုိ ဒုိင္လုပ္ၿခင္းၿဖင္႕ ၿပည္သူမ်ားအား ကူညီေပးရန္။

၀န္ၾကီးမ်ား၏ တာ၀န္မွာ လြန္စြာမ်ားၿပားၿခင္းေၾကာင္႕ အၿပည္႕အစုံမေဖာ္ၿပႏူိင္သည္ကုိ ခြင္လႊတ္ၾကပါ၇န္ ေလးစားစြာ
ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။
အထက္မွ တာ၀န္ေပးအပ္သည္႕အတုိင္း တိက်စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင္႕ ၿမန္မာၿပည္ သည္ ကမာၻအလယ္တြင္
နံမည္ ၾကီးေနပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ တင္ၿပအပ္ပါသည္။
ထုိသုိ႕အစစအရာရာတြင္ ထူးၿခားေသာရလဒ္မ်ား ပုိင္ဆုိင္ထားၿခင္းေၾကာင္႕ ႏိူင္ငံတကာ မွ မနာလုိၿဖစ္ကာ ဟုတ္မွန္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ
ေဖာ္ၿပလွ်က္ရွိပါသည္။

®

About zaylay

Zar Lay has written 225 post in this Website..

I am simple girl. I like raining season.